Pita wabili
1
Ndime Sayimoni Pita, ndemuzike nkendi mutumwa wa Jesu Kkilisito, kulibabo bakatambula lusyomo lwamubululami kwa Leza a Mufutuli wesu Jesu Kkilisito. Iluzyalo alumuuno ngaziyungizigwe mukuzibisya Leza a Jesu-Mwami wesu. Munguzu zyakwe zyabu Leza, zintu zyonse zyabuna Leza zyakapegwa kulindiswe kwinda mukumuziba lwakwe oyo iwakatwiita mubulemu bwakwe amukuzwidilila kwakwe. Kwinda mulizeezi wakatupa zisyomezyo zyakwe zibotu, kuti mulinzizyo tube achabilo chabuna Leza, akuyovunwa kubusofwazi bwaansi aano bwetelezegwa kuzwa kuzibi. Akambo kazeezi, amusungwale kukuyungizya bubotu mulusyomo lwanu, akukubota muyungizye luzibo, kuluzibo muyungizye kulyendeelela, kukulyendelela muyungizye lukakatilo, kulukakatilo muyungizye buna Leza, kubuna leza muyungizye luyando lwakuba bantu bamwi, kuluyando lwakuba bantu bamwi, muvuzye luyando. Kuti ezi zintu zyaba mulindinywe akukomena mulindinywe, ziyomukasya lwanu kukutazyala michelo nikuba kutazyala michelo yakuba luzibo lwa-Mwami wesu Jesu Kkilisito. Pesi kufumbwa uyobula ezi zintu unoli waba simubonena afwifwi kwakuti unoli moofu, nkambo wakaluba kuti wakasalazigwa kuzwa kuzibi zyakwe zyachiindi. 10 Nkaambo kaako, nobakwesu, amuchiite bubotu bwiindilide kuchitila bwiitwe bwanu akusalwa kwanu kube kwanchoonzyo, nkambo na mwazichita zyonseezi, tamukoyolebwa pe. 11 Mukuchita obu muyofonkwedwa mubwingi lweenu imwenya wakuyonjila mubwami bwa Mwami a Mufutuli wesu Jesu Kkilisito. 12 Nkeenkako ndinokkala nkelibambilide kunomuyeezya nywebo zintu ezi, nekuba mulizizi, alubo nekuba mulibasimi mukasimpe ako nkemwakabaako kwalino. 13 Ndayeeya kuti nchibotu kulindime, kufumbwa nkechili aansi aano, kunokkala nkemutilimuna akumuyeezya. 14 Nkambo ndizi loko kuti aano ansi iteente lyangu liyomwayulwa chakufwambana, nkambo Mwami Jesu Kkilisito wandiyubunwida obo. 15 Alimwi ndilasungwala kuti musule akuzwa kwangu kamunochiyeyede kwalyoonse ezi zintu. 16 Nkambo tetwakali kutobela zyabusongo bwakulipangila nitwakachita kuti muzibe nguzu akuboola kwa Mwami wesu Jesu Kkilisito, pesi twakali bakamboni bakabona bupati bwakwe. 17 Nkambo wakatambula kulemekwa abulemu kuzwa kuli Leza Taata awo ijwi nilyakeetwa kulinguwe mubulemu bupati, lyamba kuti, “Oyu Mwanawangu ngunjandisya, mulinguwe ndilakondwa.” 18 Lwesu tobeni twakalimvwa ijwi eli lyakeetwa kuzwa kujulu awo mpotwakalamwi anguwe aatala achilundu chisalala. 19 Nkambo tulalyo ijwi lyachisinsiimi lyakatusimya, kwakuti muyochita obotu na mwalitelela. Lilimbuli chimunisyo echo chimunika mumudima mane kukabe kubuchedo awo kumazwido entanda mumyoyo yanu. 20 Ajulu azyonse, amube akumvwisisya kuti takwe pe businsimi bwamumagwalo bunga bulazwa mubupanduluzi bwamuntu. 21 Nkambo takwepe businsimi bwakali bwazwa kukuyanda kwamuntu, pesi bantu bakali kwambula zyakali kuzwa kuli Leza awo nibakali kubwezegwa a Muuya Uusalala.