1 Timoti
1
Pawulu, mutumwa waKkilisito Jesu mbuli mumalayilile aLeza Mufutuli wesu a Kkilisito Jesu bulangilizi bwesu, kuli Timoti, mwanan mulombe wasimpe mulusyomo: Lizyalo, luse, a luumuno kuzwa kuli Leza Taata aKkilisito Jesu Mwaami wesu. Mbuli mbundakakusungwaazya kuti uchite aawo nindakali kuzwa kuya kuMasedoniya, syaala mu Efeso nkokuti ukonzye kulayilila bamwi bantu kutibatayiisyi iimwi njisyo iisiyene. Nikuba boobo bataswilizyi twaano amazyalani aatagoli. Eezi zichita kukazyanya kwiinda kuba balondozi baLeza, kabuli bwa lusyomo. Lino bulangilili bwa malayilile nduyando luzwa mumoyo uusalala, kuzwa mukulimvwida kubotu, a kuzwa mulusyomo lwini. Bamwi bantu balookusweka kuzwa kuzintu eezi akusandukila kukwaambula kwabufubafuba. Bayanda kuba bayisi bamulawu, pesi tabamvwisisisyi eezyo nzibaambula nikuba eezyo nzibazikitizya kwaamba. Pesi iswe tulizi kuti mulawu mubotu ikuti na umwi wawubelesya chamulawu. Swe tulizi, kuti mulwawu tewakabikilwa baalumi baluleme pe abusena, pesi kuli aabo batakwe mulawu alimwi bantu bakapanduka, aabo bantu batakwe bunaleza alimwi a basizibi, abaabo batasalali alimwi kabateeli, nguwabaabo bajaya mawisi a manyina, ngwabajayi, 10 ngwabantu bayandisya zyakulalana, ababo bachita zyakulalana lwabo lwabo, ababo babba bantu akubachita bazike, ngwababeja, abaamba bukamboni bwakubeja alimwi kufumbwa zyoonse eezyo zikazyanya aanjisyo ntuloko. 11 Oku kulayilila kuli mbuli makani mabotu aabulemu bwaLeza ulongezegelwe kuli ngawo ngindakapegwa. 12 Ndilumba Kkilisito Jesu Mwaami wesu. Wakandisimya, nkaambo wakandiyeya mbuli uusyomekede, alimwi wakandinanikila mulimu. 13 Ndakali kusampawula Leza, mufwabyi, alimwi mwaalumi wankondo. Pesi ndakatambula luse nkaambo ndakalikuchita mukutaziba a mukutasyoma. 14 Alimwi luzyalo lwaMwaami wesu lwakafusuka aantomwe a lusyomo alimwi a luyando oolo luli muli Kkilisito Jesu. 15 Ooyu mulumbe nguwanchoonzyo alimwi uleelede kutambulwa koonse, kuti Kkilisito Jesu wakasika munyika kuzofutula basizibi. 16 Pesi nkaambo kaboobo ndakapegwa luse, kuti mulindime, mutanzi, Kkilisito Jesu akonzyed kutondezya moyo mulamfu. Wakachita eechi mbuli chitondezyo kulibaabo bayosyoma mulinguwe kubuumi butamani. 17 Lino kuMwaami wachindi, utafwi, utabonwi, Leza uumwi luzutu, ngakube bulumbu alimwi bulemu kuli lyoonsea lyoonse. Ameni. 18 Ndilokubika malayilile aaya kunembo lyako, Timoti, mwana wangu, mukweendelana kwabusinsimi bwakachitwa musule aatala a nduwe kuti ukonzye kulwana kulwana kubotu, 19 kojisilidi kulusyomo alimwi akukulimvwida kubotu. Aakukaka eezi, bamwi bakasweekelwa alusyomo lwabo. 20 Bo mba Himeniyasi a Alekizanda, aabo mbindakapeda kuli Satani kuchitila kuti bakakuyisigwe kutasampawula Leza.