ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
ƖSAYII
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋpǝntǝŋ nɑ pɑ wɑhɑlɑnɑɑ tɔm kɛ Ɩsɑyii yɔɣɔtǝɣɩ ɩ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ. Ɩ yɔɣɔtǝɣɩ tɔtɔɣɔ ɩsǝnɑ Ɩsɔ kɛ́ sɔsɔ kɛ piitimnɑɑ tɔɔ tɔ. Pǝyele Ɩsɔ hɛɛsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑŋɑ. Nɑ ɩ nɔɔsɩ nsi ɩ sɩɩwɑ sɩ ɩ́ kɑ kɔnɑ wɑɑsʋlʋ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-wɛ tɔ. Wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ́ tɛ yomle tɔɣɔʋ kɛ Pɑpiloni tɑɑ ɩlɛnɑ pɑ kɑkɑɑsɑɣɑ mǝlɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔ pɑ tɛtʋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Ɩsɑyii tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ piitimnɑɑ pɑ wɛɛtʋ, titite 1–39
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑŋhɛɛsǝlɛ, titite 40–55
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mǝlʋɣʋ tɔm, titite 56–66
HƆƔƆLƲƔƲ KANCAALAƔA NYƎŊKƲ
1
Tɔm nti pǝ kulɑɑ nɑ pǝ́ hʋlɩ Amɔtɩ pǝyɑlʋ Ɩsɑyii tɔɣɔlɔ. Yutɑ tɛtʋ nɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ pɑ tɔm kɛ́. Yutɑ ɑwulɑɑ Osiyɑsɩ nɑ Yotɑm nɑ Ahɑsɩ nɑ Ɩsekiyɑsɩ pɑ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ ɩ nɑ́-tɩ.
Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ ŋkpɑntɛɛlǝŋ
Ɩsɔtɔnʋɣʋ, nɩɩ. Tɛtʋ, ke ŋkpɑŋŋ.
Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ:
Hɑlɩ mɑ́ tɔɔ piyɑ nɑ mɑ́ pɩɩsɩ-sɩ,
ɩlɛnɑ sɩ́ kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ?
Nɑʋ nyǝmɑ́ ɩ tʋ,
nɑ kpɑŋɑɣɑ nɑ́ɑ́ nyɩ wei ɩ cɑlǝɣɩ-kɛ tɔ.
Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ tɑ́ nyɩ pʋlʋ.
Mɑ yǝlɑɑ mpɛ pɑɑ nɩɩkɩ.
Pʋlʋpʋ fɛɩ tǝcʋŋŋ kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ
Yǝlɑɑ pǝntǝlɑɑ, nɑ ɑsɑɣɑɑ mɛ,
mǝ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́.
Piitim nyɑŋ nyǝm nɑ kɑwɑlɑɣɑ piyɑ mɛ,
mǝ tɔm wɛ wɑɩyo kɛ́.
Mpi tɔ, ɩ́ lɔwɑ Tɑcɑɑ nɑ ɩ́ nyǝnɩ
Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Nɑŋŋ tʋ kɛ yem, ɩ́ hɑ-ɩ siɣile.
Mǝ leɣe ɩ́ cɑɑ sɩ mɑ́ tɑsɑ mɑpʋ?
Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ wɛɛ nɑ ɩ́ kɑmɑ nyʋɣʋ nɑ mɑ tɔɔ kʋlʋɣʋ?
Anɩ mǝ nyɔɔŋ nɑ́ fetilɑɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ wɑhɑlɑ kɛ mǝ tɑɑ.
Pǝ́cɔ́ pǝ kpɑɣɑʋ mǝ nyɔɔŋ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ mǝ nɔntɑɑlǝŋ tɔ,
tiili fɛɩ hiiu. Pǝ fetilɑ-mɛɣɛ nɑ hiŋnɑɑ,
nɑ tǝmɑtɛ lonɑ nɑɑkɩ.
Nɔɣɔlʋ tɑ nyɑɑlɩ-mɛ yɑɑ ɩ́ tʋ́-mɛɣɛ nim,
yɑɑ ɩ́ hɔkɔ mǝ hiŋ.
Pǝ kpiisɑ mǝ tɛtʋ nɑ kɔkɔ nyɑɣɑ mǝ ɑcɑlɛɛ.
Kpɑɩ nyǝ́mɑ wɑkǝlǝɣɩ mǝ tɛtʋ nɑ ɩ́ nyǝnǝɣɩ.
Pǝ wɑkǝlɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ
wɑɑtʋ wei nyɩɩtʋ tɑɑ nyǝ́mɑ kɑ kɔmɑ tɔ.
