2 BaTesalonika
1
Pawulu, aSilivansi, aTimoti, kumbungano yakuTesalonika muliLeza Taatesu aMwami Jesu Kkilisito. Luzyalo kulindinywe aluumuno luzwa kuliLeza Taatesu aMwami Jesu Kkilisito. Twelede kupa kulumba lyoonse kuliLeza nkambo kenu, nobakwesu, mbuli mbukwelede, nkaambo lusyomo lwanu lulikukkomena bwindilide abwindilide, alimwi aluyando nwebo ndumulalo kuli umwi awumwi lulikuyungizigwa. Elyo iswe lwesu tulalidundilizya atala andinywe mumbungano yaLeza nkambo lukakatila alusyomo muliwonse masukusyo aanu, amumapenzi aayo ngimuswanana awo. Eechi nchitondezyo chalubeta lwaLeza lusalala, kuchitila kuti mukeele loko kubwami bwaLeza mbumulikupenzegwa biyo. Nkambokako, chililuleme kuliLeza kubwedezya mapenzi kuli baabo bamupenzya, akubwedezegwa kulindinywe aabo bapenzegwa andiswe, elyo mwami Jesu nayolibonya kuzwa kujulu abangelo bakwe basinguzu. Mubbalabala lyamulilo, uyobwedezya zibi kulibabo batamwizi Leza akuli babo batalemeki kujwi lyamwami wesu Jesu. Bayopengana achisubulo chalunyonyoko lutamanikuzwa kunembo lyaMwami akuzwa kubulemu bwanguzuzyakwe. 10 Uyochita eezi nayoboola mubuzuba obo kuti akalumbayizigwe mubantu bakwe basalala akulumbayizigwa abantu boonse abo bamusyoma, nkaambo bukamboni bwesu kulindinwe bakasyoma. 11 Nkaambo kazezi tulamukombela chakutaleka, nkokuti Leza wesu akalangisisye lokokubwitwe bwenu, anguzu zyakwe uyozuzikizya wonse makanze mabotu ayoonse milimu yalusyomo. 12 Tukomba boobu kuchitila kuti zina lyamwami Jesu lilumbayizigwe mulindinywe andinywe mulinguwe, kwiinda muluzyalo lwa Leza a Mwami Jesu Kkilisito.