YONTU TAA YONTU
Kʋtʋlʋtʋ
Yontu Tɑɑ Yontu tɑɑ cǝnɛɣɛ pɑ kɛɛsǝɣɩ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ nɑ ɩ tɑŋ pɑ sɔɔlʋɣʋ tɔm. Sɔɔlʋɣʋ ŋkʋ kʋ wɛnnɑ ɩsɩɩ ŋku Ɩsɔ sɔɔlǝnɑ ɩ yǝlɑɑ kpekǝle tɔ nɑ ŋku Ɩsɔ yǝlɑɑ kpekǝle sɔɔlǝnɑ Ɩsɔ tɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Yontu Tɑɑ Yontu tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Kɑncɑɑlɑɣɑ yontu, titite 1:1–2:7
Yontu nɑɑlɛ nyǝntʋ, titite 2:8-17
Yontu tooso nyǝntʋ, titite 3:1–5:1
Yontu liɣiti nyǝntʋ, titite 5:2–6:3
Yontu kɑkpɑsɩ nyǝntʋ, titite 6:4–7:11
Yontu nɑɑtoso nyǝntʋ, titite 7:12–8:4
Yontu nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝntʋ, titite 8:5-14
1
Sɑlʋmɔŋ yontu tɑɑ yontu ntɔ.
Sɔɔlʋɣʋ nyǝ́mɑ fɑɑci
(Pɛɛlɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ)
Wɑɣɑlɩ-m wɑɣɑlɩ-m,
nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ kǝlɑ-m sʋlʋm.
Nyɑ́ tulɑɑlʋ sɔɔsʋŋ kɛ́ kʋpɑŋ kɛ́.
Nɑ nyɑ́ hǝtɛ nɑ́ɑ́ wɛ ɩsɩɩ nim sɔɔsʋŋ nɩɩkʋɣʋ tɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ pɛɛlɑɑ sɔɔlǝɣɩ-ŋ.
Tɔkɩ mɑ niŋ tɑɑ, kpɑɣɑnɑ-m ɑsewɑ.
Wulɑʋ sʋsɑ-m ɩ kutuluŋ tɑɑ kɛ́.
Tɩɩ wɛɛnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ tǝ́ ŋmɑɑlɩ nyɑ́ tɔɔ.
Tɩɩ yɔɔlǝnɑ nyɑ́ sɔɔlʋɣʋ nɑ pǝ́ kǝlɩ sʋlʋm.
Pɑ sɔɔlǝɣɩ-ŋ tɔ pɑ wɛnɑ tɑmpɑnɑ kɛ́.
Yosɑlɛm pɛɛlɑɑ mɛ,
pɑɑ mɑ pilɑɑ tɔ,
mɑ tewɑɣɑ ɩsɩɩ Ketɑɑ cokɑ,
yɑɑ ɩsɩɩ Sɑlʋmɔŋ cokɑ pɔɔŋ.
Ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ-m sɩ mɑ kǝlɑ piliŋ.
Ilim piisinɑ-m mpʋ.
Mɑ tɑɑlʋnɑɑ mʋ-m nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ́,
pɑ tʋ-m sɩ mɑ tɑŋ lɛsɛŋ tɩɩŋ tɑwɑ.
Ɩlɛ mɑ tɑ tɑŋ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ nyǝntɛ.
Nyɑ́ wei mɑ lǝsɑɣɑ sʋʋwɑ tɔ.
Heeli-m timpi n tiikiɣi nyɑ́ kɑlǝkʋ tɔ.
Kɛɛsɩ-m timpi n kɑ hɛɛsɩ ilim sikuɣu tɔ.
Mɑ tɑɑ cɔɔ yem kɛ́ nyɑ́ tɑɑpɑlɑɑ kɑlǝkǝŋ cɔlɔ.
(Tiikilɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ)
Alɑɑ telɑɑ tɑɑ telu nyɑ́.
Ye n tɑ nyɩ ɩlɛ n tǝŋ heeŋ kɑlǝkʋ nɔɔhɛɛ.
Tiiki nyɑ́ pinɑsɩ kɛ tiikilɑɑ cokɑ kiŋ.
(Ɩfepu nyǝntʋ)
Mɑ kʋsɔɔlɑɣɑ nyɑ́, nyɑ́ teu nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ
pɑ kpɛɛlʋɣʋ Icipiti wulɑʋ kpɑɣɑnʋ ɑlʋnyǝŋ kɛɛkɛ nɑ kɑcɔkɑ tɔ.
10 Nyɑ́ lukpuɣutu tewɑ nyɑ́ ŋkpɑŋyɑpǝlɑsɩ hɛkʋ kɛ́.
Nɑ nyɑ́ luɣu nɑ́ɑ́ sǝŋɑ teu kɛ lɩɩtʋ hɛkʋ tɑɑ.
(Tiikilɑɑ nyǝntʋ)
11 Tɩɩ lu-ŋ wʋlɑ kɛ kɑcɔkɑ wontu
nɑ pɑ́ mɑtɩ tǝ tɔɔ kɛ́ liɣitee nyǝɣǝtʋ.
(Pɛɛlɔ nyǝntʋ)
12 Wulɑʋ nɑ ɩ cɔlɔ nyǝ́mɑ pɑ cɑɣɑɑ tɔ
nɑ mɑ tɔɔ tulɑɑlʋ sɔɔsʋŋ nyɑlɑɑ kɛ́.
13 Mɑ kʋsɔɔlʋ nyɑ́, n wɛ-m kɛ́ ɩsɩɩ
tulɑɑlʋ miili kɛ pɑ sɩɩ mɑ hǝlɑ hɛkʋ.
14 N wɛ-m kɛ́ ɩsɩɩ lɑɑlinɑɑ kʋpɑmɑ tɩɩŋ kɛ
Aŋ-Ketii lɛsɛŋ tɑwɑ tɑɑ.
(Ɩfepu nyǝntʋ)
15 Mɑ kʋsɔɔlɑɣɑ nyɑ́, ɑmɑ n tewɑ yoo!
Nyɑ́ ɩsǝpee tewɑ ɩsɩɩ ɑlukukunɑɑ.
(Pɛɛlɔ nyǝntʋ)
16 Mɑ kʋsɔɔlʋ nyɑ́, teu ntɛ́ yɑɑ.
Tɑ́ kʋhǝntʋɣʋ ntɛ́ kɑteŋɑ nyɩɩtʋ kʋlɛkǝlɛkǝtʋ.
17 Tɩɩŋ kʋpɑŋ piliŋɑsɩ ntɛ́ tɑ kutuluɣu.