ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
SOWƐƐLƖ
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ kʋ wɛɛ, nɑ pɑ yɑɑkɩ-kʋ sɩ Ɩsɔ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ. Kʋ wule kɛ ɩ kɑ́ hʋʋnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ tomɑ sɔsɔɔnɑ. Ɩ kɑ́ kɛɛsǝnɑ pɑ yɑɑsi ɩsɑɣɑʋ kɛ́. Ɩ kɑ́ hʋʋnɑ piitimnɑɑ lɛmpǝnɑɑ, nɑ ɩ́ kɛɛsǝnɑ yɑɑsi wei pɛlɛ pɑ lɑkɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ. Mpi mpi pǝ hʋlɑɣɑɑ sɩ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ ŋkʋ kɩɩ kɔɔ tɔɣɔlɔ. Kʋtoloŋ lɩɩʋ, nɑ wʋlɑɣɑ, nɑ kɔkɔsɩ nyɑɣɑʋ, nɑ kolontunɑɑ yoolɑɑ tutuɣu.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Sowɛɛlɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Kʋtoloŋ lɩɩʋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nyʋleleŋ sɩ pɑ́ kɛɛsǝnɑ Ɩsɔ tɔɔ, titite 1:1–2:17
Ɩsɔ sɩɩ ɩ yǝlɑɑ kɛ nɔɣɔ sɩ ɩ kɑ́ mǝlǝnɑ-wɛɣɛ pɑ wule tɑɑ, titite 2:18–3:5
Ɩsɔ kɑ́ hʋʋnɑ piitimnɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-wɛ, titite 4:1-21
1
Tɔm nti Tɑcɑɑ heelɑ Petuyɛlɩ
pǝyɑlʋ Sowɛɛlɩ tɔɣɔlɔ.
Wʋlɑɣɑ nɑ kʋtɔɣɔʋ tɔɣɔlɑɑ pǝ tɔm
Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ pǝ sɔsɑɑ mɛ,
ɩ́ tʋ ŋkpɑŋŋ nɑ ɩ́ nɩɩ.
Too tɔ, yɑɑsi ɩnɛ ɩ tɛmɑ kɔntɛ kɛ
mǝ cɑɑnɑɑ wɑɑtʋ yɑɑ mǝ wɑɑtʋ tɑɑ?
Ɩ́ kɛɛsǝɣɩ-tǝɣɩ mǝ piyɑ
nɑ pɛlɛ pɑ kɛɛsɩ-tǝɣɩ pɑ nyǝŋsɩ.
Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ kɛɛsɩ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ.
Tɔɣɔlɑɑ tɔm liɣiti kɑ tɔɣɔnɑ mǝ hɑtǝmʋtʋ.
Sonsompee ɩ́ kpisɑ mpi ɩlɛ kʋtoloŋ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ.
Kʋtoloŋ ɩ́ kpisɑ mpi ɩlɛ kɑhʋsɩ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ.
Kɑhʋsɩ ɩ́ kpisɑ mpi ɩlɛ cǝlǝŋ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ.
Sʋlʋnyɔɔlɑɑ mɛ, ɩ́ fe,
nɑ mǝ lɑŋɑ wɑkǝlɩ nɑ ɩ́ wii.
Mpi tɔ, pǝ lǝsɑ-wǝɣɩ mǝ nɔɣɔ tɑɑ ɩlɛ ɩ́ lɑŋɑ sʋlʋm.
Piitim tuutuumɑ lɩɩ mɑ tɛtʋ tɑɑ,
nɑ pǝ toŋ wɛ sɔɣɔntʋ.
Pǝ tɑmɑsɩ nɑ pǝ kelɑ wɛ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ.
Pǝ kpɑɑlɑ tɑ lɛsɛŋ nɑ tɑ fikinɑɑ tɩɩŋ.
Pǝ kɔɔlɑ tɔnɑ nɑ pǝ́ yele tʋɣʋ nɑ kʋ hʋlʋmɑɑ.
