TAKƎLAƔA ŊKA
SAAKƖ
NMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Ɩsɔ yǝlɑɑ mpɑ pɑ yɑwɑ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ tɔɣɔ Sɑɑkɩ ŋmɑɑwɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ. Ɩ kʋsɛɣɛsǝtʋ tɑ kɛ nɔɣɔ tɑɑ tɔm kɛ yem. Yɑɑsinɑɑ mpɑ yʋlʋ kɑ lɑkǝnɑ tɔ, pɑ tɔm kɛ Sɑɑkɩ sɛɣɛsɑɑ. Sɑɑkɩ hʋlɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kɛ yɑɑsi wei pɑ lɑkɩ nɑ ɩ́ fɛɩ teu tɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Sɑɑkɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Nyǝm nɑ tɑɑ tɛm pǝ tɔm, titite 1:1-8
Ɩsɔ sɛɛʋ mɑɣɑmɑɣɑ nɑɑkɩ lɑkɑsɩ tɑɑ kɛ, titite 1:9-27
Yǝlɑɑ fɑɣɑsʋɣʋ tɔm, titite 2:1-13
Tɑɑ tɛmnɑʋ nɑ Ɩsɔ nɑ tǝmɑ pǝ tɔm, titite 2:14-26
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ nɑ pɑ nsǝmɑ kpɑʋ tɔm, titite 3:1-12
Lǝmɑɣɑsɛɛ nnɑ ɑ lɩɩnɑ Ɩsɔ kiŋ tɔ, titite 3:13-18
Ɩsɔ sɛɛlʋ nɑ ɑntulinyɑ pǝ tɔm, titite 4:1–5:6
Suulu nɑ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ nɑ sǝnɑʋ tɔm, titite 5:7-20
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Sɑɑkɩ Ɩsɔ nɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti pɑ yom.
Mɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ. Mɑ sɛɛ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ yɑ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ tɔ.
Ɩsɔ hɑtɛ
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, ye mɑɣɑsǝŋ ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ mɑɣɑsǝɣɩ-mɛɣɛ ŋkɑ ŋkɑ, ɩ́ cɑɣɑnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ sɔsɔm. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ́ nyǝmɑ́ sɩ ye ɩ́ sǝŋɑ teu tǝcɑ kɛ nɑɑni wei ɩ́ tʋwɑ Ɩsɔ tɔ ɩ tɑɑ, ɩlɛ ɩ́ pǝsɑ kɑntǝllɑɑ ntɛ́. Amɑ ɩ́ yele nɑ pɑɑ wei ɩ́ nɑ́ sɩ ɩ́ kɑntǝlǝnɑ tɑmpɑnɑ. Sɑɑ ɩnɩ ɩ́ kɑ́ lɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ tewɑ tǝkpɑtɑɑ nɑ pɑ́ wɛ tǝmɑmmɑm nɑ pɑ́ tɑ́ lɑŋ pʋlʋ tɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ ye mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ lɑŋɑ nyǝm, ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ nɑ ɩ kɑ́ hɑ-ɩ-wɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ ɩ́lɛ́ ɩ fɛɩ felentu kɛ pɑɑ pǝcɔ. Pǝyele ɩɩ kootiɣi nɔɣɔlʋ. Amɑ ye pʋntʋ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ, ɩ́ sǝlǝmɩ nɑ ɩ́ tɛ ɩ tɑɑ, ɩ́ tɑɑ lɑ sikɑ. Ye yʋlʋ ɩ́ sǝlǝmǝɣǝnɑ sikɑ, pʋntʋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ teŋku lʋm holɑ nnɑ heelim lɑkɩ nɑ ɑ́ lɑŋtǝɣɩ yem tɔ. Yʋlʋ ɩsɩɩ mpʋ pǝ tɑkɑ ɩ́ tɑɑ tɛɛlɩ sɩ Tɑcɑɑ kɑ́ hɑ-ɩ pʋlʋ cǝcǝkɑ. Mpi tɔ, ɩ kɛ́ yɛlɛyɛlɛ tʋ nɑ tutulu kɛ ɩ yɑɑsɩ tǝnɑ tɑɑ kɛ́.
