YONTU
NTI PA YOONA ƖSƆ HƎTƐ TƆ TƎ TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkəlɑɣɑ kɑnɛ kɑ kɛ́ Yontu nɑ Ɩsɔ sələmʋɣʋ kɛ́. Nɑ ŋmɑɑlɑɑ wɑɑnɩ wɑɑnɩ ŋmɑɑnɑ-təɣɩ pɩɩsɩ pɑɣɑlɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ koti-tɩ nɑ pɑ́ lɑkənɑ-təɣɩ pɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ.
Ɩsɔ Tɔm Yontu ntɩ tə wɛ mpɑɑ mpɑɑ kɛ́. Lɛntɩ kɛ́ Ɩsɔ sɑmtʋ yontu kɛ Ɩsɔ təsɛɛlɛ. Lɛntɩ kɛ́ Ɩsɔ sələmʋɣʋ sɩ ɩ́ sənɑ nɑ ɩ́ kenti ɩ yəlɑɑ tɔɔ nɑ ɩ́ yɑ́ pɑ nyʋɣʋ. Lɛntɩ kɛ kʋpəntəŋ tisuɣu kɛ́ sɩ Ɩsɔ ɩ́ tɑɣɑnɩ pɑ təwɑkəllɛ. Lɛntɩ sɩ pɑ́ sɛɛnɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ təmlɛ kɛ ɩ koolɑ-wɛɣɛ kʋpɑntʋ tɔ pə tɔɔ. Lɛntɩ ɩlɛ, pɑ wiikinɑ Ɩsɔ sɩ ɩ́ hɔ pɑ kolontunɑɑ ŋkpɑŋʋɣʋ.
Yesu mɑɣɑmɑɣɑ tʋwɑ yontunɑɑ lɛmpɑ kɛ ɩ sɛɣɛsʋɣʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Nɔɣɔ Sɩɩʋ Kʋfɑlɑɣɑ ŋmɑɑlɑɑ tʋ-təɣɩ pɑ tɑkəlɑsɩ tɑɑ, hɑlənɑ sɑŋɑ yontunɑɑ mpɛ pɑ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ pʋlʋ kʋpɑm kɛ́.
Yontu nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (150) ɩnɩ ɩsənɑ pɑ fɑɣɑ-tɩ tɔɣɔlɔ.
Kɑncɑɑlɑɣɑ nyəntʋ, titite 1–41
Nɑɑlɛ nyəntʋ, titite 42–72
Tooso nyəntʋ, titite 73–89
Liɣiti nyəntʋ, titite 90–106
Kɑkpɑsɩ nyəntʋ, titite 107–150
TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA
1
(Yontu 1–41)
Leleŋ nɩɩʋ mɑɣɑmɑɣɑ
Leleŋ nɩɩlʋ ntɛ́ yʋlʋ wei ɩɩ təŋəɣɩ ɑsɑɣɑɑ lɑɣɑtʋ
tɑsʋɣʋ, nɑ ɩɩ lɑkɩ mpɑ pɑ kisiɣi Ɩsɔ nyəntʋ tɔ pɑ kʋlɑpəlɛ
tɔ. Pəyele ɩ́ nɑ Ɩsɔ woŋlɑɑ pɑɑ cɑkɩ tɔ.
Amɑ Tɑcɑɑ kʋsɛɣɛsətʋ hʋləsəɣənɑ ɩ lɑŋlɛ, nɑ ɩ́ kɑləɣɩ-tɩ
nɑ ɩ́ mɑɣɑsəɣɩ tə tɔm kɛ ɩ tɑɑ kɛ́ ilim nɑ ɑhoo.
Ɩ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tʋɣʋ ŋku pɑ sɔwɑ kɑcəkɑ tɑɑ nɑ kʋ lʋləɣɩ
kʋ wɑɑtʋnɑɑ tɔ. Kʋ hɑtʋ ɩɩ lontiliɣi.
Amɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ́ fɛɩ mpʋ.
Pɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ lɔɔtʋ nti heelim kpɑkəɣɩ tɔ.
Pə tɔɔ kɛ́ pɑ kɑɑ tʋlɩ-təɣɩ Ɩsɔ hʋʋlɛ wule. Nɑ wɑkəllɑɑ
nɑ́ kɑɑ sʋʋ Ɩsɔ yəlɑɑ kpekəle tɑɑ.
Mpi tɔ, Tɑcɑɑ pɑɑsəɣənɑ siɣisilɑɑ kɛ́.
Ɩlɛnɑ wɑkəllɑɑ mpɑɑʋ nɑ́ɑ́ wɑkələɣɩ-wɛ.