Ɩ́ wii ɩsɩɩ ɑsɑɑlʋ kʋfɑlʋ
cɑkʋɣʋ ɩ pɑɑlʋ lǝyɑɣɑ tɔ.
9-10 Pǝ tɔɣɔ tɑwɑ tǝnɑ nɑ pǝ wɑkǝlɩ tɛtʋ lɑŋlɛ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑ tɑsǝɣɩ kɔtɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee
nɑ sʋlʋm nɑ nim ponɑʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
Kɔtǝlɑɑ nɑ́ cɑɣɑ lǝyɑɣɑ.
11 Hɑtɑɑ nɑ lɛsɛŋ tɑwɑ nyǝ́mɑ wiiki.
Mpi tɔ, tɔɣɔnɑsɩ pee nyǝŋsɩ sɑɑlɑ yem.
12 Lɛsɛŋ tɩɩŋ wʋlɑɑ.
Fikinɑɑ tɩɩŋ nɑ kʋlʋlʋŋ lɛlǝŋ tǝnɑ lontilɑɑ.
Yǝlɑɑ lɑŋhʋlʋmlɛ tǝnɑ sɑɑlɑ yem.
Nɔhɔkʋtʋ nɑ Ɩsɔ wiinɑʋ
13 Kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɔtǝlɑɑ,
mɛ mpɑ ɩ kɛ́ Ɩsɔ tǝmlɛ lɑtɑɑ tɔ.
Ɩ́ suu mǝ lǝyɑɣɑ wontu ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ nɑ ɩ́ wii,
ɩ́ hǝntǝnɑ lɑŋwɑkǝllɛ.
Mpi tɔ, pɑɑ tɑsǝɣɩ ponɑʋ kɛ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ
tɑɑ kɛ́ kɔtɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑ sʋlʋm.
14 Ɩ́ lɑ kotuɣu sɔsɔɔʋ.
Ɩ́ kpeɣeli sɔsɑɑ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ kɛ tɑ́
Ɩsɔ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
Ɩ́ hɔkɔ nɔɔsɩ nɑ ɩ́ wiinɑ-ɩ.
Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋyɑkʋ
15 Hɑɩ, wɑɩyo!
Tɑcɑɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ kpɛɣɛtɑɑ.
Wʋlɛ ntɛɣɛ Ɩsɔ Tomɑ tǝnɑ tʋ kɑ́ wɑkǝlɩ.
16 Tɑ ɩsɛntɑɑ tǝnɑɣɑ tɑ tɔɣɔnɑɣɑ
kɑ́ sɑɑlɩ yem tǝ kɑɑ pǝsɩ pʋlʋ.
Lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ ɑŋmɑɑlɑ kɑ́ lɩɩ tɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
17 Mǝtutuunɑ mɔɔnɑ tɛtʋ tɛɛ.
Tɔɣɔnɑɣɑ pee nyǝŋkɑ fɛɩ tɔtɔ.
Pǝ yelɑ kpeeŋ kɛ kpɛtɛ nɑ ɩ́ yɔkɩ.
18 Tɔlɑ fɛɩnɑ nyɩɩtʋ,
nɑ ɑ́ wiiki, nɑ ɑ́ cɔɔkɩ yem.
Heeŋ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ tɛmɑ tɑɑsɩ.
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ
19 Tɑcɑɑ, nyɑɣɑ mɑ wiikinɑ.
Mpi tɔ, wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ nyɩɩtʋ
nɑ tɩɩŋ tǝnɑ nyɑɣɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ.
20 Tɑɑlɛ wontu mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́
kɛɛsɑ ɩsɛ nɑ nyɑ́ tɔɔ kɛ́.
Mpi tɔ, pusi tǝnɑ nyɔɔwɑ nɑ nyɩɩtʋ wʋlɩ.
Kɔkɔ nyɑɣɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nyɩɩtʋ.