KƲKALƲƔƲ
TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Pɑ yɑɑkɩ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ sɩ, kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ. Mpi tɔ, kɑ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ heelɑ Alɔŋ nɑ Moisi sɩ pɑ́ kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ yǝlɑɑ. Tɔm nɑɑlɛɣɛ pɑ kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ. Kʋkɑlʋɣʋ lɛŋkʋ kɛ Holɛpʋ pʋɣʋ kiŋ, nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ pukinɑ tɛtʋ nti Ɩsɔ hɑ-wɛ tɔ tǝ tɑɑ. Pɑ tɑ tɑlɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ lɑ-wɛ nɑ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ sʋʋʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ cɑɑlɑ-wɛ nɑ pɑ́ cɔɔ yem kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. Pɑ cɔɔ mpʋ ɩlɛnɑ pɑ́ tɑlɑ Mowɑpʋ tɛtʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ Ɩsɔ tɔmɑ Moisi sɩ, ɩ́ kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔtɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ sɑɑlɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ pɑ tɩ sɩ pɑ tɛsǝɣɩ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ ŋkɛ nɑ pɑ́ polo tɛtʋ nti Ɩsɔ hɑ-wɛ tɔ tǝ tɑɑ. Ɩsɔ sɛɣɛsɑ-wɛɣɛ sɔsɔm tɔtɔɣɔ wɑɑtʋ ɩnɩ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɣɑnǝɣɩ pɑ tɩ sɩ pɑ puki Kɑnɑɑŋ tɛtʋ, titite 1:1–10:10
Pɑ cɔɔ yem kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, titite 10:11–21:35
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sʋʋʋ kɛ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ tɑɑ, titite 22–36
ƖSƐƔƐLƖ NYƎMA KƐ HOLƐPƲ WƲLAƔA TƐTƲ TAA
1
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kpekɑ kʋkɑlʋɣʋ
Wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɩɩ Icipiti tɑɑ, ɩlɛnɑ pǝnɑɣɑ siki. Pǝ tɑlɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ ɩsɔtʋ nɑɑlɛ nyǝŋ, kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ heeli Moisi kɛ Ɩsɔ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tǝsulle cokǝle nte pɑ lɔpǝnɑ pɔɔŋ tɔ tǝ tɑɑ kɛ́ Sinɑyi wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ: Nyɑ́ nɑ Alɔŋ ɩ́ kɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ, nɑ ɩ́ tʋ́ pɑ hǝlɑ kɛ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ. Nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nɑ pɑ tɛɛsɩ. Pǝ kpɑɣɑʋ ɩfepiyɑ mpɑ pɑ wɛnɑ pɩɩsɩ hiu nɑ wɑɑlɩ, nɑ pɑ́ mʋnɑ pɑ polo yoou tɔ. Nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tintikɑ. Pɑɑ kpekǝle nte tǝ lʋlʋŋ nyʋɣʋ tʋ ɩ́ sɔɔsɩ mǝ tɔɔ nɑ pɑ́ sǝnɑ-mɛ. Mpɛ ɩnɩ pɑ hǝlɑ ntɔ: Lupɛŋ kpekǝle tɑɑ nyǝŋ ntɛ́ Setewu pǝyɑlʋ Ilisuu. Simiyɔŋ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Sulisɑtɑɩ pǝyɑlʋ Selumǝyɛlɩ. Yutɑ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Aminɑtɑpɩ pǝyɑlʋ Nɑsɔŋ. Ɩsɑkɑɑ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Suwɑɑ pǝyɑlʋ Netɑneyɛlɩ. Sɑpulɔŋ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Helɔŋ pǝyɑlʋ Ɩliyɑpɩ. 10 Yosɛɛfʋ pǝyɑlʋ Ɩfǝlɑyim nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Amihuti pǝyɑlʋ Ɩlisɑmɑ. Yosɛɛfʋ pǝyɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ Mɑnɑsee nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Petɑsuu pǝyɑlʋ Kɑmliyɛlɩ. 11 Pɛncɑmɛɛ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Kitoni pǝyɑlʋ Apitɑŋ. 12 Tɑŋ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Amisɑtɑɩ pǝyɑlʋ Ahiyesɛɛ. 13 Asɛɛ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Okǝlɑŋ pǝyɑlʋ Pɑkiyɛlɩ. 14 Kɑtɩ nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Teuwɛlɩ pǝyɑlʋ Ɩliyɑsɑfɩ. 15 Nɛfǝtɑli nyǝntɛ tɑɑ kɛ́ Ɩnɑŋ pǝyɑlʋ Ahilɑ.
