Ba Kkolose
1
Pawulu, mutumwa wa Kkilisito Jesu kwinda mubukanze bwa Leza, antomwe a Timoti mukwesu, akubasalali ba Leza akubakwesu basyomekede muli Kkilisito baliku Kkolose. Luzyalo lube anywe, aluumuno luzwa kuli Leza Taata wesu. Tupa kulumba kuli Leza, wisi wa Mwami wesu Jesu Kkilisito, elyo tulamukombela kwalyoonse. Twakamvwa zyalusyomo lwenu lwamuli Kkilisito Jesu aluyando ndomulaalo kubasalali ba Leza boonse. Mulijisi luyando oolu nkambo kabulangizi mbomubambilidwe kujulu. Mwakamvwa atala abulangizi obu kamutana kukambawukilwa ijwi lyakasimpe, makani mabotu, Akasika kulindinywe. Ijwi eli lilazyala michelo akuya bukomena munyika yoonse. Lyakali kuchita obo akulindinywe kuzwa kubuzuba nimwakalimvwa animwakayiiya ataala aluzyalo lwa Leza mubwini. Aya ngimakani ngimwakiiya kuli Epafulasi, muzikema uyandwa, muzike usyomeka wa Kkilisito utwimikilila. Epafulasi wachita kuti luyando lwako luzibinkane kulindiswe mumuuya. Nkambo kaluyando olu, kuzwa mubuzuba mbutwakamvwa echi tetwakaleka pe kumukombela. Twali kumukumbilila kuti mukazuzigwe luzibo lwakuyanda kwakwe amubusongo boonse amukumvwisisisya kwamumuuya. 10 Twali kumukombela kuti mweende munzila iyeelede Mwami ayeeyo imubotelezya munzila zyoonse. Twalikumukombela kuti muzyale michelo yamilimo mibotu amukukomena mukuziba Leza. 11 Tukombela kuti muyumisigwe mulizyonse mbuli mbukwelede mubulemu bwanguzu zyakwe, akuba akukakatila abulangizi. 12 Tukombela kuti mukape kulumba chakukondwa kuli Taatesu, wakamuchiita kuti mukonzye kuba achaabilo chalukono lwabasalali ba Leza bali mumumuuni. 13 Wakatuvuna kuzwa kunguzu zyamumudima akutulonzya kututola kubwami bwa Mwana wakwe uyandwa. 14 Mu Mwana wakwe mutujene lununuko, lwakulekelelwa kwazibi. 15 Oyu Mwana nchikozyano cha Leza utaboneki. Ngonguwe mutanzi kuzyalwa kuzilenge zyoonse. 16 Nkambo mulinguwe zintu zyoonse zyakalengwa, ezyo zili kujulu, azezyo zitaboneki. Nikuba zyuno zyabwam, nibaba baami, nibaaba bendelezi, nibaaba basinguzu, zyoonse zyakalengwa kwinda mulinguwe kuti zibe zyakwe. 17 Ilwakwe mwini ngomutaanzi kuzintu zyoonse, elyo mulinguwe zintu zyoonse muzijisini. 18 Alubo ngomutwe wamubili, nkokuti imbungano. Ngonguwe matalikilo alubo ngomjtaanzi kukuzyaligwa kuzwa mukati kabafu, chaamba kuti ulabusena butaanzi bwazintu zyoonse. 19 Nkambo Leza ubotelwa buzwide bwakwe kuti bukkale mulinguwe. 20 Alimwi wakali yanzanisizya mumwanakwe zintu zyoonse mulinguwe. Leza wakabikka lumuuno kwindila kubulowa achingano chakwe; Leza wakabweduluzya zintu zyonse kulinguwe, neziba zintu zyaansi neziba zintu zili kujulu. 21 Alimwi anwebo, kuchindi chakamana, mwakali bazwamaasi kuli Leza alimwi mwakali basinkondonyina a Leza mumizeezo amumichito mibi. 22 Pele lino wakamuyanzanya mumubili wakwe ufwika kwinda mulufu wakachita eezi kuti amupedekezye kamusalala, kamutakwe kampenda, akutaba amulandu kunembo lyakwe, 23 Nkukuti na mwakakatila mulusyomo, akwima njii akutasunzulusigwa mulusyomo lwamakani ngimwakamvwa. Aya makani akaambwa kumuntu woonse wakalengwa aansi ejulu. Aaya ngingawo makani mabotu kuti ime, ndi Pawulu, ndibe muzike. 24 Lino ndilakondelwa machiswe angu nkambo kandinywe. Alimwi ndilazuzya mubili wangu makani achisyeede amapenzi a Kkilisito nkambo kamubili wakwe, nkukuti imbungano. 25 Nkambo kambungano eeyi nchendimuzike, nkambo kakuti eyi milimo ndakayibikilwa a Leza nkambo kenu, akuzuzikizya ijwi lya Leza. 26 Makani aayubide aasisidwe muchindi chamazyalani akalekale. Pele kwaino aliyubunwidwe kubasalali ba Leza. 27 Kulibaaba Leza wakayanda kuyubununa mbububede buvubi bulemu bwamakani aya akati kabamasi, nkukuti Kkilisito uli mulindinywe, bulangizi bwabulemu. 28 Oyo ngonguwe ngutu kambawuka. Tulalulamika akuyiisya bantu boonse achabusongo, kuchitila kuti tubayimikizye boonse kubusyu bwa Kkilisito chakulondoka. 29 Nchichonya echo nchembeleka akusolekesya mbuli nguzu zyakwe mbuzilokubeleka mulindime changuzu.