TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ ŊMAAWA
LOM
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Kɔlɛntɩ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ Pɔɔlɩ kɑ wɛ wɑɑtʋ wei ɩ yelɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ Kilisiti nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Lom tɔ. Ɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ kɑ tɑɑ sɩ yǝlɑɑ tǝnɑ lɑpǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ, pɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ. Ɩ hʋlɑɑ tɔtɔ sɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ́ tomɑ sɔsɔɔnɑ kɛ́, ɩ yɑkɩ mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ mʋ-ɩ nɑ pɑ́ tɛmɩ-ɩ nɑ pɑ tɑɑ tɔ. Pɔɔlɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tɔtɔ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ lɔwɑ Ɩsɔ, ɑmɑ Ɩsɔ nɑ́ tɑ́ lɔ ɩ yǝlɑɑ. Kɑntǝkɑɣɑ nyǝntʋ kɛ́ lɑɣɑtʋ nti Pɔɔlɩ tɑsɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kɛ ɩsǝnɑ pɑɑ cɑɣɑ pɑ tɑɑ pɑ tike tɔ, nɑ ɩsǝnɑ pɑ nɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔ pɑɑ cɑɣɑ tɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Lom tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Yǝlɑɑ tǝnɑ pǝntǝnɑ, nɑ pɑ́ nyɩɩlǝɣɩ nyʋɣʋ yɑpʋ, titite 1–8
Ɩsǝnɑ Ɩsɔ cɑɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ, titite 9–11
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔntɛ kʋpɑntɛ, titite 12:1–15:13
Sɛɛtʋ, titite 15:14–16:1-27
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Pɔɔlɩ, Yesu Kilisiti yom. Mɑɣɑ Ɩsɔ kpɑ tillu nɑ ɩ́ lǝsɩ-m nɑ mɑ mpɑɑ kɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kpɑɑlʋɣʋ tɔɔ. Mɑ́ ŋmɑɑnɑ-mɛɣɛ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ.
Hɑtuu lɔŋ kɛ Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ kɔnɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnɩ. Hɑlɩ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ ɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ ŋmɑɑ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ. Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnǝɣǝlɛ ɩ Pǝyɑɣɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti tɔm. Ye Yesu yʋlʋwɛɛtʋ tɔm ɩlɛ, wulɑʋ Tɑfiiti lʋlʋɣʋ tɑɑ tʋ kɛ́. Amɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kiŋ ɩlɛ, Ɩsɔ hʋlǝnɑ tomɑ sɩ Yesu kɛ́ ɩ Pǝyɑɣɑ kɛ wɑɑtʋ wei Yesu sǝpɑ nɑ ɩ́ feesi-ɩ tɔ. Kilisiti ɩnɩ ɩ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ hʋlɑ-m pɛɛlɛɛ nɑ mɑ́ lɑ tillu sɔsɔ kɛ kʋlʋm ɩnɩ ɩ tɔɔ, sɩ mɑ́ lɑ nɑ kɑteŋɑsɩ tǝnɑ yǝlɑɑ mʋ ɩ tɔm nɑ pɑ́ nɩɩnɑ-ɩ. Mɛ tɔtɔ ɩ́ wɛ pɑ tɑɑ, mɛ mpɑ Ɩsɔ lǝsɑ Lom sɩ ɩ́ pǝsɩ Yesu Kilisiti nyǝ́mɑ tɔ.
Mǝ tǝnɑ mpɑ mɛ ɩ́ wɛ Lom nɑ Ɩsɔ sɔɔlɑɑ nɑ ɩ́ yɑɑ sɩ ɩ́ pǝsɩ ɩ nyǝ́mɑ tɔ, mǝ tɑkǝlɑɣɑ ntɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ, nɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ lɑ nɑ mǝ lɑŋɑ hʋlʋmɩ.
Pɔɔlɩ nyɩɩlǝɣɩ sɩ ɩ́ polo ɩ́ nɑ́ Lom Ɩsɔ sɛɛlɑɑ
Kɑncɑɑlɑɣɑ ɩlɛ, Yesu Kilisiti tɔɔ mɑ sɛɛ mɑ Ɩsɔ kɛ́ mǝ tǝnɑ mǝ tɔɔ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ, pɑ pʋɣʋlǝɣɩ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ ɩsǝnɑ ɩ́ nɩɩkǝnɑ Ɩsɔ kɛ́ teu tɔ. Ɩsɔ wei ɩ Pǝyɑɣɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kpɑɑlʋɣʋ tǝmlɛ mɑ lɑkǝnɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ tɔ, ɩ nyǝmɑ́ sɩ mɑɑ looliɣi. Ɩsɔ nyǝmɑ́ mpʋ sɩ tɑm mɑ tɔɔsǝɣɩ mǝ tɔm 10 kɛ pɑɑ wɑɑtʋ wei mɑ sǝlǝmǝɣɩ tɔ. Mɑ wiikinɑ-ɩ sɩ ɩ́ lɑ luɣu nɑ mɑ́ hiki mpɑɑ kɛ pǝnɛntɛ nɑ mɑ́ polo mǝ kiŋ. 11 Mɑ nyɩɩlǝɣɩ teu sɩ mɑ́ nɑ́-mɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hiki kʋcɔɔʋ kɛ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kiŋ, nɑ ɩ́ lɑ tomɑ. 12 Nti mɑ tɩɩ kǝlǝɣɩ nyɩɩlʋɣʋ tɔɣɔlɛ sɩ mɑ́ wɛɛ mǝ hɛkʋ, nɑ tǝ́ nyǝnǝɣǝnɑ tǝmɑ nɑɑni tʋɣʋ kɛ Ɩsɔ tɔɔ, nɑ pǝ sɔɔsǝɣɩ-tʋɣʋ ɑpɑlʋtʋ.
