ATUWA
TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkəlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsɑ ɑtuwɑ nɑ ləmɑɣɑsɛɛ tɔmnɑɑ. Nɑ pɑ hʋləɣɩ-tʋɣʋ cɛcɛ kʋpɑŋ nɑ pəyɑlʋ kʋpɑŋ pɑ tɔm. Nɑ ɑpɑlʋ nɑ ɑlʋ pɑ cɑɣɑlɛ kɛ təyɑɣɑ tɑɑ. Pə sɛɣɛsəɣɩ-tʋ tɔtɔɣɔ sʋlʋnyɔɔlɛ, nɑ ɑcɑcɑɑlɛ ɑsilimɑ, nɑ kɑloolɑɣɑ, nɑ felentu, nɑ yoou pə tɔm. Ɩlɛnɑ pə́ kɑɑsɩ lonɑ ɑsɑɣɛɛ wenɑ tɩɩ se tɔ. Pə wɛɛ sɩ yʋlʋ ləmɑɣɑsɛɛ tʋ ɩ́ se lonɑ ɑnɩ ɑ tənɑɣɑ.
Ɩsənɑ pɑ fɑɣɑ Atuwɑ tɑkəlɑɣɑ tɔ.
Lɑɣɑtʋ nti cɛcɛ tɑsəɣɩ kʋfɑlɑŋ yəlɑɑ tɔ, titite 1–9
Atuwɑ wenɑ ɑ kɛɛsəɣɩ yəlɑɑ wɛɛtʋ tɔm tɔ, titite 10–29
Akuuli nɑ Lemuwɛlɩ pɑ Atuwɑ, titite 30–31
1
Tɑfiiti pəyɑlʋ Sɑlʋmɔŋ wei ɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɔ ɩ ɑtuwɑ ntɔ.
Mpi mpi tɑkəlɑɣɑ sɛɣɛsəɣɩ yəlɑɑ tɔ.
2-3 Atuwɑ ɑnɩ ɑ hʋləɣənɑ yʋlʋ kɛ tɑmpɑnɑ tɑɑ tɔntɛ, nɑ lɑɣɑtʋ nɑ siɣisuɣu nɑ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ cɛkənɑ tɔm sɔsɔɔntʋ. A kuliɣi ɩfepiyɑ ɩsɛ nɑ pɑ́ wɛɛnɑ nyʋɣʋ tɑɑ mɑɣɑsəm. A tɑsəɣɩ mpɑ pɑ tɑ nyɩ pʋlʋ tɔɣɔ lɑɣɑtʋ. Nyəntɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ wiiliɣi ɑ tɑɑ nɑ pɑ́ wɑɑkɩ. Nɑ ɑ́ hʋləɣɩ lɑɣɑtʋnɑɑ kɛ ɩsənɑ pɑɑ lɑ tɔ. Pɑɑ cɛkənɑ ɑsəsɩɩnɑ nɑ lɑɣɑtʋ tɔm sɛɣɛsəlɑɑ ɑtuwɑ.
Ɩsɔ nyɑmnɑʋ ntɛ́ nyəm kite. Kʋmɛlɛməŋ ɩɩ nyɑŋnɑ-ɩ nɑ pɑ́ kisiɣi nyəm kʋsɛɣɛsətʋ nɑ pə lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ.
Lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ kɛ ɩfepiyɑ.
