Pita mutaanzi
1
Pita, mutumwa wa Jesu Kkilisito, kubenzu bamwaikilide kumanyika, ibasalidwe, koonse ku Pontasi, Galantiya, Kkapadosiya, Eziya, aku Bbitiniya. Eechi chilimumabambe amumakanze a Leza Taata, mukwinda mumubeleko usalazigwa a Muuya, kuti mumutelele alubo mukwinda mukusansailwa bulowa bwa Jesu Kkilisito. Iluzyalo ngalube alindinywe, alubo lumuuno ngaluyungizizigwe kulindinywe. Akube kuti Leza wisi wa-Mwami Jesu Kkilisito alumbayizigwe! Muluzyalo lwakwe lupati, wakatupa kuzyalwa kupya iswebo bulabulangizi bwabuponi kwinda mububuke bwa Jesu Kkilisito kuzwa kubafu. Eechi nchalukkono lutakabule kumana pe, lutakabule akabbata, alubo talukonzyi pe kuyokulumpana abunini. Lulibambidwe kujulu kalulinda nduwe. Iwebo ulikwabilidwe munguzu zya-Leza kwinda mukusyoma kwalufutuko olo lwimvwilidi kuyoyubununwa mukugola kwechindi. Ulikondedwe atala acheechi, nekuba kwalino kulelede kuti mube akuusa kukusunkwa kwiingi. Echi chilabawo kuti kukabonwe lusyomo lwanu, olu lwindide ngolida mbotu ikulumpala, nekuba yakawumpwa mumulilo. Echi chilachitika kuti lusyomo lwanu lukajanike kalulempindu ilentembawuzyo, abulemu, achilemeko ayoyubununwa Jesu Kkilisito. Tamuna kumubona pe, pesi mulamuyanda. Tamumuboni pe kwalino, pesi mulasyoma mulinguwe akukondwa alukondo lutambiiki luzwide bulemu. Kwalino muyolitambwida lwenu mpindu yalusyomo lwanu, lufutuko lwa muuya yenu. 10 Ataala alufutuko olu, basinsiimi abo bakasinsima atala aluzyalo olo lwakali kuyanda kuza alindinywe, bakayandula chabusungu kabayanda kuziba, 11 Kabayandula kuziba kuti muntunzi nakuti chinoli chiindiinzi echo muuya wa Kkilisito nchiwakalikwamba mulimbabo awo mpakabambilide kuti katana kwabwa kuyoba machise a Kkilisito abulemu buyotobela. 12 Chakayubununwa kulimbabo kuti tebakali kulibelekela lwabo beni pe, pesi anywebo, awo mpobakali kwamba atala azintu ezyo zyakambwa kulindinywe ababo bamukambawukila mulumbe wamakani mabotu kulindinywe kwinda ku-Muuya Uusalala wakatumwa kuzwa kujulu-kachili chintu baangelo nchibakali kulakamizya {kupeekezya}. 13 Nkikaako amulyaange muzibuno zyanu zyakuyeeya kwenu. Amube babotu. Amubike bulangizi bwenu chakumaninina kuluzyalo olo luyoyetwa kulindinywe ayoyubununwa Jesu Kkilisito. 14 Mbuli bana bateelela, mutakabwedululi kukuyandisya kwenu nkumwakali kuponena chiindi nimwakachili mukutaziba. 15 Nkambo kakuti oyo iwakamwiita ulasalala, inywebo, kulelede, kuti musalale mubube bwanu boonse. 16 Nkambo mbuli mbukulembedwe, “Amusalale, nkambo Ambebo ndasalala.” 17 Na kamumwita kuti “Taata” oyo ubeteka chakutalanga chiimo chamuntu alubo umwi mbuli milimo yakwe, amwende lwendo olu muchindi chanu chakumuyowa. 18 Mulizi kuti techakachitwa ansiliva ikulumpala na ingolida ezyo nzimwakali kununulwa ezyo kukwenda kwenu kwabuyo nkomwakiiya kuliba mawuso. 19 Anukuti, nywebo mwakanunulwa abulowa bubotu bwa Kkilisito, oyo wakali m buli mwana wambelele utakwe kampenda nikaba kabbata. 20 Kkilisito wakalizibinkenwe kakutana kuba kulengwa kwenyika, pesi kwalino wakazoyubununwa kulindinywe muzyiindi zyamamanino. 21 Kwinda mulinguwe muzumine kuli Leza, oyo wakamubusya kuzwa kubafu akumupa bulemu, kuli lusyomo lwanu abulangizi bwenu bube kuli Leza. 22 Mwakachita myuya kuti ibote mukwinda mukutelela kukasimpe. Echi chakaba obo kukumwetela luyando lwababunyina; amukayandane umwi awumwi kazizwa mumoyo. Amwi malembe mapati abensiku bachiGiliki abalika obu, Mwakasalazya myoyo yanu kukutelela kukasimpe kwinda kumuya. 23 Mwakazyalwa bupya, kutali kuzwa kumbuto ikulumpala pe, pesi kuzwa kumbuto itakulumpali, kwinda mujwi lya-Leza litakasyale kalipona 24 Nkambo kakuti, “Nyama yoonse ilimbuli bwizu, abulemu bwayo bonse bulimbuli malubaluba abwizu bwamusokwe. Ibwizu ngabwayuma, awalo malubaluba nganyana awidaansi, 25 Pesi ijwi lya-Mwami linoliwo kwalyoonse.” Elijwi mulumbe wamakani mabotu ayo akakambawukwa kulindinywe.