18
Musule azeezi zintu Pawulu wakazwa mu Atenisi akuya ku Kkolinto. Ooko wakakuswanana amu-Juda uutegwa Akkwila, wachisi cha Pontasi, ooyo wakachili kusika kuzwa ku Itali amukaintu wakwe Pulisila, nkambo Kkilawudiyasi wakali walayilila ba Juda boonse kuti bazwe mu Loma. Pawulu wakayinka kuli mbaabo, alimwi nkambo kakuti wakali kubeleka nguyooyo mulimu, wakakkala ambaabo wabeleka, nkaambo bakali basimupanga mateente kuluzibo. Aboobo Pawulu wakayiizya muchikombelo ambaabo mazuba woonse ateegwa sabata, kayezya kukombelezya ba Juda aba Giliki. Lino Sayilasi a Timoti nibakasika sika saansi kuzwa ku Masedoniya, Pawulu wakalipeda kujwi, kapa bukamboni kuba Juda kuti Jesu ngonguwe Kkilisito. Pesi aawo ba Juda nibakamusandukila akumutukila, Pawulu wakabangundumwida zisamo zyakwe akubaambila kuti, “Bulowa bwanu abube aatala amitwe yanu; ime ndasalala. Kuzwa lino ndilaya kulibamaasi.” Mpawo wakanyampuka kuzwa ooko akuya kun'anda ya Tayitasi Jasitasi, mwalumi wali kukomba Leza. Ing'anda yakwe yakali afwifwi achikombelo. Kkilisipasi, muzuluzi wachikombelo wakali kusyoma ku Mwami, antomwe ampuli yakwe bakasyoma mu Mwami. Abanamunji baku Kkolinto ibakamvwa ijwi bakasyoma alimwi bakabbabbatizigwa. Mansiku Mwami wakati kuli Pawulu muchilengano, “Utayowi, pesi wambula utawumuni. 10 Nkambo ndili anduwe, aboobo takwe utakeezye kukunyonyona nkambo ndili abantu biingi mumunzi ooyu. 11 Pawulu wakakkala oono kwamwaaka amyeezi musanu awumwi, kayiisyanijwi lya-Leza mukati kabo. 12 Pesi aawo Galiyo naakaba mweendelezi mupati waku Akkayiya, ba Juda bakajatana amuzezo omwe wakusandukila Pawulu akumweeta kubbetekelo; 13 bakaamba kuti, “Ooyu mwalumi uli kukombelezya bantu kuti bakkombe Leza zitali mumulawu.” 14 Anu aawo Pawulu nakasyambuule, Galiyo wakati kuba Juda, “Inywe noba Juda, aanoli nchoonzyo bwakali bulewusi na mulandu, chali kunooli kabotu kulangana andinywe. 15 Pesi mbuli kuti eeyi mibuzyo ilangene amabala amazina amilawu yenu nubeni, amuzibambe ndinywe lwenu. Tandilangilili kuba mubelesi wazyaambo ezi pe.” 16 Galiyo wakachita kuti bazwe mubbetekelo. 17 Aboobo boonse bakajata Sositenesi, mutongi wa chikkombelo, akumuuma kunembo lyachuno chabbetekelo. Pesi Galiyo taakwe mbakalimvwa kuli eezyo nzibakachita. 18 Pawulu, musule lyakukkala omo aambi mazuba, wakabasiya bakwabo akuyamba kuyaku Siliya a Pulisila a Akkwila. Katana kuzwa kujinkiilo, Senkiliya, wakali wagonkwa susu akaambo kachizuminano nchakali wachita. 19 Nibakasika ku Efesasi, Pawulu wakasiya Pulisila aa Akkwila nkukooko, pesi we lwakwe wakanjila muchikombelo akwambuzyania aba Juda. 20 Aawo nibamukkumbila Pawulu kuti akkale chiindi chilamfu, wakakkaka. 21 Pesi nakazwa aalimbabo, wakati, “kuti kakuli kuyanda kwa Leza ndilaboola kuli ndinywe.” Mpawo wakayamba kuzwa ku Efeso. 22 Pawulu nakasika ku Sizaliya, wakatanta akuyojuzya imbungano yaku Jelusalema alimwi wakaselela waya ku Antiyokki. 23 Musule lyakukkala kwechindi chilamfu lamfu nkukooko, Pawulu wakeenda kayinda mumasena aku Galantiya a Pilijiya akusimya basikwiiya boonse. 24 Lino umwi mu Juda uutegwa Apolosi, imwana wa Alekizanda kukuzyalwa, wakasika ku Efeso. Wakali kumvwikka kabotu kukukwambuula alimwi kajisi luzibo lwiingi lupati kumalembe. 25 Apolosi wakali walayilwa kunjiisyo ya Mwaami. Mukubaanguzu zya Muuya, Wakaambuula akuyiisya chakululamika ezyo zintu zyakalangene a Jesu, pesi wakazi biyo ilubbabbatizyo lwa Joni. 26 Apolosi wakatalika kwambuula changuzu muchikombelo. Pesi nibakamumvwa ba Pulisila a Akkwila, bakamutola kumbali akumupandulwida inzila ya Leza mubunike. 27 Nakayeeya kuyamu Akkayiya, ibakwabo bakamusungwazya alimwi bakalembela basikwiiya baku Akkayiya kuti bamutambule. Nakasika, wakabagwasya loko aabo bakasyoma muluzyalo. 28 Apolosi wakabakazya changuzu ba Juda munkazyanio yaluundu, kali kutondeezya kwiindilila mumalembe kuti Jesu ngonguwe Kkilisito