8
Sawulo wakati muchizuminano chalufu lwakwe. Nkabela kwakatalika mubuzuba obo kupenzegwakupati ambungano zyakali mu Jelusalemu; mpawo basyomi bakamwayika kumasena woonse a Judiya a Samaliya, kusiya batumwa. Balumi basyomi bakamuzikka Sitefani akumulila kapati. Asi Sawulo wakeezya kunyoonyona mbungano. Wakali kunjila mumaanda, kasunga boonse baalumi abanakazi, akubabikka muntolongo. Echo chiindi bazumini bakali mumasena asiyene-siyene bakeenda kabaya bukambawuka makani a Leza. Filipo wakeenda kuchisi cha Samaliya akukambawuka kulimbabo azya Kkilisito. Makamu abantu bakali kupa afwifwi kuswilila kuli zyakali kwaambwa a Filipo; kabali amuzeezo omwe ngubakamvwa kulinguwe, alimwi bakabona zitondezyo nzyakachita. Myuuya isofwede yakazwa abiingi bakali kkedwe, kulila kapati ajwi lyakoompolola, abiingi bakalebukide azilema bakasilikwa. Eelyo kwakaba kubotelwa kupati muchisi eecho. Asi kwakali umwi mwalumi muchisi wakali kutegwa Sayimoni, wakali kuchita zyabusondi; wakali kugambya bantu bamu Samaliya kali kulyaamba kuti wakali mwalumi ulemekeka. 10 Boonse ba-Samaliteni, kuzwa kubanini abapati, bakaliya kulinguwe; bakati, “Ooyu mwalumi sa ninguzu zya Leza nzyali kutegwa mupati.” 11 Bakaswilizya kulinguwe nkambo wakabagambya kwachiindi chipati abusondi bwakwe. 12 Asi nibakasyoma Filipo kalungulula makani mapati mabotu atala aBwami bwa-Leza azina lya Jesu Kkilisito, bakabbabbatizigwa, boonse balumi abanakazi, 13 alakwe Sayimoni lwakwe wakasyoma, alimwi nakamana kubbabbatizigwa wakakkala kwachiindi kabalamwi a Filipo. Nakabona zitondezyo azigambyo zyakachitika abusena, wakagamba. 14 Lino batumwa bamu Jelusalema nibakamvwa kuti baSamaliya batambula makani mabotu a Leza, bakatuma kuli mbabo Pita a Jowani. 15 Nibakasika, bakabakombela kuti batambule Muuya Uusalala. 16 Muchindi echo, Muuya Uusalal twkalinaba ali umwi wabo; bakali kubbabbatizigwa kupela muzina lya-Mwami Jesu. 17 Mpawo Pita a Jowani bakabikka maanza abo amitwe, alimwi bakatambula Muuya Uusalala. 18 Lino Sayimoni nakabona kuti Muuya Uusalala wakapegwa akubikkwa maanza amitwe abatumwa, wakabapa mali. 19 Wakati, “Amundipe andime inguzu ezi, kuti kufumbwa ngunditabikke maanza alinguwe atambule Muuya Uusalala.” 20 Asi Pita wakati kulinguwe, “Insiliva yako ifwidilile antoomwe anduwe, nkambo wayeeya kujana chipego cha Leza amali. 21 Tojisi chabilo nebuba busena kumakani aya, nkambo moyo wako tululeme kunembo lya Leza. 22 Nkambo kaako, sanduka kububi bwako obu, ukumbile kuli-Leza, kuchitila kuti ambweni walikukulekelela kuyeeya kwamoyo wako. 23 Nkambo ndabona kuti uli mubuyoka bwamachise amubwange bwamililandu. 24 Sayimoni wakasandula wati, “Amundikombele ku-Mwami kuti kutabi nichiba chomwe chichitika kulindime aali nzimwamba.” 25 Aboobo nibakasinizya akwamba makani a Mwami, Pita a Joni bakabweda ku-Jelusalema, baya bukambawuka makani mabotu mumyunzi myingi yaba Samaliteni. 26 Lino angelo wa-Leza wakambila Filipo wati, “Nyampuka uye kumusanza, kumugwagwa uzwaku Jelusalema uyaku Gaza.” ( ooyu mugwagwa ulimunkanda.) 27 Wakanyampuka akweenda. Lino kwakali mwalumi waku-Etiyopiya, muzibe wamwami mupati wa Kkandasi, namalelo waba Etiyopiya. Nguwakali mulangi walubono lwakwe loonse. Wakaza ku-Jelusalema kukukomba. 28 Wakali kubwed, kakkede munkalaki, nkayabubala mulugwalo lwa- musinsiimi Isaya. 29 Muuya wakambila Filipo kuti, “Sweena ube afwifwi ankalaki eeyi.” 30 Nkabela Filipo wakachijana kaya kuli nguwe, alimwi wakamvwa kabala kuli-Isaya musinsimi, eeno wati, “Ulamvwisisisya na nzolokubala?” 31 Nkabela muzibe wakasandula Filipo kuti, “Ino ndilakonzya buti, kaatakwe muntu unditondezya?” Mpoonya aawo wakatamba Filipo kuti akkale anguwe munkalaki. 32 Lino chandano ncakali kubala ncheechi; wakeenzegwambuli kabelele kaya kukujayigwa, Ambuli kabelele kawumuna kunembo lya ugela, Nkabela awalo takambula, 33 Kukulyeetezya kwakwe takabetekedwe kabotu, Nguni oyu amba izyalani lyakwe? Nkambo buumi bwakwe bwagwisigwa ansi. 34 Nkabela muzibe wakamuvwila Filipo wakati, “Ndilokubuzya, ino nguni ngwaamba musinsimi kumakani aya sa ulyaamba lwakwe mwini, na uwamba umbi?” 35 Filipo wakatalika kwambula, wasanguna kulugwalo olu ndulonya kumukambawukila a-Jesu. 36 Nobakali kweenda mumugwagwa, bakasika kwakali meenda. Muzibe wakati, “Bona ngaya meenda, nchiinzi ino ichinga chilandikkachizya kubbabbatizigwa?'.” 37 Filipo wakati, “Na wasyoma amoyo wako woonse ulakonzya. Muzibe waksandula, “Ndasyoma kuti Jesu Kkilisito ngu-Mwana wa-Leza.” 38 Nkabela Muzibe wakalayilila kuti inkalaki iyimikile, bakaseluka akunjila mumaanzi, kabali babili Filipo amuzibe, wakamubbabbatizya. 39 Nibakazwa mumeenda amuzibe, Muuya wa-Mwami wakakwempa Filipo, muzibe takachili kumubona limbi, asi wakatozya munzila yakwe kaya bubotelwa. 40 Asi Filipo wakabonwa ku-Azotusi. Akwinda mugundu, elyo lyoonse uyabukambawuka makani mabotu mane wasika ku- Sizaliya.