ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
SOFONI
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Yutɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ Sofoni tɛlǝsɑɣɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ wulɑʋ Sosiyɑsɩ pɔɔlɛ tɑɑ. Wulɑʋ ɩnɩ ɩ kpiisinɑ tɩɩŋ nɑ tǝlɑɑlɛnɑɑ tǝnɑ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ ɩsɔsɛɛʋ, nɑ ɩ́ tʋlɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nte pɑɑ tǝkɑɑ tɔ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ. Sofoni heelɑ piitimnɑɑ lɛlɑɑ sɩ Ɩsɔ hʋʋlɛ kɔŋ. Amɑ wɑɑtʋ kɔŋ wei ɩ tɑɑ Tɑcɑɑ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ Yosɑlɛm tɔ. Piitimnɑɑ mpɑ pɑɑ pɑsɑ pɑ tɩ tɔ pɑɑ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Sofoni tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ kɑ hʋʋnɑ Yutɑ tɛtʋ nɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ, titite 1:1–2:3
Ɩ kɑ wɑkǝlɩ piitimnɑɑ mpɑ pɑ cɔɔnɑ Yutɑ tɔ, titite 2:4-15
Ɩsɔ kɑ́ mǝŋnɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ kɛ pɑ wule tɑɑ, titite 3
1
Yutɑ wulɑʋ Sosiyɑsɩ wei ɩ kɛ́ Amoŋ pǝyɑlʋ tɔ. Ɩ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ Sofoni. Ɩsekiyɑsɩ lʋlǝnɑ Amɑliyɑ nɑ Amɑliyɑ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ketɑliyɑ, nɑ Ketɑliyɑ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Kusi, nɑ Kusi nɑ́ɑ́ lʋlɩ Sofoni. Tɔm nti Ɩsɔ heelɑ-ɩ tɔɣɔlɛ sɩ:
Tɑcɑɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ tɔm
Mɑɑ kʋ tɛtʋ tɔɔ weesuɣu nyǝm tǝnɑ.
Pǝ kpɑɣɑʋ yǝlɑɑ, nɑ sumɑsɩ,
nɑ tiinɑ, nɑ wontu tǝnɑ tɔ.
Mɑɑ wɑkǝlɩ ɑsɑɣɑɑ nɑ pɑ kpɑɩ tǝmɑ.
Pǝ kɑɑ kɑɑsɩ nɔɣɔlʋ.
Ɩsɔ kɑ hɔ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ ŋkpɑŋŋ
Mɑɑ hɔ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm pǝ yǝlɑɑ ŋkpɑŋŋ.
Mɑɑ kpiisi tʋɣʋ Pɑɑlɩ nɑ kʋ kɔtǝlɑɑ tǝnɑ.
Mɑɑ kʋ mpɑ pɑ kpɑɑkɩ kutuluŋ tɔɔ kɛ́ ɑhoo tɔ.
Pǝ tɛ yǝlɑɑ lɑɑkɩ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ kɛ́ pǝ́cɔ́ pɑ sɛɛkɩ-m.
Anɩ pɑ tuukinɑ mɑ hǝtɛ nɑ tʋɣʋ Milikom nyǝntɛ.
Mɑɑ wɑkǝlɩ mpɑ pɑ hɑɑkɩ-m siɣile tɔ.
Mpi tɔ, pɑɑ pɛɛkǝɣɩ-m pǝ́cɔ́ pɑɑ cɑɑkɩ mɑ luɣu nyǝntʋ.
Ɩ́ su, mɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ kpɛɣɛtɑɑ.
Mɑ tɛmɑ kɔtɑsɩ tɔɣɔnɑɣɑ sɑɑʋ.
Mɑ tɑɣɑnɑ mpɑ mɑ yɑɑwɑ tɔ.
Wʋlɛ ntɛɣɛ mɑɑ hɔ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ wulɑʋ piyɑ pɑ ŋkpɑŋŋ.
Pɑɑ mpɑ pɑ kɛɛkǝnɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ tɔ pɑ ŋkpɑŋŋ tɔtɔ.
Mpɑ pɑ ŋmɑɑkɩ nɔnɔkpete ɩsɩɩ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ tɔ.