Mɑ pəyɑlʋ tɑɑ lɔ nyɑ́ cɑɑ nɑ nyɑ́ too pɑ sɛɣɛsʋɣʋ. Pɩɩ lɑ nɑ nyɑ́ weesuɣu té kɛ́ ɩsɩɩ ntenuɣu kɛ nyʋɣʋ tɑɑ, yɑɑ lɩɩlʋɣʋ kɛ luɣu tɛɛ. 10 Ye ɑsɑɣɑɑ lʋkɩ sɩ pɑ́ tusiɣi-ŋ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ, tɑɑ tisi. 11 Yɑɑ pɑ yɑɑ-ŋ sɩ ɩ́ cɛŋ yəlɑɑ nɑ ɩ́ kʋ-wɛɣɛ mʋsʋŋ, 12 nɑ ɩ́ li pɑ tənɑ nɑ pɑ ɩsɛ ɩsɩɩ ɑtɛtəlɛ. Yɑɑ ɩsɩɩ mpɑ pɑ tiiki pəlɑɑʋ tɑɑ tɔ. 13 Ɩlɛnɑ ɩ́ kuu pɑ wontu kʋpɑntʋ tənɑ nɑ ɩ́ suuli mə tɛɛsɩ, 14 nɑ pɑɑ wei ɩ́ wɛɛnɑ ɩ pɑɑ tete. Sɩ yɑntɑŋɑ kʋlʋmɑɣɑ kɛ mə tənɑ ɩ́ kɑ́ kpɛntɩ. 15 Mɑ pəyɑlʋ nyɑnɑ-wɛ ɩ́ tɑɑ kɑɑ mpɑɑʋ, hɑtələnɑ timpi pɑ tɔŋ tɔ. 16 Ɩsɑɣɑtʋ mpɑɑʋ kɛ pɑ tɔŋ nɑ yʋlʋkʋlɛ tɔm cɑɑlənɑ-wɛ. 17 Pɑɑ nyəkɩ sumɑɣɑ kɛ kɑtɔkɑ nɑ kɑ́ nɑɑkɩ. 18 Amɑ mpɛ pɑ nyəkɩ pɑ təɣɩ mpi pɩɩ co-wɛ tɔɣɔ, nɑ pɑ́ nyəkɩ pɑ weesiŋ kɛ kɑtɔsɩ. 19 Yəlɑɑ mpɑ pɑ pɛɛkəɣɩ kɑsəyɑɣɑ ɑsilimɑ nyəŋkɑ tɔ pɑ mpɑɑŋ ntɛ́, nɑ pɑ́ kʋɣɩ weesiŋ nyə́mɑ.
Ləmɑɣɑsɛɛ yɑɑʋ kɛ yəlɑɑ
20 Ləmɑɣɑsɛɛ kiisiɣinɑ ntɛɣɛ mpɑɑŋ tɑɑ nɑ kʋyɛɛŋ tɑɑ. 21 A yɔɣɔtəɣɩ yəlɑɑ təsullenɑɑ nɑ kpɑɑməŋ tɑɑ sɩ: 22 Pəlee kɛ́ kɑɑnyəmɑsɩ ləmɑɣɑsɛɛ kɑ́ pɩɩ, nɑ sɑɣɑtəlɑɑ nɑ́ɑ́ lɩɩ pə tɑɑ, nɑ kpɑŋtʋnɑɑ tɑɑ nɑ́ɑ́ yele kpɑnɑʋ kɛ ləmɑɣɑsɛɛ. 23 Ɩ kɔɔ nɑ ɩ́ nɩɩ mɑ kɑlənɑʋ, mɑɑ tisi mə́ tɔɔ kɛ́ mɑ feesuɣu nɑ mɑ́ hʋlɩ-mɛɣɛ mɑ tɔm. 24 Mpi tɔ, mɑ yɑɑ-mɛ nɑ ɩ́ kisi, nɑ mɑ́ hʋlɩ-mɛɣɛ niŋ sɩ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ ɩ́ tɑ́ lɑ. 25 Mə tənɑ ɩ́ lɔɔkɩ mɑ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ nɑ ɩ́ kisiɣi mɑ kɑlənɑʋ. 26-27 Pə tɔɔ kɛ́ ye sɔɣɔntʋ nɑ wɑhɑlɑ lɩɩ mə tɔɔ ɩsɩɩ kɑcuculɑɣɑ, mɑɑ woŋ-mɛ nɑ mɑ́ pɑɑnɑ-mɛ. 28 Ɩlɛ ɩ́ kɑ́ yɑɑ-m mɑ kɑɑ cɔ, nɑ ɩ́ pɛɛkɩ-m nɑ ɩ́ wɩɩ. 29 Pɩɩ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ timpi ɩ́ kisɑ nyəm, nɑ ɩ́ tɑ́ ləsɩ sɩ ɩ́ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ tɔ pə tɔɔ. 30 Mpi tɔ, ɩ́ lɔ mɑ lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ nɑ ɩ́ kisi mɑ kɑlənɑʋ. 31 Mə yɑɑsi kʋlʋlʋm kɛ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ, nɑ ɩ́ hɑɣɑ mə mɑɣɑmɑɣɑ mə lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ. 32 Pə tɑɣɑ pʋlʋ, kʋmɛlɛŋ lepu kʋɣʋnɑ-kʋ. Ɩlɛnɑ kpɑŋtʋnɑɑ kɑɑnɩɩtʋ nɑ́ɑ́ yele nɑ pɑ́ lé. 33 Pɑɑ nɑ mpʋ wei ɩ nɩɩkənɑ-m tɔ pə cɑkənɑ-ɩ kɛ́, ɩɩ nəɣəsəɣɩ wɑhɑlɑ.