ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
NAHUM
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Pɑ kɛɛsɑ Nɑhum tɔm tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ kolontunɑɑ Asilii nyǝ́mɑ tɔm. Pɑ kɛɛsɑ ɩsǝnɑ Asilii nyǝ́mɑ kolontunɑɑ Pɑpiloni nyǝ́mɑ lɛɛkɑ pɑ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ Ninifi tɔ. Nɑhum sɩ mpʋ ɩnɩ pǝ kɛ́ Ɩsɔ hʋʋlɛ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩcɑtɛ ntɛ tɩɩ kɛ́ kɑlɑmpɑɑnɩ nyǝntɛ kɛ́. Tǝ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ nɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ. Ninifi ɩcɑtɛ wɛ kɛ ɩsɩɩ toŋ wei ɑntulinyɑ yǝlɑɑ lɑkǝnɑ nɑ Ɩsɔ ɩɩ cɑɑkɩ-ɩ tɔ. Nɑhum sɩ mpʋ ɩnɩ pǝ tǝnɑ pɩɩ sɑɑlɩ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Nɑhum tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ toŋ tɛɛ kʋŋmɑŋmɑm tǝnɑ nɑ ɩ́ hʋʋkǝnɑ ɑntulinyɑ, titite 1:2-8
Ninifi ɩcɑtɛ yɔkʋɣʋ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ wɑɑsʋɣʋ, titite 1:9–2:3
Ninifi ncɑɑlɛ nɑ tǝ toŋ tɔm, titite 2:4–3:19
1
Ɩlǝkɔsɩ ɩcɑtɛ tʋ Nɑhum wei ɩ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɔ, ɩ tɔm tɑkǝlɑɣɑ ntɔ. Kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsɑ Ninifi tɔm nti tǝ tɔɔ Ɩsɔ kulɑɑ nɑ ɩ́ hʋlɩ-ɩ tɔ.
Ɩsɔ kɛ kʋpɑŋ pǝcɔ pɑɑ liɣiliɣinɑ-ɩ
Ɩsɔ Tɑcɑɑ cɑɑ kɛ́ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ nɩɩnɑ-ɩ tǝlɑsɩ.
Ɩ hɔŋ mpɑ pɑ kpɛɛsǝɣǝnɑ-ɩ tɔ pɑ ŋkpɑŋŋ.
Ɩ lɛɛtǝɣɩ ɩ kolontunɑɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ.
Ɩɩ hʋlǝɣɩ-wɛɣɛ suulu.
Tɑcɑɑ kɛ́ suulu tʋ kɛ́,
Ɩ wɛnɑ tomɑ.
Ɩɩ yeki tɑsǝkǝlɛ tʋ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ hɔm.
Ye ɩ tɔŋ, kɑcuculɑɣɑ ɑnɑɑm kʋlǝɣǝnɑ,
ɩ nɔɔhɛɛ mʋsʋɣʋ ntɛ́ ɩsɔŋmʋntʋ.
Ɩ́ holinɑ teŋku, ɩ́lɛ́ ɩ lʋm nyɔɔ kɛ́,
nɑ ɩ́ lɑkɩ nɑ pusi lʋm nyɔɔkɩ.
Pɑsɑŋ nɑ Kɑmɛɛlɩ pǝ nyɩɩtʋ cɑɑ wʋlʋɣʋ.
Lipɑŋ yɑɑyenɑɑ lontilɑɑ.
Pɔ́ɔ́ŋ seliɣi ɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́,
nɑ pulɑsɩ nɑ́ɑ́ yɔkǝɣɩ.
Tɛtʋ nɑ tǝ tɑɑ yǝlɑɑ seliɣi.
Ye Ɩsɔ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ ɑnɩ,
ɑwe kɑ́ sǝŋnɑ?
A mʋɣɩ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ.
Kʋkpɑmǝŋ mɑɣɑmɑɣɑ yɔkǝɣɩ ɩ ɩsɛntɑɑ tɔtɔɣɔ.
Amɑ ɩ kɛ́ kʋpɑŋ kɛ́.
Ɩnɩ ɩ wɑɑsǝɣǝnɑ lɑŋwɑkǝllɛ wɑɑtʋ.
Ɩ pɑɑsǝɣǝnɑ mpɑ pɑ cɔɔsǝɣɩ ɩ tɛɛ tɔ.
Ye wɑhɑlɑ ɩ́ wɑtɑɑ,
ɩ yɔkǝɣɩ ɩcɑtɛ kɛ́.
Ɩ wɑkǝlǝɣɩ ɩ kolontunɑɑ tǝnɑ,
nɑ ɩ́ lɔɣɔ-wɛɣɛ sǝm sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ.
Tɔmnɑɑ mpɑ pǝ yɔɣɔtǝnɑ Yutɑ nɑ Ninifi nyǝ́mɑ tɔ
Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɔkǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ mǝ tɑɑ ye?
Ɩ kɑ́ lɑ nɑ mǝ kolontunɑɑ sɑɑlɩ yem,
pɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ ŋmɑkǝlʋɣʋ.
10 Pɑ wɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ sɔwɑ mɛɛlʋɣʋ tǝmɑ tɑɑ tɔ.
Yɑɑ ɩsɩɩ pɑ nyɔɔwɑ nɑ pǝ́ kʋ-wɛ.
Pɑ mʋɣɩ kɔkɔ kɛ́ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ kʋwʋlʋtʋ.
 
11 Ninifi ɩcɑtɛ nyɑ́,
nyɑ́ tɑɑ kɛ́ yʋlʋ ɩsɑɣɑʋ wei
ɩ́ kʋlǝɣɩ Tɑcɑɑ tɔɔ tɔ ɩ lɩɩwɑ.
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Yutɑ nyǝ́mɑ sɩ:
Pɑɑ kolontunɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ nɑ pɑ́ wɛ tomɑ,
pɑɑ sɑɑlɩ yem kɛ́.
Mɑ yelɑɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ kʋnyɔmǝŋ pɑɣɑlɛ.
Amɑ mɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ mpʋ.
13 Mɑɑ cɛ mǝ ɑlǝkpɑlɑ nɑ mɑ hɛtɩ-mɛɣɛ
kolontunɑɑ ŋmɑkǝlʋɣʋ tɑɑ.
 
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑ Ninifi nyǝ́mɑ tɔm sɩ:
Ɩ́ kɑɑ wɛɛnɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ yɑɑkǝnɑ mǝ hǝlɑ tɔ.
Mɑɑ yɔkɩ mǝ tɩɩŋ lɛɛsǝŋ kɛ ɩ kutuluɣu tɑɑ.
Ɩ́ tɔŋɑ mǝ pǝlɑɑŋ huluɣu kɛ́.
Mpi tɔ, ɩ́ tɑ́ tɑlɑ pʋlʋɣʋ mɑ ɩsɛntɑɑ.