13 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, ɩ́ nyɩ teu sɩ tɑm mɑ hʋʋkɑɣɑ sɩ mɑ puki mǝ kiŋ, ɩlɛ pǝ tuu-m, hɑlǝnɑ sɑŋɑ. Mɑ nyɩɩlǝɣɩ sɩ mɑ tǝmlɛ ɩ́ lʋlɩ pʋlʋpʋɣʋ mǝ tɛ, ɩsɩɩ tǝ lʋlɑ piitim lɛmpɩ nyǝ́mɑ kiŋ tɔ. 14 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pǝ cɑɑlɑ-m kɛ́ sɩ mɑ́ polo yǝlɑɑ tǝnɑ kiŋ. Pɑɑ ɑcɑlɛɛ sɔsɔɔnɑ tɑɑ, pɑɑ cɑcɑkǝŋ tɛɛ, pɑɑ ɩsǝkullɑɑ cɔlɔ, pɑɑ ɩsǝkpɛɛtɛɛ nyǝ́mɑ cɔlɔ. 15 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ nyɩɩlǝɣɩ teu sɩ mɑ́ ponɑ mɛ mpɑ ɩ́ wɛ Lom tɔɣɔ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔtɔ.
Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tomɑ
16 Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kpɑɑlʋɣʋ tɔm fɛɩ-m fɛɛlɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ tomɑ ntɛ́ tǝnɑ. Ɩ wɑɑsǝɣɩ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ tɛŋɩ-ɩ nɑ pɑ tɑɑ tɔ. Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ kɑncɑɑlɑɣɑ, pɑ wɑɑlɩ kɛ́ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ. 17 Kʋpɑm Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔɔ kɛ́ tǝ nyǝŋ ɩsǝnɑ Ɩsɔ lɑkɩ nɑ yǝlɑɑ pǝsǝɣɩ kʋpɑmɑ kɛ ɩ ɩsɛntɑɑ tɔ. Pǝ kpɑɣɑʋ hɑtuu kɑncɑɑlɑɣɑ hɑlǝnɑ pǝ tɛm tɔ, yʋlʋ tɛŋ ɩ tɑɑ nɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩlɛnɑ Ɩsɔ lɑ, pǝ tɑ kɑɑsɩ pʋlʋ tɔtɔ. Ɩsɔ Tɔm tɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kilisɑ mpʋ tǝcɛɩcɛɩ sɩ: Ye Ɩsɔ nyǝnɑ wei kɛ́ yʋlʋpɑŋ sɩ ɩ tɛmɑ ɩ tɑɑ tɔ pǝ tɔɔ, pʋntʋ tike tʋlǝɣǝnɑ-tɩ.
Yǝlɑɑ tɔm sǝpɑ
18 Ɩsɔ mʋɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ hɑtuu ɩsɔtɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ kʋpǝntǝŋ nɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋnɑɑ tǝnɑ tɔɔ nɑ pǝ́ nɑɑ mpʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, yǝlɑɑ tɛtɛlɑkɑsɩ nyǝkǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɑ mǝlǝɣɩ yem. 19 Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ Ɩsɔ tʋɣɩ-wɛɣɛ nɑʋyɑ. Mpi tɔ pɑ nyǝmɑ́ timpiwɛ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ nyɑŋnɑ Ɩsɔ tɔ, ɩ tɛmɑ-wɛɣɛ-wǝɣɩ hʋ́lʋ́ɣʋ́ kɛ teu tɔ pǝ tɔɔ. 20 Kʋpɑm hɑtuu Ɩsɔ lɑpɑ ɑntulinyɑ tɔ, ɩ mukɑɣɑ tɛɛ wɛɛtʋ, ɩsɩɩ ɩ tomɑ tɑmm nyǝnɑ nɑ ɩsǝnɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ wɛɛ tɔ, pǝ nɑɑkɩ ɩ kʋlɑpǝm mpɩ pǝ kiŋ kɛ́. Tǝnɑɣɑ pǝ wɛɛ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ nyǝnɑ ɩ tomɑ nɑ ɩ wɛɛtʋ, pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ fɛɩnɑ tɑmpɑnɑ. 21 Pɑ nyǝmɑ́ Ɩsɔ, ɑmɑ pɑɑ see-ɩ, pǝyele pɑɑ sɛɛ-ɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ ɩsɩɩ pǝ nǝɣǝsǝnɑ yǝlɑɑ ɩ́ lɑ Ɩsɔ tɔ. Pɑ hʋwɛɛ liɣitɑ yem, pɑɑ lɑɣɑtiyɑ kɑ fɛɩ. 22 Pɑ tɔŋ sɩ pɑ nyǝm tɔɔwɑ, ɑmɑ ɩwɛɛŋ kɛ́. 23 Ɩsɩɩ pɑɑ tʋ Ɩsɔ wei ɩɩ sǝkɩ tɔɣɔ teeli tɔ, yʋlʋ wei ɩ sǝkɩ tɔ ɩ lɛɛsǝŋ nɑ sumɑsɩ nɑ nɔɔhɛɛ liɣiti wontu nɑ nti tǝ tuuki ɑtɛ tɔɣɔ pɑ seeki.