Yosɑlɛm kɛ pǝ kɑɑsɑɑ ɩsɩɩ cokǝle kɛ kɑɑmɑ tɑɑ. Yɑɑ
cɑŋʋɣʋ kɛ tɩɩŋ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ ɩ tɑɑlɛ tɑɑ,
nɑ yoolɑɑ tɑmɑ-ɩ kotɑɣɑ.
Ye Tɑcɑɑ Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ ɩ́ tɑɑ kɑɑsɩ-mɛɣɛ yǝlɑɑ kɛ pǝcɔ,
ɩ́ kɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ Sɔtɔm nyǝ́mɑ.
Ɩ́ kɑ wɛ ɩsɩɩ Kɔmɔɔ nyǝ́mɑ.
Ɩsɔ sɛɛʋ mpi Ɩsɔ tɑɑ kpɑɑkǝnɑ tɔ
10 Sɔtɔm ɑwulɑɑ mɛ, ɩ́ nɩɩ Tɑcɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ.
Kɔmɔɔ yǝlɑɑ mɛ́ ɩ́ ke ŋkpɑŋŋ nɑ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ.
11 Tɑcɑɑ pɔɔsǝɣɩ sɩ: Pepeɣe mɑ lɑkǝnɑ mǝ kɔtɑsɩ tuutuumɑ,
mɑ hɑɣɑ mǝ ɩwɑɑŋ nɑ mǝ nɑwee kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ
lusɑɑ tɔ sɩ nim. Mɑ nyǝɣǝsɑ mǝ lɑtǝcɛnɑɑ
nɑ mǝ heeŋ nɑ mǝ pǝŋtʋlʋŋ cɑlǝm.
12 Wɑɑtʋ wei ɩ́ kɔŋ mɑ kiŋ tɔ ɑwe heelɑ-mɛ sɩ
ɩ́ fɛlɩ mɑ tɑɣɑ tɔɔ?
13 Ɩ́ yele kɑwɑlɑɣɑ kɛ mǝ ɩsɔtʋnɑɑ kʋfɑmɑ ɑcimɑ tɑɑ,
nɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ nɑ mǝ kotuŋ ɑcimɑ tɑɑ.
Mɑɑ cɑɑkɩ sɩ mɑ́ nɑ́ ɩsɑɣɑtʋ,
nɑ kʋyɛɛŋ sɔsɔɔŋ pǝ situɣu.
14 Mɑ tɑɑ kpɑɑkǝnɑ mǝ ɩsɔtʋnɑɑ kʋfɑmɑ nɑ mǝ ɑcimɑ kɛ́.
A wɛ-m tǝlɑsɩ kɛ́, mɑ kɑwɑ ɑ tɔm.
15 Wɑɑtʋ wei ɩ́ tɛkǝɣɩ-m niŋ tɔ mɑ kɛɛsǝɣɩ mɑ ɩsɛ kɛ́.
Pɑɑ ɩ́ lʋlʋsǝɣɩ sǝlǝmǝŋ tɔ, mɑɑ nɩɩkɩ.
Mpi tɔ, cɑlǝm suwɑ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́.
16 Ɩ́ sɔ́ lʋm nɑ ɩ́ lɑ́ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ.
Ɩ́ yele mpi pǝ fɛɩ teu tɔ, nɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ.
17 Ɩ́ kpɛlǝmɩ kʋpɑntʋ lɑpʋ,
nɑ ɩ́ pɛɛkɩ tɑmpɑnɑ tǝŋʋɣʋ.
Ɩ́ pɑɑsǝnɑ mpɑ pɑ ɩsɛ pɑ tɔkɩ tɔ.
Ɩ́ hɑ sulɑʋ kɛ ɩ tɑmpɑnɑ.
Ɩ́ sɛɛnɑ ɑlʋ leelu tɔɔ.
Ye Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋlǝɣɩ Tɑcɑɑ tɔɔ
18 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Ɩ́ kɔɔ nɑ mɑ́ nɑ-mɛ tǝ ciiki.
Ye mǝ ɩsɑɣɑtʋ sɛɛwɑ ɩsɩɩ tɔɔlʋm,
tɩɩ hʋlʋmɩ ɩsɩɩ kɑɣɑlʋ.
Ye tǝ sɛɛwɑ ɩsɩɩ kpɑncǝŋɑ,
tɩɩ hʋlʋmɩ ɩsɩɩ kpoŋkpomʋlʋm.
19 Ye ɩ kɑ tisɑɣɑ nɑ ɩ́ nɩɩnɑ-m,
ɩ́ kɑ tɔɣɑ tɛtʋ kʋlʋlʋm kʋpɑm.
