28
Nitwakazubusigwa kabotu twanjila mukati, twakaziba kuti ako kasuwa kategwa Malita. Bantu bamumo bakatuchitila buuya bwindilide, pesi bakakunka mulilo, batutambula toonse, nkaambo kwakali muyooba alubo kakulokutontola. Pesi Pawulu nakabwezelela bukunikuni wabuwaala mumulilo, muzoka wakazwa nkaambo kakuumpa kwamulilo. Mpawo wanamatila aluboko lwa Pawulu. Lino bakkali bamuchisi echi nibakabona munyama oyu ulalengelela aluboko lwa Pawulu, bakati kuli umwi awumwi, “Oyu mwalumi welede kuti mujayi wavunwa kulwizi. Lubeta talumuzumizyi pe kuti kachipona.” Pesi nakamusansila mumulilo muzoka ulya, katakwe anakamuchisa pe. Bakalindila kabalangilila kuti ulachiswa ndulwe mukati na kuti kuwidaansi mpawawo. Pesi nibakamulangilizya kwachiindi chilamfu, babona takwe abubi bwakachitika alinguwe, bakasandula kuyeeya kwabo bati mwalumi oyu ngu Leza. Lino abusena buli afwifwi kwakali nyika yakali yamuzuluzi mupati wakasuwa aaka, mwalumi utegwa Pabbuliyasi. Wakatutambula watukutawukila kwamazuba ataatu. Lino kwakaba kuti wisi wa Pabbuliyasi wakalikuchiswa ndulwe akania bugwalaya. Lino Pawulu nakaya kulinguwe, wakakomba, wamubikka maboko, mpawo wamuponia. Kuzwa akuchitika kwazezi, bantu biingi bakalikuchiswa mukasuwa aaka bakaza mpawo bakaponesegwa. 10 Bantu bakatulemeka abulemo bwiingi. Elyo nitwakaamba kweenda, bakatupa zyoonse nzitwakabulide. 11 Kuuzwa amyeezi itaatu twakeenda abwaato bwakali bwamaninsya chilimu choonse kabuli akasuwa, bwaato bwa Alekkizandiliya bwakalijisi chikozyano chaba leza bamambile kachili chitondezyo, 12 Kuzwa nitwakasika adolopo litegwa Silakkiyasi twakakkala mazuba ataatu. 13 Kuzwa mpawawo twakayamba mane twakusika kudolopo litegwa Legiyamu. Nikwakayinda zuba limwi kwakabuka moya wakumusanza, mpawo mukati kamazuba twakali twasika kudolopo lya-Pitiyoli. 14 Awa twakajana babunyina bamwi, mpawo batutamba kuti tukkale ambabo kwamazuba aalimusanu aabili. Kwiinda munzila mbutwakasika ku Loma. 15 Kuzwa mpawawo bakwesu nibakamvwa kuti twasika bakaza kuzotutambula ku Masasmbalilo a Apiyasi, akumaanda ataatu nkutwakali twaba. 16 Nitwakanjila mu Loma, Pawulu wakangununwa kuti akkale alikke a silumamba sikumulinda. 17 Elyo kwakaba kuti nikwakayinda mazuba ataatu Pawulu wakayita basilutwe bama Juda. Lino nibakabangununa, wakati kulimbabo; “Nobakwesu, nikuba kuti tandijisi mulandu pe kubantu akutunsiyansiya twamataata, Ndakeetwa mbuli mwaange kuzwa ku Jelusalema ndabikwa mumaboko aba Loma. 18 Nibakandibuzisisya, bakaba amoyo wakundangununa nkambo kwakabulika mulandu wakuti ndijiigwe. 19 Pesi bama Juda nibakambuula mbuli mbubayanda, ndakamanikizigwa kuti ndizobetekwe kunkuta ya Siza, nikuba kuti takuli ndikupa bantu bakuli ndiswe mulandu. 20 Nkambo kanzizyo ezi, nchindamwiita kuti ndimubone mpawo ngaambule andinywe, mbuli kuti nkambo kabulangizi bwa Izilayeli nchindisamide nketani eezi lino. 21 Mpawo bakati kulinguwe, “Takwe anitwakatambula magwalo aambula azyanduwe, naba umwi wabakwesu wakaza kuzotwambila azyako, nikuba kwamba chimwi chibi atala anduwe. 22 Pesi tukumbila nduwe kuti uyeeya buti abukombi obu, nkaambo tulizi kuti bunowaambulwa azyambubo koonse koonse. 23 Nibakabamba buzuba bwakuyooma anguwe, bantu biingi bakali kusika kung'anda yakwe. Wakabaambila kaambo kakwe, alubo kalungulula azyabwami bwa Leza. Wakeezya kubakombelezya azya Jesu, kubikka aamwi kuzwa kumulawu wa Mozesi awaba sinsimi kuzwa kuseni kuyosika goko. 24 Bamwi bakazumina aatala azintu ezi zyakali kwaambwa, pesi bamwi tebakazumina pe. 25 Nibakakkachilwa kuzuminana kumakani aya, bakazwa bamusiya Pawulu kali wamba ijwi eli: “Muuya Uusalala wakaambula kwiindilila muli Isaya musinsimi kuli bamawuso, 26 “Wakati, koya kubantu aba ukaambe kuti, 'Akumvwa muyoomvwa pesi tamukwe nimuyomvwisisisya pe. akubona mulakubona pesi takwepe kunobenesesya loko. 27 Nkambo moyo wabantu aba wasitikwa, amatwi abo takonomvwa pe, alubo bakafwinya meso aabo, mbokunga ngabalabona ameso abo mpawo bamvwe amatwi abo mpawo bamvwisisye amyoyo yabo mpawo basanduke lubo kuti ndibaponisye.” 28 Nchinchicho, mwelede kuziba kuti olu lufutuko lwa Leza lwakatuminwa bamasi alubo bayoswilizya. 29 Lino nakamba makani aya, bama Juda bakeenda alubo bakanyongana loko. 30 Pawulu wakakkala minyaka ibiili mung'anda yakwe mwini yakuula. 31 Wakali kukambawuka bwami bwa Leza, alubo wakalikuyiisya azya Mwami Jesu Kkilisito abusichaamba buzulide kakutakwe achimugulungania pe.