ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
MISEE
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Misee nɑ Ɩsɔ yʋlʋ Ɩsɑyii pɑ wɑɑtʋ kʋlʋm kɛ́. Wɑɑtʋnɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ kɛ́ Yutɑ ɑwulɑɑ Akɑpɩ nɑ Ɩsekiyɑsɩ pɑ́ tɔɣɔ pɑ kɑwulɑsɩ. Ɩlɛnɑ Asilii yoolɑɑ nɑ́ɑ́ cɔɔsǝɣɩ Yutɑ nyǝ́mɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Misee kpɑɑlɑɑ sɩ kolontunɑɑ kɑ́ tɔɣɔ Yutɑ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ Yosɑlɛm kɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ. Amɑ wɑɑtʋ kɑ kɔɔ wei ɩ tɑɑ Ɩsɔ kɑ lǝsɩ wɑɑsʋlʋ wei ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɔɔ tɔ (titite 5).
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Misee tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ kpɑɑlǝɣɩ sɩ ɩ kɑ́ hʋʋnɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ hɔ pɑ ŋkpɑŋŋ, titite 1–3 nɑ 6:1–7:7
Ɩsɔ sɩ ɩnɩ ɩ kɑ́ yɑ ɩ yǝlɑɑ, titite 4–5 nɑ 7:8-20
Ɩsɔ sɩ ɩnɩ ɩ kɑ́ kpɑ-wɛɣɛ wulɑʋ kɛ Tɑfiiti lʋlʋɣʋ tɑɑ, titite 5:1-4
1
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tʋ Molɛsɩ tʋ Misee tɑɑ kɛ́ ɩ tɔm. Yutɑ ɑwulɑɑ Yotɑm nɑ Ahɑsɩ nɑ Ɩsekiyɑsɩ pɑ wɑɑtʋnɑɑ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ tʋwɑ ɩ tɔm ntǝɣɩ Misee tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Misee yɔɣɔtɑ Yosɑlɛm nɑ Sɑmɑlii pɑ ɑcɑlɛɛ tɔm.
Tɑcɑɑ kɑlǝnɑʋ kɛ ɩ yǝlɑɑ
2-3 Tɛtʋ yǝlɑɑ mɛ mǝ tǝnɑ ɩ́ ke ŋkpɑŋŋ.
Tɑcɑɑ kɑ́ lɩɩ ɩ tǝcɑɣɑlɛ
nɑ ɩ́ tii pɔ́ɔ́ŋ comcom nɔɣɔ tɑɑ.
Ɩ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ kɛɛsɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑ.
Nɑ pɔ́ɔ́ŋ hooki nɑ ɩ́ suuliɣi tɛtɛkɑ,
ɩsɩɩ kɔkɔ nyɑkʋɣʋ keetu nɑ tǝ́ hooki tɔ,
yɑɑ lʋm kpeŋuɣu tontoŋɑ tɔɔ tɔ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wɑkǝlɑɑ nɑ pɑ́ pǝntǝnɑ
Ɩsɔ tɔɣɔ pǝ lɑkɩ mpʋ.
Sɑmɑlii ɩcɑtɛ sɔsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ
nyǝntɛ sɩ tǝ́ kʋlɩ Ɩsɔ tɔɔ.
Nɑ Yosɑlɛm nɑ́ɑ́ sʋsɩ Yutɑ kɛ lɑɑtʋ tɑɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ
Sɑmɑlii pǝsɩ ncɑɑlɛ huɣule.
Nyɑ́ pɛɛ kɑ́ pilimi nɑ ɑ tii tɛtɛkǝlɛ tɑɑ,
nɑ pǝ́ yele kpɛtɛ nɑ tʋmǝŋ nyɔ.
Pɑɑ yɔkɩ nyɑ́ tɩɩŋ kʋlɑlɑɑŋ tǝnɑɣɑ hɔɣɔlɑsɩ.
Pɑɑ wɔ kɔkɔ kɛ kʋcɔɔŋ wei pɑɑ lɑpɑ tɩɩŋ
wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ tɔ.
Pǝ yeki nyǝɣǝtʋ ɩlɛnɑ kolontunɑɑ
kpɑɣɑ nɑ pɑ́ fɛlɩ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ lɛlɑɑ.
