26
Lino Agilipa wakambila Pawulu wati, “Ulakonzya kulyambwida lwako” Mpawo Pawulu wakanyampuka kuboko kwakwe walyambila. Ndabotelwa lwangu, Mwami Agilipa kwamba kumakani ngibandibejelezya oonse baJuda; kapati nkambo we ulimusongo kuziyanza zyabaJuda akumibuzyo. Aboobo ndakumbila kuti indiswilizye mebo chamoyo mulamfu. Kasimpe, bonse baJuda balikuzi kupona kwangu kuzwa kubwanikenike munyika yangu muJelusalema. Balizi atala andime kuzwa kumatalikil, kuti kabayanda kuzizumina, obo kuti ndakalikupona mbuli muFalisi, wamunkamu njumu loko yabukombi bwesu. ndayimikizigwa ano kuti ndibetekwe nkambo kabulangizi mbwakasyomezya Leza lwindila kulibamatata. Chisyomezyo chamikowa yesu ili kkumi ayibili nchituli abulangizi akutambula kuti twakomba Leza mansiku asikati, nkambo kabulangizi obo chembikilwa kaambo kubaJuda. Nkambonzi mukuyeya kwanu, nimutazumini kuti Leza ulabusya bafu? Lino nchobeni, lwangu ndakali kuyeya kuchita zintu zizkazania azina lyJesu wakuNazaleta. 10 Ndakachita ezi muJelusalema bantu basalali bingi baLeza ndakabanjizya muntolongo mbundapegwa bwendelezi abapayizi bapati, anibakalikujegwa, ndakazumina kuti bajayigwe. 11 Ndakabapenzya kwachindi chilamfu muzikombelo zyoonse alimwi ndakezya kubajata changuzu kuti basampawulwe. Ndakanyema akubakalalila akubapenzya nikuba kuchisi chabwenzu. 12 Nindakachili kuchita ezi ndakinka kuDamasikka munguzu amumalayilile a bapayizi bapati; 13 Nkiya buya oko, nilyakaba akalanga bweseme, mwami, ndakabona mumuni kuza kujulu wakali kubalama kwinda zuba wakatumwinikila watuzyunguluka ime abalumi mbindakali abo. 14 Lino nitwakawida ansi, ndakamvwa ijwi kalyambula kulindime lyakuti mumulaka waHebbelu, 'Sawulo, Sawulo, undipenzezyanzi? Chiyumu kulindime kubbompa kasamu kalamfu kakubizya banyama.' 15 Mpawo ndakamba kuti, 'Nduweni, Mwami?' Mwami wakasandula kuti, 'Ndime Jesu ngulokpenzya. 16 Lino nyampuka uyimikile amawulu ako; Nkambo kamakanze nchindalibonia kulinduwe, ndikubikke kuti ube simulimu wangu asikulungununa wazezi zintu nzuzi atala andime azintu nzindakutondezya kunembo; 17 Ndiyokuvuna kubantu akuli bamasi oko nkundiyokutuma, 18 Kuti ukabbanune meso akulekelelwa zibi akuti bakakone ezyo nzipa kuli babo basalazigwa alusyomo kwindila mulindime.' 19 Aboobo, Mwami Agilipa, tendakaka kulemeka chilengano chakujulu; 20 Pele kusanguna abaliku Damasikka mpawo amuJelusalema akwiinda muchisi chaJudiya, akuli bamaasi, ndakapa ijwi lyakuti bakonzye kusanduka akubola kuliLeza, bachite milimu iyelede kusanduka. 21 Azezi baJuda bandanga mun'anda yaLeza kwezya kuyanda kundijeya me. 22 Aboobo ndakatambula kuvunwa kuzwa kuliLeza kusikila sunu, ndimvwi akulungununa akati kabanini abapati katakwe chakuyungizya kunze kwazezi zyakaambwa abasinsimi aMozesi kuti zizochitika; 23 Kuti Kilisito ulelede kupenzegwa, akuba mutanzi kubuka kubafu akupandulwida mumuni kubantu bakulindiswe akuli bamasi.” 24 Nkamaninsya kulyambila Pawulo, Fesitasi wakompolola ajwi pati wati, “Pawulo wasondoka; kwiiya kwako kupati kwasondosya. 25 Pele Pawulo wakati, “Nsisondokede pe, Fesitasi; simunantya makani uyindilide, ndikwamba biyo majwi akasimpe amvwika kunembo lyalubeta. 26 Nkambo mwami ulaza makani aya; lino ndambula achamba anguwe, ndakombelezya kuti kumakani aya oonse taakwe ngatabwene, nkambo echi techakachitwa kumbali pe. 27 Ulasyoma na basinsimi, mwami Agilipa? Ndilizi kuti ulasyoma”. 28 Agilipa wakamba kuti kuli Pawulo, “Kuchindi nchicho echo uyanda kundisandula na kuti mbemukilisitu na?” 29 Pawulo wakati, “Ndakomba kuli Leza, kuti nikuba kuchindi chilamfu, kutali ndiwe awulikke, aboobo bandimvwa sunu, bazoba mbuli ndime, kakutakwe nketani zyamuntolongo”. 30 Mpawo mwami wakanyampuka, amwendelezi a Benikke alakwe, aboonse mbibakakkede aboo; 31 Nibakazwa mun'anda, bakambula kuli umwi awumwi bati, “Oyu mwalumi tachitide chintu chelede lufu nikuba kwaangwa.” 32 Agilipa wati kuli Fesitasi, “Oyu mwalumi walede wangununwa anoli talina kumbila kuti atatongelwe a Kkayesa.”