Kʋnyɔntʋ kʋsʋɣʋ
Ye kʋnyɔntʋ ɩ́ wɛ tɑ́ tɑɑ, ɩ́lɛ́ ɩ́ mʋɣʋlɩ sɩ Ɩsɔ kɑ́ kʋsɩ ɩ nyʋɣʋ tɔ pǝ tɔɔ. 10 Nɑ ye ɑpite ɩ́ wɛ tɑ tɑɑ, tǝlɛ tǝ́ mʋɣʋlɩ sɩ Ɩsɔ kɑ́ tisi-tɛ tɔ pǝ tɔɔ. Apite kɔŋ nɑ tǝ́ sɑɑlɩ yem kɛ́ ɩsɩɩ nyɩɩlʋɣʋ hɛtʋ kɛ tɑɑlɛ tɑɑ. 11 Ilim lɩɩkɩ nɑ pǝ́ kɔɔ pǝ́ hɑŋ sɔsɔm, ɩlɛnɑ pǝ́ nyɑɣɑ nyɩɩlʋɣʋ ŋkʋ nɑ kʋ wʋlɩ, ɩlɛnɑ hɛtʋɣʋ ŋkʋ kʋ hoti, nɑ kʋ kɑcɔkɑ sɑɑlɩ yem. Mpʋ ɩnǝɣɩ pɩɩ kɔɔ nɑ ɑpite nɑ tǝ kʋlɑpʋtʋ tǝnɑ sɑɑlɩ yem.
Mɑɣɑsǝŋ nɑ cɔɔsɛɛ
12 Mɑɣɑsǝŋ ɩ́ mɑɣɑnɑ wei nɑ pǝ́ tɑ́ ciɣiti-ɩ, pʋntʋ nɩɩ leleŋ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, wɑɑtʋ wei pǝ tɛŋɩ-ɩ mɑɣɑsʋɣʋ nɑ pǝ́ tɑ́ ciɣiti-ɩ tɔ, Ɩsɔ hɑɑkɩ-ɩ weesuɣu teeli ntenuɣu ŋku kʋ kɛ́ mpi Ɩsɔ tɔmɑ sɩ ɩ hɑɑ mpɑ pɑ sɔɔlǝɣɩ-ɩ tɔɣɔ. 13 Ye mɑɣɑsʋɣʋ ɩ́ mɑɣɑnɑ wei, pʋntʋ ɩ́ tɑɑ tɔ sɩ: Ɩsɔ mɑɣɑsǝɣǝnɑ-m. Mpi tɔ, pɩɩ mɑɣɑsǝɣɩ Ɩsɔ sɩ ɩ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ, pǝyele Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ nɑɑ mɑɣɑsǝɣɩ nɔɣɔlʋ. 14 Pɑ tɔŋ sɩ pǝ mɑɣɑsǝɣɩ yʋlʋ tɔ, ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kʋnyɩɩlʋɣʋ ɩsɑɣɑʋ hɔŋnɑ-ɩ nɑ pǝ́ kpɑ-ɩ ɩsɩɩ kɑtɔkɑ. 15 Kʋnyɩɩlʋɣʋ ŋkʋ kʋlɛ kʋ wɛɛkɩ mpʋ ɩlɛnɑ kʋ́ kɔɔ kʋ́ lʋlɩ ɩsɑɣɑtʋ. Nɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ́ kɔŋ tǝ́ pɩɩ tǝmɑmmɑm ɩlɛnɑ tǝlɛ tǝ́ lʋlɩ sǝm.
16 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ kʋpɑmɑ, ɩ́ tɑɑ puɣusi mǝ tɩ yoo. 17 Ɩsɔtɑɑ kɛ́ kʋpɑntʋnɑɑ mpɑ tǝ hikiɣi fɑɑlɑɑ tɔ nɑ kʋcɔɔŋ kʋpɑmpɑŋ ɩnɩ ɩ tǝnɑ ɩ lɩɩkǝnɑ. Ɩsɔ wei ɩ ŋmɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ tɑɑ kɔkɔsɩ tɔ ɩ niŋ tɑɑ kɛ́ pǝ lɩɩnɑ. Ɩsɔ nɑɑ lɑɣɑsǝɣɩ ye ɩ sǝŋɑ nti tǝ tɑɑ, tǝ tɑɑ kɛ́ ɩ sǝŋɑɑ. Sǝkpɛtiyɑ nɑkǝlɩ kɑ fɛɩ ɩ kiŋ. 18 Ɩnɩ ɩ nɔkǝnɑ nɑ ɩ́ hɑ-tʋɣʋ weesuɣu nɑ ɩ tɑmpɑnɑ tɔm kiŋ. Ɩ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ tǝ́ mʋ kʋŋmɑŋmɑm mpɩ pǝ tǝnɑɣɑ nɔɣɔ.
Ɩ́ tɑɑ nɩɩkɩ kʋnɩɩ kɛ yem
19 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ kʋpɑmɑ, ɩ́ tɔɔsɩ tɔm tǝnɛ ɩnɩ sɩ pɑɑ wei ɩ́ wɛɛ lɔŋ kɛ nɩɩʋ tɑɑ. Amɑ ɩ́ tɑɑ wɛɛ wei ɩ pǝsǝɣɩ yɔɣɔtɑɣɑ tɔ. Pǝyele ɩ́ tɑɑ wɛɛ wei ɩɩ lɑɣɑsǝɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ tɔ. 20 Ye yʋlʋ ɩ́ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ ɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑ mpi Ɩsɔ cɑɑ tɔ. 21 Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑ́ kisi mpi pǝ lɑkɩ yʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑʋ tɔ, nɑ ɩ́ lɔ kʋlɑpʋtʋ nti tǝ tɑ kɛɛsɩ tɔ. Ɩ́ pɑsɑ mǝ tɩ nɑ ɩ́ mʋ tɔm nti Ɩsɔ sɔtǝɣɩ mǝ tɑɑ tɔ, tɔm ntɩ tɩɩ yɑnɑ mǝ nyɔɔŋ.
22 Ɩ́ tɑɑ nɩɩkɩ Ɩsɔ Tɔm kɛ kʋnɩɩ kɛ yem. Ye ɩ́ lɑkɩ mpʋ ɩ́ puɣusiɣi mǝ tǝɣɩ. Amɑ ɩ́ tǝŋ teitei ɩsɩɩ ɩ́ nɩɩkɩ tɔ. 23 Wei ɩ nɩɩkɩ-tǝɣɩ kʋnɩɩ tɔ ɩ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ nyǝnʋɣʋ ɩ tǝɣɩ tiŋ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑ́ ɩsǝnɑ ɩ wɛɛ tɔ, 24 nɑ ɩ́ tɛ ɩ tǝɣɩ nyǝnʋɣʋ nɑ ɩ́ tɛɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ sɔɔ ɩsǝnɑ ɩ kɑ wɛɛ tɔɣɔ kpɑkpɑɑ. 25 Amɑ wei ɩ kɛlǝɣɩ Ɩsɔ Tɔm nti tǝ tewɑ mpʋ nɑ tǝ hɛtǝɣɩ-tʋɣʋ tɑ́ yomle tɑɑ nɑ ɩ́ wiili tǝ tɑɑ kɛ́ teu, nɑ ɩ́ nyɔɔnɑ-tɩ tǝkpɑŋkpɑŋkpɑ tɔ. Pʋntʋ ɩɩ nɩɩkɩ-tǝɣɩ kʋnɩɩ kɛ yem nɑ ɩ́ tɛɛwɑ pǝ tɛmɑ. Amɑ ɩ tǝŋǝɣɩ-tǝɣɩ teu kɛ́, pʋntʋ kɑ́ nɑ́ sɩ Ɩsɔ wɛ ɩ́ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ kʋlɑpʋtʋ tɑɑ.
26 Ye yʋlʋ hʋʋkɩ sɩ ɩ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛlʋ nɑ ɩ́ tɑ́ nyɩ ɩ nɔɣɔ tɔɔ suluɣu, pʋntʋ puɣusiɣi ɩ tǝɣɩ, nɑ ɩ Ɩsɔ sɛɛtʋ wɛ yem. 27 Ɩsɔ sɛɛʋ mpi pǝ te Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ pǝ́ mɑɣɑ-ɩ tɔɣɔlɛ suluwɑɑ nɑ ɑlɑɑ mpɑ pǝ sǝpɑ nɑ pǝ́ yele yem tɔ pɑ tɔkʋɣʋ kɛ pɑ wɑhɑlɑnɑɑ tɑɑ. Pǝ kɑɑsɑɑ tɔtɔ sɩ yʋlʋ ɩ́ tɑɑ yele nɑ ɑntulinyɑ kʋlɑpʋtʋ ɑsilimɑ tɑɑnɑ-ɩ pɑɑ pǝcɔ.