Tɑcɑɑ nɑɑsʋɣʋ kɛ Yosɑlɛm
Ḿpʋ́ɣʋ́ Misee tɔmɑ sɩ:
Ye mɑ tɔɔsɑ nɑɑsʋɣʋ mpɩ pǝ tɔm,
mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlǝɣɩ kɛ́.
Ɩlɛnɑ mɑ́ cɑsǝɣɩ kɑpusi ɩsɩɩ sʋnsʋmʋɣʋ,
nɑ mɑ́ sɑlǝmǝɣɩ nɑ mɑ luɣu tɛɛ lɛɛlɩ ɩsɩɩ tɑɑtɑɑnɑɑ,
nɑ mɑ́ wɔɣɔsɩ mɑ wontu nɑ mɑ́ tɔŋ nɔɔhɛɛ kpɛtɛ.
Sɑmɑlii kɑɑ fiti sǝm, hɑlɩ pɩɩ tɑtɩ
Yutɑ tɛtʋ ɩcɑtɛ Yosɑlɛm timpi mɑ
yǝlɑɑ wɛɛ tɔ, pǝ nɔnɔɔsɩ.
 
10 Ɩ́ tɔkɩ mǝ ɩsǝlʋm kɛ Ako.
Ɩ́ tɑɑ heeli sǝm tɔm ntǝɣɩ
tɑ kolontunɑɑ Kɑtɩ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ.
Ɩ́ cɑɣɑ lǝyɑɣɑ kɛ Pɛtɩ-Lǝyɑfǝlɑ:
Mʋsʋɣʋ tǝyɑɣɑ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ.
11 Sɑfii ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ: Ɩcɑtɛ kʋpɑntɛ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ,
mɩɩ wɔɣɔsɩ mǝ wontu nɑ ɩ́ tɛɛ yomle nɑ fɛɛlɛ.
Sɑɑnɑɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ: Ɩcɑtɛ lɩɩʋ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ,
pɛlɛ pɑ tɑ tɑlɑ pɑ́ lɩɩ.
Pɛtɩ-Sɛɛlɩ: Koluŋɑ ɩcɑtɛ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ,
ɩcɑtɛ ɩɩ kentiɣi tǝ yǝlɑɑ tɔɔ,
nɑ pɑ́ wiiki lǝyɑɣɑ wulɑ.
12 Mɑlo ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ: Lɑŋwɑkǝllɛ ɩcɑtɛ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ,
pɛlɛ pɑ nyɑŋ sɩ pɑ nyʋɣʋ yɑpʋ tɔm kɑ́ sɑɑlɩ.
Wɑhɑlɑ wei Tɑcɑɑ kɔnɑɑ tɔ ɩ tɑlɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ kiŋ,
kɛ tǝ nɔnɔɣɔ.
13 Lɑkisi ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ: Pɑɑ kǝlǝɣɩ kɛ́ pɑ yɑɑ mpʋ,
ɩ́ kpɛɛlɩ mǝ kpɑɣɑnǝŋ nɑ ɩ́ se.
Ɩ́ kɛɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑɑnɩɩtʋ.
Ɩ́ sʋsɩ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ kɛ Ɩsɔ tɔɔ kʋlʋɣʋ tɑɑ.
14 Pǝ tɔɔ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ mɛ,
ɩ́ kɑɑ tɑsɑ nɑ ɩ́ tɩ Molɛsɩ-Kɑtɩ ɩcɑtɛ:
Kɑtɩ tǝnnɑ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ.
Akɑsipɩ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ: Puɣusuɣu kɛ pɑ yɑɑ mpʋ,
pɛlɛ pɑ kɑɑ sǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ.
15 Mɑlesɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ:
Kǝllʋ ɩcɑtɛ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ.
Tɑcɑɑ kɑ́ tɑsɑ-mɛɣɛ kǝllʋ niŋ tɑɑ kɛ́ tʋɣʋ.
Nɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɑ́ ŋmɛlɩ Atulɑm kʋkpɑmʋɣʋ pʋ́ʋ́ɣʋ́ tɑɑ:
Wulɑʋ kʋkpɑmʋɣʋ kɛ pɑ yɑɑ mpʋ
 
16 Yosɑlɛm nyǝ́mɑ ɩ́ looli mǝ nyɔɔŋ ɩsɩɩ yepelekunɑɑ,
ɩ́ wii mǝ piyɑ tɔɔ.
Mpi tɔ, pɑɑ kpɑɣɑ-wɛ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ yomle kɛ pooluŋ.