16 Ɩsɛɣɛlɩ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lǝsɑ mpʋ tɔɣɔlɛ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔtɔ. 17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi nɑ Alɔŋ pɑ sɔɔsɑ ɑpɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ ɩnǝɣɩ pɑ tɔɔ sɩ pɑ́ sǝnɑ-wɛ. 18 Pɑ́ koti yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ ɩsɔtʋ nɑɑlɛ nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ. Pɑ́ tʋ́ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ wɛnɑ pɩɩsɩ hiu nɑ wɑɑlɩ tɔ pɑ hǝlɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ, nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nɑ pɑ tɛɛsɩ. 19 Holɛpʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ Moisi kɑlɑ kʋkɑlʋɣʋ ŋkʋ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ kɛɛsʋɣʋ-ɩ tɔ.
20-43 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɑlɑ pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekǝle nte tǝ lʋlʋɣʋ, nɑ tǝ tɛɛsɩ nyǝ́mɑ. Nɑ pɑ́ tʋ́ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ tɑlɑ pɩɩsɩ hiu nɑ wɑɑlɩ, nɑ pɑ́ mʋnɑ yoou pote tɔ pɑ hǝlɑ kɛ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Yɑkɔpʋ pǝyɑlʋ sɔsɔ Lupɛŋ kpekǝle kɛ pɑ cɑɑlǝnɑɑ. Pɑ nyʋɣʋ ntɔ:
Lupɛŋ kpekǝle nyǝ́mɑ wɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑɑtoso nɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (46500). Simiyɔŋ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɩɩtoso nɑ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (59300). Kɑtɩ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ kɑkpɑsɩ nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (45650). Yutɑ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nɑ nɑsǝtoso (74600). Ɩsɑkɑɑ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nɑ nɑsǝlɛ (54400). Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ nɑsǝlɛ (57400). Yosɛɛfʋ pǝyɑlʋ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (40500). Yosɛɛfʋ pǝyɑlʋ lɛlʋ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ ŋmʋnʋɣʋ (32200). Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ nɑ nɑsǝlɛ (35400). Tɑŋ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi nɩɩtoso nɑ nɑɑlɛ nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ (62700). Asɛɛ nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ kʋlʋm nɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (41500). Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ nyǝntɛ kɛ iyisi nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso nɑ nɑsǝlɛ (53400).
44 Moisi nɑ Alɔŋ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ kpekɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, pɑ kɑlɑ yǝlɑɑ nɑ pǝ́ lɩɩ ɩsǝnɑ tɔɣɔlɛ. 45 Ɩsɛɣɛlɩ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ wɛnɑ pɩɩsɩ hiu nɑ wɑɑlɩ, nɑ pɑ́ mʋnɑ yoou pote tɔ, 46 pɑ kpɛntɑ iyisi nɑsǝtoso nɑ tooso nɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (603550).
Lefii kpekǝle nyǝ́mɑ tǝmlɛ
47 Pɑ tɑɑ kpɛnnɑ Lefii kpekǝle nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ kɑlɑ. 48 Tɑcɑɑ kɑ kisinɑ Moisi kɛ́ sɩ, 49 ɩ́ tɑɑ kpɛntɩ-wɛɣɛ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tɔɔ nɑ ɩ́ kɑlɑ. 50 Amɑ ɩ́ yelinɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ cokǝle nɑ tǝ tɑɑ wontu tǝnɑ nɑ pɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ. Mpɛ pɑɑ kpɑkǝɣǝnɑ cokǝle nɑ tǝ tɑɑ wontu nɑ pɑ́ lɑɣɑsǝɣɩ lonɑ, nɑ pɑ́ sikiɣi nɑ pɑ́ cɔɔkǝnɑ-tɛ. 51 Ye Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑɣɑsǝɣɩ lonte, Lefii nyǝ́mɑ mpɛ pɑɑ hɛtǝnɑ-tɛ, nɑ pɑ́ ponɑ timpi pɑɑ siki tɔ. Kpɑɩ tʋ ɩ́ kpǝtǝnɑɑ ɩsɩɩ pɑ kʋ-ɩ. 52 Pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei, ɩ yoolɑɑ kpekǝle cɔlɔɣɔ ɩ kɑ siki ɩ tuutɑ kiŋ. 53 Amɑ Lefii nyǝ́mɑ tike kɑ́ sikinɑ nɑ pɑ́ cɔɔ cokǝle. Nɑ pɑ́ feŋiɣi tǝ tɔɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ tɑɑ kpǝtǝnɑ-tɛɣɛ sɔsɔm, nɑ mɑ́ mʋnɑ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́.
54 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑpɑ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ tʋɣʋ Moisi tɔ.