24 Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ yelɑ-wɛɣɛ pɑ tɛtɛlɑkɑsɩ ɩsɑɣɑsɩ nsi pɑ luuŋ sʋʋwɑ tɔ sɩ tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑkɩ tǝmɑɣɑ mpi pǝ wɛ fɛɛlɛ tɔ. 25 Mpɛ pɑ mǝlɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ tɔɔ tɑmpɑnɑ nɑ pɑ́ pǝsǝnɑ pɔpɔtʋ. Pɑ sɛɛkɩ nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ mpi mpi Ɩsɔ lɑpɑ tɔ, nɑ pɑ́ yele Ɩsɔ wei ɩ lɑpɑ-wɩ tɔ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ. Pǝyele pɩɩ mʋnɑ ɩsɩɩ ɩnǝɣɩ pɑ́ sɑŋ tɑm.
26 Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ nɑ́ yelɑ-wɛɣɛ pɑ tɑɑlǝntʋtʋ tɑɑ. Nɑ pɑ ɑlɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ɑ́ yeki ɑpɑlɑɑ nɑ pɑ́ sʋʋkǝnɑ tǝmɑ. 27 Mpʋ tɔtɔɣɔ nɑ pɑ ɑpɑlɑɑ, pɛlɛ pɑ yeki ɑlɑɑ tɔm, nɑ pɑ kʋnyɩɩlǝŋ ɩ́ kpɑ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ pɑ ketitiɣi tǝmɑ. Apɑlɑɑ lɑkǝnɑ tǝmɑɣɑ fɛɛlɛ fɛɩ nyǝntʋ. Nɑ pɑ tɑɑlǝntʋtʋ ntɩ tǝ nɑɑsʋɣʋ mɑkǝnɑ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ.
28 Ɩsɩɩ pɑ kisɑ Ɩsɔ kɛ́ nyǝm tǝkelekele tɔ, pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ nɑ́ yelɑ-wɛɣɛ pɑ kʋmɛlǝlɑɣɑtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ lɑkɩ ɑcɑɑlǝtʋ. 29 Pɑ kǝlɑ kɑwɑlɑsɩ, nɑ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ kʋnyɩɩlǝŋ, nɑ nyɑŋ, nɑ ɩsɛsɛɛmlɛ, nɑ yʋlʋkʋlɛ, nɑ yoou, nɑ puɣusuɣu, nɑ muɣuluɣu tike kɛ pɑ nyǝmɑ́. Pɑ kɛ́ yɔɣɔtǝlɑɑ. 30 Pɑ cɑkǝnɑ tǝmɑ. Pɑ kɛ́ Ɩsɔ kolontunɑɑ, nɑ kɑlɑmpɑɑnɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩsǝcɑʋ nyǝ́mɑ nɑ tǝhɔntɑɑ. Pɑ lʋlǝsǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ kʋfɑtʋ, pɑɑ see pɑ cɑɑnɑɑ. 31 Pɑ fɛɩnɑ lɑɑkɑlɩ, pɑɑ tɔkǝɣɩ nti pɑ tɔŋ sɩ pɑɑ lɑ tɔ. Pɑ lɑkɩ tǝkɑtɩɩ, pɑ fɛɩnɑ lɛlɑɑ pǝtɔɔtǝlɛ. 32 Pɑ nyǝmɑ́ Ɩsɔ tɔɔ sɩ mpɑ pɑ lɑkɩ mpʋ tɔ pɑ kɛ́ sɔlʋnɑɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ pɑ tɔŋnɑ lɑpʋ, hɑlǝnɑ pɑ́ sɑŋ pǝ lɑtɑɑ tɔtɔ.