20 Amɑ ye ɩ́ kisɑɑ nɑ ɩ́ kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ,
ɩ́ kɑ́ sɩ yoou tɑɑ.
Mpi tɔ, Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ.
Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɣɑnʋɣʋ
21 Ɩsǝnɑɣɑ pǝ lɑpɑ nɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ
kʋpɑntɛ ńtɛ́ tǝ́ pǝsɩ wɑsɑŋkɑlɩ?
Pǝ́cɔ́ yǝlɑɑ kʋpɑmɑ kɑ sunɑ tǝ tɑɑ nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ siɣisuɣu.
Amɑ nɔɔnɔɔ yʋlʋkʋlɑɑ wɛnnɑ.
22 Yosɑlɛm ɩcɑtɛ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ liɣitee.
Amɑ nɔɔnɔɔ tǝ pǝsɑ ɩsɩɩ pɔɣɔlɑsɩ.
Pǝyele tɩɩ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ sʋlʋm kʋpɑm,
ɩlɛ nɔɔnɔɔ pǝ pɑlɑ lʋm.
23 Tǝ ɑwulɑɑ kɛ́ tɔɔ kʋllɑɑ kɛ́, nɑ ŋmɩɩlɑɑ sǝnlɑɑ.
Pɑ tǝnɑ pɑ sɔɔlɑ kʋhɑɑŋ kɛ́ nɑ pɑ́ pɛɛkǝɣɩ kɑsǝyɑɣɑ.
Pɑɑ pɑɑsǝɣǝnɑ ɑlʋ leelu tɔm,
pǝ́cɔ́ pɑɑ hɑɑkɩ sulɑʋ kɛ ɩ tɑmpɑnɑ.
24 Pǝ tɔɔ kɛ́ Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ Tɑcɑɑ wei ɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ tɔ ɩ tɔmɑ sɩ:
Mɑɑ lɛɛtɩ mɑ kolontunɑɑ, nɑ mɑ́ wɛɛnɑ tɑmpɑnɑ.
25 Yosɑlɛm ɩcɑtɛ nyɑ́ mɑɑ tʋ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ niŋ.
Mɑɑ tʋ-ŋ kɔkɔ tɑɑ ɩsɩɩ pɑ tɑɣɑnʋɣʋ liɣitee tɔ
nɑ kɔkɔ nyɑɣɑ nyɑ́ ɑsilimɑ.
26 Mɑɑ mǝŋnɑ nyɑ́ hʋʋlɑɑ kʋpɑmɑ ɩsɩɩ pɑɑ wɛʋ lɔŋtɑɑ tɔ,
nɑ nyɑ́ lɑɣɑtʋ tɑsǝlɑɑ ɩsɩɩ pɑɑ wɛʋ kɑncɑɑlɑɣɑ tɔ.
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑɑ yɑɑ-ŋ ɩcɑtɛ kʋpɑntɛ nɑ kʋsiɣisile.
27 Ye Siyɔŋ nyǝ́mɑ lɑɣɑsɑɑ nɑ pɑ́ tǝŋ mpi pǝ wɛ teu tɔ,
Ɩsɔ kɑ́ yɑ-wɛ.
28 Amɑ pɩɩ wɑkǝlɩ ɑsɑɣɑɑ nɑ pǝntǝlɑɑ,
nɑ mpɑ pɑ lɔɔkɩ Tɑcɑɑ tɔ pɑɑ le.
29 Fɛɛlɛ kɑ́ kpɑ-mɛ nɑ tɩɩŋ wei ɩ́ luŋiɣi tɔ.
Tɑwɑ wenɑ ɩ́ fɛɛnǝɣɩ tɔ ɑ kɑ́ yele nɑ ɩ́ tɔɣɔ fɛɛlɛ.
30 Mpi tɔ, ɩ́ kɑ́ lontili kɛ́ ɩsɩɩ wɑɑtʋ wei
tɩɩŋ ɩnɩ ɩ hɑtʋ tɔɔkʋɣʋ tɔ.
Ɩ́ kɑ tɛ́ tɑɑsɩ ɩsɩɩ wɑɑtʋ wei
tɩɩŋ ɩnɩ ɩ lɑŋǝɣɩ lʋm tɔ.
31 Yʋlʋ toŋ tʋ kɑ́ pǝsɩ ɩsɩɩ nyɩɩliyɑ,
nɑ ɩ tǝmɑ wɛɛ ɩsɩɩ mɑmɑcǝɣǝlɑsɩ.
Kɔkɔ kɑ́ nyɑɣɑ ɩ́ nɑ ɩ tǝmɑ kɛ́,
nɔɣɔlʋ kɑɑ teesi-kɛ.