Nchito
1
Tiyofilasi, lugwalo lutanzi ndundakalemba, ndakaamba zyoonse eezyo Jesu nzyakatalika kuchita akwiisya, mane kubuzuba mbwakatolwa kujulu, nakamana kupa mulalilo kwiinda mu Muuya Uusalala kuba tumwa mbakasalide. Nakamana kupenga, wakalitondezya lwakwe muzitondezyo zyiingi zizundikizya. Wakaliyubununa kuli mbabo kwamazuba aali makumi aane, mpawo wakambula aatala aabwami bwa-Leza. Chindi nakali kubungana aamwi ambabo, wakabalayilila kuti batazwi mu Jelusalema, pesi bakalindile chisyomezyo cha Taata, Eecho nchaakamba kuti, “mwakamvwa kulindime kuti choonzyo, Joni waka bbabbatizya a meenda, pesi nywebo mumazuba mache biyo muyo bbabbatizigwa muMuuya Uusalala.” Aawo nibaka bungene aamwi bakabuzya kuti, “Mwami, sena echi nchechindi nchoyobusilizya Bwami ku Izilayeli?” Wakabambila kuti, “tachili kulindinywe kuziba zyiindi eezyo Taata nzyakabamba munguzu zyakwe. Pesi muyotambula nguzu aawo Muuya Uusalala nuyosika aalindinywe, mpawo muyooba bakamboni bangu mu Jelusalemu amu Judiya moonse amu Samaliya, akumamanino anyika.” Chiindi Mwami Jesu nakaamba eezi zintu, mpawawo kabachilangide kujulu, wakanyamoulwa mujulu, mpawo ijoba lyakamusisa kuzwa kumeso aabo. 10 Mbubonya kabachilangisisya kujulu mbuli mbwakeenda, mpawo mpawo, baalumi babili bakayimikila kulubazu lwabo kabasamide zisamo zituba. 11 Bakaamba kuti, “Yo balumi baku Galili, nkambonzi nomwimvwi aano akulanga mujulu? Jesu ooyu watansiikwa kuzwa kulindinywe kuya kujulu, mbubonya uuyobola muchiimo nchichonya nchomwamubona kayinka aacho kujulu. 12 Mpawo bakajokela ku Jelusalema kabazwa kuchilundu chitegwa Oliveti, eecho chili aafwifwi aku Jelusalemu, lweendo lwabuzuba bwa Sabata. 13 Mpawo nibakasika, bakatanta mung'anda yamujulu, oomo mubakali kukkala. Bakali Pita, Joni, Jemusi, Andulo, Filipu, Tomasi, Bbatolomyu, Mateyo, Jemusi mwana wa Alufiyasi, Sayimoni mu Ziloti, a Judasi mwana wa Jemusi. 14 Boonse bakali peda kumulimo wakukomba antomwe abanakazi, a Meli banyina ba Jesu Kkilisito abanabakwabo. 15 Mumazubayo Pita wakiimikila akati kababakwabo, bakati kabe mwaanda amakkumi aabili, akwamba kuti, 16 “Nobakwesu, chakalelede kuti magwalo azuzikizigwe kuti Muuya Uusalala wakamba lutanzi kumulomo wa Devidi azya Judasi, ooyo wakazulwida aabo bakaanga Jesu. 17 Nkaambo wakaluumwi wesu mpawo wakatambula chaabilo chamulimo ooyu.” 18 Lino mwaalumi ooyu wakawula muunda a mpindu nzyakatambula mububi bwakwe, eelyo nkukonya wakawa watola mutwe lutaanzi amubili wakwe wakabbaluka alimwi mala aakwe akafwasukila kunze. 19 Boonse bakkali bamu Jelusalemu bakamvwa ataala achechi, mpawo bakawulika muunda ooyo mumwaambo wabo “Akeludama, “nkukwamba kuti, “Muunda wa Bulowa.” 20 “Nkaambo kuli lembedwe mulugwalo lwa Ntembawuzyo, 'Muunda wakwe awuchitwe chisesemyo, alimwi kutabi naba omwe muntu ukkala nkuko; 'Akube umwi uumbi ubweza chuuno chakwe chabuzulwidi. 21 Nkinkako, kulelede, kuti umwi wabantu bakeenda aswe chiindi choonse Mwami Jesu nakanjila akuzwa aakati kesu, 22 kutalikila kuzwa kulubbabbatizyo lwa Joni kulosika kubuzuba mbwakabwezegwa kuzwa kulindiswe, abe kamboni andiswe kububuke bwakwe.” 23 Mpawo bakabika baalumi babili kunembo, Jozefu uutegwa Bbasabbasi, ooyo wakawulikwa lubo izina lyakuti Jasitasi, a Matiyasi. 24 Eelyo bakakomba akwamba kuti, “Mwami, webo, ulizi myoyo yabantu boonse, nkinkaako yubununa kuti nguuli wababili aaba; ooyo ngosalide 25 abweze busena mumulimo oyu abutumwa oobo mbwakasiya Judasi akuya kubusena bwakwe.” 26 Mpawo bakawuma chisolo, alimwi chisolo chakawida kuli Matiyasi, mpawo wakabalwa aamwi abatumwa bali kkumi awumwi.