SOOPU
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ ɑpɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Soopu tɔ ɩ tɔm. Ɩ kɑ tɔmɑ teu kɛ́ ɩ fɛɩnɑ ɩsɑɣɑtiyɑ. Hɑlǝnɑ ɩlɔɣɔʋ nɑ́ɑ́ tɔ sɩ Ɩsɔ hɑ Soopu tɔɣɔ ɩ tɔntɛ wɛ teu. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ pǝ́ mɑɣɑsɩ Soopu nɑ pǝ́ kpiisi ɩ piyɑ, nɑ ɩ wɛnɑʋ tǝnɑ, nɑ ɩ ɑlɑɑfǝyɑ tɔtɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ Soopu tɑ lɔ tɔɔŋ. Amɑ ɩ cɛkǝnɑɑ kɛ́ sɩ Ɩsɔ kɛlɛ pǝ tǝnɑ pǝ tʋ nɑ ɩ lɑkɩ ɩsǝnɑ ɩ cɑɑkɩ tɔ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɔ mǝŋnɑ Soopu kɛ ɩ wɛnɑʋ mpi pɩɩ kpiisɑɑ tɔ pǝ tǝnɑɣɑ tɔm nɑɑlɛ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Soopu tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Soopu tɔm tɔɔ kʋtʋlʋtʋ, titite 1–2
Soopu nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ tooso, titite 3–31
Ɩlihu kʋyɔɣɔtʋtʋ, titite 32–37
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ, titite 38:1–42:1-6
Kʋtǝkǝtʋ, titite 42:7-17
1
Sɑtɑnɩ mɑɣɑsʋɣʋ kɛ Soopu kɛ tɔm kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝm
Apɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛnnɑ Wusi tɛtʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Soopu. Apɑlʋ ɩnɩ ɩ fɛɩnɑ kɑwɑliyɑ, ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ, ɩ nyɑŋnɑ Ɩsɔ, nɑ ɩ́ cɔlǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ. Soopu kɑ lʋlɑ ɑpɑlʋpiyɑ kɛ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ́, nɑ pɛɛlɑɑ tooso. Ɩ wɛnɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ tuutuumɑ. Yooyoonɑɑ nɑ́ wɛ iyisi tooso (3000), nɑɑŋ kʋhɑlǝŋ kɛ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500). Kpɑŋɑsɩ nɑ́ wɛ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500), heeŋ kɛ iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (7000). Apɑlʋ ɩnɩ ɩ nyʋɣʋ kɑ kǝlǝnɑ kʋlʋɣʋ kɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɛtʋ tɑɑ.
Ye ɩ pǝyɑlɑɑ ɩ́ kɛɛsɑɑ, pɑ lɑkɩ ɑcimɑ kɛ́ nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ. Pɑ yɑɑkɩ pɑ newɑɑ ɑlʋ nyǝ́mɑ tooso, nɑ pɑ́ cɔɔkɩ tǝmɑ tɛ nɑ pɑ́ tɔkɩ nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ. Ye pɑ cɔɔ pɑ tǝnɑ pɑ tɛ nɑ pɑ́ cuɣusi, ɩlɛ Soopu koti ɩ piyɑ nɑ ɩ́ lɑ-wɛɣɛ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Kʋ feŋ tɑnɑŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ lɔŋ, nɑ ɩ́ lɑ́ pɑɑ wei ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ. Mpi tɔ, Soopu mɑɣɑsɑɣɑ ɩ tɑɑ kɛ́ sɩ, ntɑnyɩ ɩ piyɑ tʋʋwɑ Ɩsɔ nɑ sɩ́ wɑkǝlǝnɑ-ɩ sɩ lotu tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑkɑɣɑ tɑm.
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ ɩsɔtɑɑ yǝlɑɑ*fɑ* polɑ Tɑcɑɑ kiŋ, nɑ Sɑtɑnɩ wɛ pɑ hɛkʋ. ɑ ɩsɔtɑɑ yǝlɑɑ: Cǝnɛ ɩlɛ tǝ tǝŋɑ nɑsɑɑlɑ tɔm Piipilinɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ. Ɩ́lɛ́ ɩ yɔɣɔtɑɑ kɛ́ sɩ Ɩsɔ pǝyɑlɑɑ. Amɑ tɑ́ tʋwɑ sɩ ɩsɔtɑɑ yǝlɑɑ. Ntɛnɑ Tɑcɑɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: N lɩɩnɑ le?
Sɑtɑnɩ sɩ: Mɑ lɩɩwɑɣɑ sɩ mɑ cɔɔkɩ tɛtʋ. Kɛlɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ: Ɩsǝntɔ n tɑ lɑŋ mɑ tǝmlɛ tʋ Soopu kɛ nɑʋ. Ɩ fɛɩnɑ sɑɑlɑ kɛ́ ɑtɛ. Ɩ fɛɩnɑ kɑwɑliyɑ, ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ, ɩ́ nyɑŋnɑ-m, nɑ ɩ cɔlǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ. Mpʋɣʋlɛ Sɑtɑnɩ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Yem tɔɔ kɛ́ Soopu nyɑŋnɑ-ŋ? 10 N kentɑ ɩ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ wɛnɑʋ pɑ tɔɔ, nɑ ń kooli ɩ kʋlɑpǝm kɛ kʋpɑntʋ. Hɑlǝnɑ ɩ tɔlɑ huki kɑtɑtǝlɑɣɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ tɔ se. 11 Tɔʋ, tʋ́ niŋ kɛ Soopu wɛnɑʋ tɔɔ nɑ ń nɑ́. Ye ɩ́lɛ́ ɩ tɑ tʋʋ-ŋ ɩlɛ mɑ yele nɔɣɔ.
