1 BaTesalonika
1
Pawuli, Siluvanisi aTimoti, kumbungano yakuTesalonika muliLeza Taata aMwami Jesu Kkilisito. Lino luzyalo alumuno alube kulindinywe kuzwa kuliLeza Taata aMwami Jesu Kkilisito Lyoonse tupa kulumba kuliLeza kamulimoonse mbuli mbutumwaamba kwalyonse munkombyo zyesu. Tulayeya kuti leza wesu aTaata kumulimu yalusyomo milimo yaluyando, ayabulindilizi mukulangilila muMwami Jesu Kkilisito. Bakwesu nimuyandwa aLeza, tulizi wakamusala, nkaambo majwi mabotu akasika kulindinywe pe pe mumajwi luzutu, pesi aalubo manguzu mumuuya usalala, mpawo amubwingi bwazisyomezyo. Aalubo, mulizi kuti twakali bantu balibyeni aakati kanu nkambo kanu. Mwakaba basikwiya kulindiswe akumwami, nimwaka tambula majwi mumakataazyo alukondo kuzwa kumuya usalala. Mbuli mpindu, mwakaba chitondezyo kuli boonse baliku Masedoniya aKkayiya basyoma. Kuzwa kulindinywe jwi layMwami lyayitwa, mpo tee kuMasedoniya luzutu pe, akuKkayiya, pesi lusyomo kuliLeza lwakazulila koonse-koonse. Nkaambokako tatuyelede kwamba chintu kufumbwa. Kuli mbabo lwabo kulangisisya ndiswe, kuti tulabulidilano nzi aakati kanu ambubakasanduka kuli Leza kuzwa kumuzimu kubelekela Leza wabwiini upona. 10 Akulindila mwanakwe kuzwa kujulu, oyo wakabuka kuzwa kubafu - Jesu, unununa kuzwa kubukali buzakuza.