31
Lɑɣɑtʋ tɑsʋɣʋ kɛ wulɑʋ Lemuwɛlɩ
Lɑɣɑtʋ nti Mɑsɑ wulɑʋ Lemuwɛlɩ too tɑsɑ-ɩ tɔɣɔlɛ sɩ:
Mɑ pəyɑlʋ, nyɑ́ wei mɑ sələmɑɑ nɑ mɑ́ lʋlɩ tɔ ke ŋkpɑŋŋ. Tɑɑ cɛlɑ nyɑ́ toŋ kɛ ɑlɑɑ. Pəyele tɑɑ hʋlɩ ɑlɑɑ mpɑ pɑ wɑkələɣɩ ɑwulɑɑ tɔɣɔ nyɑ́ mpɑɑŋ. Pə tɑɣɑ ɑwulɑɑ təmlɛ ntɛ́ sɩ pɑ́ nyɔɔ sʋlʋm. Pəyele pə fɛɩ sɩ ɑwulumpiyɑ nɑ́ɑ́ pɛɛkɩ sʋlʋm toŋ nyəm. Pə tɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ nyɔɔkɩ nɑ pɑ́ sɔɔ kiiŋ tɔɔ. Yɑɑ pɑ́ wɑkəlɩ kʋnyɔntʋnɑɑ mpɑ pɑ tɔm tewɑ tɔ. Mpɑ sʋlʋm mʋnɑɑ tɔɣɔlɛ mpɑ pɑ cɑɑ səm tɔ, nɑ sɑləməlɑɑ. Yɑɑ lɑŋwɑkəllɛ sɔsɔɔlɛ nyə́mɑ, nɑ pɑ́ sɔɔ pɑ wɑhɑlɑ nɑ pɑ kʋnyɔntɔɣɔlɛ tɔɔ. 8-9 Amɑ ye nyɑ́ ɩlɛ tɔɣɔ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ nɑ siɣisuɣu, nɑ ń sɛɛnɑ kʋnyɔntʋnɑɑ, nɑ wɑhɑlɑ nyə́mɑ, nɑ mpɑ pɑ lɔwɑ tɔ, nɑ mpɑ pɑɑ pəsəɣɩ yɔɣɔtɑɣɑ tɔ, pɑ tɔɔ.
Alʋ kʋpɑŋ yɑɑsi
10 Wei ɩ́ hikɑ ɑlʋ kʋpɑŋ ɩ kəlɑ kɑcɔkɑ wontu.
11 Ɩ pɑɑlʋ wɛnɑ-ɩ nɑɑni kɛ́ nɑ ɩ́ tɑɣɑnəɣɩ ɩ wɛnɑʋ.
12 Kʋpɑntʋ kɛ ɩ ɑlʋ lɑkɩ-ɩ, ɩɩ lɑkɩ-ɩ kʋwəwɩɩtʋ hɑlənɑ ɩ səm.
13 Alʋ ɩnɩ ɩ pɛɛkəɣɩ kpoŋkpontu toŋ nyəntʋ kɛ́, nɑ heeŋ hʋntʋ nɑ ɩ́ lɑkɩ təmlɛ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ.
14 Pooluŋ kɛ ɑlʋ ɩnɩ ɩ kɔŋnɑ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ, ɩsɩɩ tɑɑtəlɑɑ kpɩɩləŋ.
15 Tefemle kɛ ɩ́ kʋləɣɩ nɑ ɩ́ cɑləsɩ ɩ nyə́mɑ nɑ ɩ́ tɑlɑ-wɛɣɛ pɑ təmɑ.
16 Ɩ mɑɣɑsəɣɩ tɑɑlɛ tɔm ɩlɛnɑ ɩ́ yɑ-tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tuu lɛsɛŋnɑɑ tɩɩŋ nɑ liɣitee nnɑ ɩ hikɑɑ tɔ.
17 Alʋ ɩnɩ ɩ nikiɣi təmlɛ kɛ́ nɑ toŋ ɩɩ cɑkɩ yem.
18 Alʋ ɩnɩ ɩ nyəmɑ́ sɩ ɩ təmlɛ tɔŋ teu, nɑ pɑɑ ɑhoo ɩ mʋsəɣɩ fətəlɑ nɑ ɩ́ lɑkənɑ.
19 Ɩɩ cɑkɩ yem nɑ folofolo nɑ ɑkpɑɑ fɛɩ ɩ niŋ tɑɑ.
20 Alʋ ɩnɩ ɩ wɑɑsəɣɩ wɑhɑlɑ nyə́mɑ nɑ ɩ́ hɑɑkɩ kʋnyɔntʋnɑɑ.
21 Pɑɑ wɑtʋ tɑlɑɑ ɩɩ nəɣəsəɣɩ ɩ təyɑɣɑ nyə́mɑ tɔm. Mpi tɔ, ɩ təyɑɣɑ nyə́mɑ wɛnɑ wɑtʋ wontu kʋpɑntʋ kɛ́.
22 Alʋ ɩnɩ ɩ lʋʋkɩ ɩ təɣɩ kʋtɑkəŋ kɛ́, nɑ kpoŋkpontu toŋ nyəntʋ kʋsɛɛmtʋ wontu.
23 Ɩ pɑɑlʋ kɛ́ ɩcɑtɛ sɔsɑɑ tɑɑ tʋ wei ɩ nyʋɣʋ kʋlɑɑ tɔɣɔ. Mpɛ pɑ hʋʋkənɑ ɩcɑtɛ tɔm.
24 Ɩ lʋʋkɩ tɑmpɑlɑnɑɑ nɑ wontu kɛ́, nɑ ɩ́ pɛɛtəɣənɑ tɑɑtəlɑɑ.
25 Tomɑ nɑ nyʋɣʋ kʋlʋɣʋ kɛ ɩ suuwɑ ɩ tɔɔ, ɩɩ nəɣəsəɣɩ cele nyəntʋ.
26 Alʋ ɩnɩ ɩ yɔɣɔtəɣənɑ ləmɑɣɑsɛɛ kɛ́, nɑ ɩ́ tɑsəɣɩ lɑɣɑtʋ nɑ sɔɔlʋɣʋ.
27 Alʋ ɩnɩ ɩ feŋiɣi mpi pə lɑkɩ ɩ təyɑɣɑ tɑɑ tɔɣɔ, ɩɩ tɔkɩ felentu tɔɣɔnɑɣɑ.
28 Alʋ ɩnɩ ɩ piyɑ nɑ́ yɑɑkɩ-ɩ lɑŋhʋlʋmlɛ tʋ, nɑ ɩ pɑɑlʋ nɑ́ɑ́ pʋɣʋləɣɩ-ɩ sɩ:
29 Alɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ tɔŋ teu. Amɑ nyɑ́ tɛɛ pɑ tənɑ.
30 Tɔnʋɣʋ sotuɣu puɣusiɣi kɛ́, nɑ ɩsɛntɑɑ teu nɑ́ɑ́ sɑɑləɣɩ. Amɑ ɑlʋ wei ɩ nyɑŋnɑ Tɑcɑɑ tɔ ɩ tike ɩ mʋnnɑ sɑmtʋ.
31 Pə wɛɛ sɩ pɑ́ lɛɛtɩ-ɩ ɩ wɑhɑlɑ sote kɛ ɩ təmlɛ tɔɔ kɛ́.