1 Joni
1
Echo chakazwa kumatalikilo - nchitwakamvwa, nchitwakabona amenso eesu, nchitwakalanga, alimwi maboko esu akachiguma - chilatala a Jwi lyabuumi. Alimwi, buumi bwakachitwa kuti buzibwe, alimwi twakabubona, tububeda bukamboni. Tulikumwambila buumi ibutamani, bwakali a Taata, alimwi bwakazibisigwa kuli ndiswe. Echo nchitwabona akumvwa aswebo tumwambila nchiicho, kuti anywebo mube abulidilano andiswe. Bulidilano bwesu buli a Taata alimwi aMwana wakwe Jesu Kkilisito. Alimwi tulikulemba zintu ezi kulindinywe kuchitila kuti lukondo lwesu luzulile. Amwi malembe eensiku echiGiliki abalika boobu, alimwi tulikumulembela zintu ezi kuchitila kuti lukondo lwenu luzulile. Aya ngemakani ngitwakamvwa kulinguwe ngitwamwambila: Leza mumuuni, alimwi mulinguwe tamukwe mudima abunini pe. Kuti katwamba kuti tulabulidilano anguwe pele katwenda mumudima, tulikubeja alimwi tatuchiti bwini pe. Pele kuti katwenda mumumuni mbuli mbwali mumumuni we, tulabulidilano umwi awumwi, alimwi bulowa bwa Jesu Mwana wakwe bulatusalazya kuzwa kuzibi zyoonse. Kuti twati tatukwe chibi, tulikulyeena lwesu, alimwi bwini tabumo pe mulindiswe. Pele kuti twalyaamba zibi zyesu, ulisyomekede akululama kutulekelela zibi zyesu akutusalazya kuzwa kukutalulama koonse. 10 Kuti twaati taakwe nitwakabisya, twamuchita mubeji, aboobo ijwi lyakwe talimo pe muli ndiswe.