12 Mpʋɣʋlɛ Tɑcɑɑ tɔmɑ Sɑtɑnɩ sɩ: Mɑ tʋwɑ Soopu kʋwɛnɑm kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ. Amɑ tɑɑ tokinɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ Sɑtɑnɩ yele Tɑcɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛ.
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Soopu pǝyɑlɑɑ, nɑ ɩ pɛɛlɑɑ, pɑ wɛ pɑ tɑɑlʋ tɛ, nɑ pɑ́ tɔkɩ nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ. 14 Ɩlɛ tǝmlɛ tʋ nɔɣɔlʋ polɑ Soopu kiŋ ntɛ́ nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Tǝ hɑlɑɣɑnɑ nɑɑŋ ntɛ́ nɑ kpɑŋɑsɩ nɑ́ɑ́ tɔkɩ tǝnɑ. 15 Tǝnɑɣɑlɛ Sɑpɑ nyǝ́mɑ tii tɑ́ tɔɔ, nɑ pɑ́ kʋ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ, nɑ pɑ́ kuu tɔlɑ. Mɑ tike mɑ fitinɑ nɑ mɑ́ kɔɔ sɩ mɑ heeliɣi-ŋ.
16 Tǝmlɛ tʋ ɩnɩ ɩ nɔɣɔ tɑ tɩɩ tiitɑ ɑtɛ ɩlɛ tǝmlɛ tʋ lɛlʋ nɑ́ kɔmɑɣɑlɛ, nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɛʋ tii heeŋ kɑlǝkǝŋ nɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ pɑ tɔɔ, nɑ pǝ́ kʋ́ pɑ tǝnɑ. Mɑ tike kɛ pǝ sɔɔwɑ nɑ mɑ́ kɔɔ sɩ mɑ heeliɣi-ŋ.
17 Tǝmlɛ tʋ ɩnɩ ɩ nɔɣɔ tɑ tɩɩ tiitɑ ɑtɛ, ɩlɛ tǝmlɛ tʋ lɛlʋ kɔmɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Pɑpiloni ŋmɩɩlɑɑ kpekɑ tooso tii tɑ́ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kʋ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ nɑ lɑɣɑtɛ, nɑ pɑ́ kuu yooyoonɑɑ. Mɑ́ tike kɛ pǝ sɔɔwɑ nɑ mɑ́ kɔɔ sɩ mɑ heeliɣi-ŋ.
18 Tǝmlɛ tʋ ɩnɩ ɩ nɔɣɔ tɑ tɩɩ tiitɑ ɑtɛ, ɩlɛ tǝmlɛ tʋ lɛlʋ kɔmɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ heeli Soopu sɩ: Nyɑ́ pǝyɑlɑɑ nɑ nyɑ́ pɛɛlɑɑ kɑ kotɑ pɑ tɑɑlʋ tɛ nɑ pɑ́ tɔkɩ nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ. 19 Ɩlɛnɑ kɑcuculɑɣɑ sɔsɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ́ mɑ kutuluɣu ŋkuluŋɑsɩ liɣiti nɑ toŋ, nɑ kʋ́ kpɛsɩ nɑ kʋ́ tɑkɩ-wɛ nɑ pɑ́ sɩ. Mɑ tike kɛ pǝ sɔɔwɑ nɑ mɑ́ kɔɔ sɩ mɑ heeliɣi-ŋ.
20 Tǝnɑɣɑlɛ Soopu kʋlɑɑ nɑ ɩ́ cǝlɩ ɩ toko, nɑ ɩ́ looli ɩ nyʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ hǝntɑ Ɩsɔ kɛ́ ɑtɛ nɑ ɩ́ sɑɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ɩsɛntɔɔ. 21 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ:
Kpɛtɛ kɛ mɑ too lʋlɑ-m,
nɑ kpɛtɛ tɔtɔɣɔ mɑɑ mǝlɩ tɛtʋ tɛɛ.
Tɑcɑɑ hɑnɑ, kʋlʋm ɩnɩ ɩ kpɑɣɑnɑ.
Mpʋ tɔ, mɑɑ sɛɛ-ɩ kɛ́.
22 Pǝ tǝnɑ mpi pǝ mɑɣɑnɑ Soopu kɛ mpʋ tɔ, ɩ tɑ pǝntǝnɑ Ɩsɔ kɛ́ pǝ tɑɑ. Pǝ́cɔ́ ɩ tɑ yɔɣɔtɩ-ɩ ɩsɑɣɑtʋ.

ɑ1:6 ɩsɔtɑɑ yǝlɑɑ: Cǝnɛ ɩlɛ tǝ tǝŋɑ nɑsɑɑlɑ tɔm Piipilinɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ. Ɩ́lɛ́