2 Joni
1
Kuzwa kumupati kaluya kumwanakazi musale abana bakwe, aabo mbeyanda mukasimpe - alubo kutalindime endikke, Pesi abalabo boonse bakaziba kasimpe - Nkambo kakasimpe kakkalilide mulindiswe elyo kanoli andiswe mane kukabe kutamani. Luzyalo, alwetelelo alumuuno zinoli aswebo kuzwa kuli Taata Leza akuzwa kuli Jesu Kkilisito, i Mwana wa Taata, mukasimpe amuluyando. Ndikondwa kapati kuti ndajana bamwi ibana bako kabeenda mukasimpe, mbuli mbutwakatambula mulawu oyu kuzwa kuli Taata. Lino ndakukumbilisya, amwanakazi - kutali kuti ndilo kukulembela mulawu mupya, pesi ooyo ngotulawo kuzwa kumatangunino - wakuti twelede kuyandana umwi awumwi. Olu luyando, ndotwelede kwendela mukwindila mumilawu yakwe. Ooyu mulawu, mbuli mbumwakamvwa kuzwa kumatangunino, kuti mwende muli nguwo. Nkambo basilweno lwiingi balizwide akutobela inyika, elyo tabazumini ikuti Jesu wakalizide munyama. Ooyu ngusilweeno alubo ngusinkondonyina a Kkilisito. Amulilange, ikuti mutaswekelwi zintu nzitwakabelekela, pesi ikuti mutambule impindu izwide. Kufumbwa oyo uyinkilila anembo elyo katakkalili munjiisyo yaKkilisito takwe Leza. Ooyo ukkalilila munjiisyo, oyu nguli a Taata antomwe a Mwana. 10 Na umwi waza kuli ndinywe elyo katayeti injiisyo eyi, mutakamutambuli mungánda yenu alubo mutakamujuzyi. 11 Nkambo oyo umujuzya unoli wagwasyania awe kumilimo mibi. 12 Ndilazyiingi zyakukulembela, pesi tandibede achiyandisyo ikuti ndizilembe mubbuku amuleende. Nikuba boobo, ndila bulangizi bwakuza kuli nduwe elyo tuzowambule katulangene busyu kubusyu, nkokuti kukondwa kwesu kuzozuzikizigwe. 13 Ibana bamuchizi wako musale balikukujuzya.