Pǝyele pɑ suuliɣi pɑ tʋɣʋ kutuluŋ,
kɛ wɛnɑʋ mpi pɑ ŋmɩɩlǝnɑ yʋlʋkʋlɛ tɔ.
Mɑɑ hɔ pɑ ŋkpɑŋŋ.
10 Kʋyɑŋkuɣu pɑɑ nɩɩ yoou kɑkiisɑsɩ
sɔsɔɔnsɩ kɛ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ,
kɛ nɔnɔɣɔ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ tiinɑ nɔnɔɣɔ tɔ kɑ kiŋ.
Pɑɑ nɩɩ lɑŋwɑkǝllɛ wulɑ kɛ ɩcɑtɛ hɔɣɔlʋɣʋ kʋfɑlʋɣʋ tɑɑ.
Pɑɑ nɩɩ tɔtɔɣɔ ɑcufu sɔsɔ kɛ pulɑsɩ tɔɔ.
11 Ɩcɑtɛ pǝtɛɛ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ wii teu.
Mpi tɔ, mɑɑ kpiisi tɑɑtǝlɑɑ tǝnɑ.
12 Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ kpɑɣɑ fǝtǝlɑ
nɑ mɑ́ pɛɛkɩ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ.
Mɑɑ yoonɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ cɑɣɑnɑ pɑ tɩ
ɩsɩɩ sʋlʋm tɑɣɑtʋ kɛ ɑtiŋkpɑ tɑɑ tɔ.
Pǝ tɛ yǝlɑɑ tɔŋnɑ sɩ mɑɑ wɑɑsǝɣɩ pʋlʋ.
Pɑɑ kʋpɑntʋ pɑɑ ɩsɑɣɑtʋ.
13 Pɑɑ lɛɛkɩ pɑ wɛnɑʋ nɑ pɑ́ yɔkɩ pɑ tɛɛsɩ.
Pɑɑ ŋmɑ kʋfɑsɩ yɑɑ.
Amɑ pɑ kɑɑ sʋʋ sɩ tɑɑ.
Pɑɑ sɔ lɛsɛŋ tɩɩŋ.
Amɑ pɑ kɑɑ tǝŋ pǝ sʋlʋmɑɣɑ.
Tɑcɑɑ kʋyɑkʋ
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sofoni tɑsɑɑ sɩ:
Tɑcɑɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ kpɛɣɛtɑɑ kɛlɛ.
Kʋ tɔŋɑ kɔntɛ kɛ lɔŋlɔŋ kɛ́.
Ye kʋ tɑlɑɑ,
yǝlɑɑ kɑ́ wii nɑ pǝ́ kpɛnnɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ.
15 Mpi tɔ, kʋ kɛ́ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ kʋyɑkʋ kɛ́.
Yǝlɑɑ lɑŋɑ kɑ́ wɑkǝlɩ tǝtɔɣɔtɔɣɔ kɛ́ pǝ wule ńtɛ́.
Pɩɩ yɔkɩ nɑ pǝ yele ncɑɑ.
Ɩhunte kɑ́ kpɑ nɑ sǝkpɛtʋɣʋ ɑnɑɑm nyɑlɑ.
16 Yoolɑɑ kɑ́ hʋlɩ ɑkɑntɛɛ.
Pɑɑ yɑɣɑ yoou kɑkiisɑsɩ.
Pɑɑ yoonɑ koloosi ɑcɑlɛɛ nɑ ɑ tǝfeŋle.
17 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
Mɑɑ pɛtɩ yǝlɑɑ kɛ lɑŋwɑkǝllɛ tɑɑ.
Ɩ́ kɑ́ tutiɣi kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋmɑɑ.
Mpi tɔ, ɩ́ wɑkǝlǝnɑ-m tɔ pǝ tɔɔ.
Mǝ cɑlǝm kɑ́ yɑ ɩsɩɩ mʋsʋɣʋ,
nɑ mǝ nɑntʋ tɑsɑ ɩsɩɩ hute.
18 Mǝ liɣitee yɑɑ mǝ wʋlɑ kɑɑ pǝsɩ
nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-mɛɣɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ wule.
Mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɔkɔ kɑ nyɑɣɑ tɛtʋ tǝnɑ.
Mɑɑ kpiisi tǝ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ.