24
Chifumofumo mubuzuba bwakusanguna bwamvwiki, bakasika kukabanda, kabeeta tununkilizyo tubakali babamba. Bakajana bbwe lilitontedwe kuzwa kukabanda. Bakanjila mukati, pesi tebakawujana pe mutunta wa Mwami Jesu Zyakachitika kuti, aawo kabachigambide aatala azeezi, mpawaawo, kwakiimikila baalumi babili kumbali lyabo kabazwete zisamo zibayima. Aawo banakazi nibakazula kuyoowa bakafundamika busyu bwabo, bakati kubanakazi, “Muyandwiidanzi bapona kubafu.” Tawo pe aano, pesi wabusigwa! Amuyeeye mbakaambula kulindinywe naakachili ku Galili, kati Mwana wa Muntu weelede apedwe kumaanza abasizibi akabambulwe, mpawo mubuzuba bwatatu akabuke lubo.” Banakazi bakayeeya majwi aakwe, bakeenda kuzwa kukabanda bakwaambila zyoonse eezi kulibalikumi awumwi abamwi boonse. 10 Lino Meli Magadalena, Jowana, Meli banyina a Jemusi abamwi banakazi mbibakali aabo, bakakwaamba zintu eezi kubatumwa. 11 Pesi majwi aaya akabaanga ngakubeja nibakaamvwabatumwa, tebakabasyoma pe banakazi. 12 Mpawo Pita wakanyampkuka wachijaanina kuchuumbwe, wakakotama kalikuyuna mukati wakabona micheka kiili ayilikke, wakabula kuti niinzi chachitika. 13 Amulange babili babo bakalikuyabweenda buzuba mbuboobo kabatozya kugunzi litegwa Emawusi, lyakali kasinzo kuzwa ku Jelusalema. 14 Bakalikuyabuzuwa aatala azintu zyakachitika. 15 Zyakachitika kuti, kabachiyabuzuwa akubuzisisyania, Jesu lwakwe wakabeezya weenda aabo. 16 Pesi menso aabo akaksigwa kuti bamuzibe. 17 Jesu wakati kulimbabo, “Nobabili niinzi nchimuyobwaambula nimuyobweenda awa?” Bakayimikila kabali amawuse. 18 Umwi wabo uutegwa Kiliyopasi, wakamusandula, “Te nduwe olike mu Jelusalem uutazi zintu zyalikuchitika mumo mazuba aaya?” 19 Jesu wakati kulimbabo, “Zintu nzi eezyo?” Bakamusandula bati, “Zintu zili aatala a Jesu muna Nazaleta, wakali musinsimi, wakali aanguzu kunchito akujwi kunembo lya Leza akubantu boonse. 20 Ambubakamupeda bapayizi bapati abatongi besu kuti apegwe mulandu wakujiigwa. 21 Pesi ytwakali twasyoma kuti nguwe uutakaangunune Izilayeli. Iyii, kunze kwazyo zyoonse eezi, kwaba mazuba aatatu zintu zyoonse eezi kazichitikide. 22 Pesi kakuliboobo, bamwi banakazi mbituyabweenda aabo batugambya, nibalikuchibuda chifumo. 23 Nibakuubula mutunta wakwe, bakuboola, kabaamba kuti babona chilengano chabangelo babili balikubaambila kuti wabuka. 24 Bamwi lubo baalumi mbituli aabo bachijaanina kuchibunda bakujana mbubo mbuli mbubaamba banakazi. Pesi tabamubwene pe.” 25 Jesu wakati kulimbabo, “Nywebo nobaalumi bafubafuba animuli aamyooyo iichedwa kusyoma kulizyoonse zyakaambwa abasinsimi! 26 Teensi zyakaleelede na kuti Kkilisito aswaanane amapenzi woonse aya na, akuti anjile mubulemu bwakwe?” 27 Mpawo kusangunina kuli Mozesi akubasinsimi boonse, Jesu wakali kubapandulwida zyoonse zyakalangene aawe mumalembe woonse 28 Kabali baamba kusika kugunzi eelyo nkukbakali kuyabuya, Jesu wakachita aanga uyanda skwinda kaya kunemboo. 29 Pesi bakamukombelezya, bakati, “Kkala aswebo, nkaambo lyaamba kuba goko zuba lyaamba kubbila.” Aboobo Jesu wakanjila wakkala aabo. 30 Chakachitika kuti, naakakkala aansi ambabo kuti balye, wakabweza chinkwa, wakachilongezya, wakachikwamuna mpawo wakabapedekezya. 31 Mpawo menso aabo akajulika, mpawo bakamuziba, mpawo tebakachilikumubona pe. 32 Bakati aakati kabo, “Myoyo yesu niyatapya mukati kesu, nalikwaambuula kulindiswe munzila, aawo nalikutujulila magwalo?” 33 Bakanyampuka mu wola ndileelyo babweda ku Jelusalema. Bakajana balikumi awumwi kababungene antoomwe, antoomwe abaabo mbibakali aabo, 34 bakalikuti, “Mwami wabuka nchobeni, alimwi walibonia kuli Sayimoni.” 35 Aboobo bakabaambila zintu zyakachitika munzila, akuti Jesu wakayubununwa byeni kulimbabo naakali kukwamuna chinkwa. 36 Kabachaambula zintu eezi, Jesu lwalkwe wakayimikila aakati kabo, wakati kulimbabo, “Luumuno alube kulindinywe.” 37 Pesi bakateketa akuzula kuyoowa, bakayeeya kuti babona cheelo. 38 Jesu wakati kulimbabo, “Nkaambo nzi nimulikataazya? Nkaambo nzi mibuzyo niyazula mumyoyo yenu? 39 Amulange maboko aangu amawulu aangu, kuti ndime nchoonzyo. Amundigume mubone. Nkaambo cheelo tachikwe nyama amafuwa, mulindibwene me ndilaazyo.” 40 Naakaamba eezi, wakabatondeezya maboko amawulu aakwe. 41 Nibakachizwide lukondo lwiingi, alimwi okambagambide, Jesu wakatgi kulmbabo, “Mujisi chakulya na?” 42 Bakamupa chimpanzi chamuswi wakabizizigwe. 43 Jesu wakachibweza, alimwi wakalya kunembo lyabo. 44 Wakati kulmbabo, “Nindakachili aandinywe, ndakamwaambila kuti zyoonse zilembedwe mumulawu wa Mozesi abasinsimi amuntembawuzyho zyeelede kuzuzikizigwa.” 45 Mpawo wakajula menso aabo kuti bamvwisisisye malembe. 46 Wakati kuli mbabo, “Aboobo kulilembedwe, kuti Kkilisitu welede kupenzegwa, akabuke lubo kubafu mubuzuba bwatatu. 47 Alimwi kusanduka akulekelelwa kwazibi kweelede kukakambawukwe muzina lyakwe, kunyika zyoonse, kutalikila mu Jelusalema. 48 Mulibakamboni bazeezi zintu. 49 Amulange ndilikutumina kulindinywe eecho Ndeende nchakasyomezya. Pesi amukkale mudolopo kusikila mukajane nguzu kuzwa kujulu.” 50 Mpawo Jesu wakabazulwida kunze mane bakusika afwiifwi aku Bbetani. Wakanyampula maboko aakwe, wakabalongezya. 51 Zyakachitika kuti, naakachili kubalongezya, wakabasiya alimwi wakanyampwidwa kujulu. 52 Aboobo bakamukomba, mpawo bakabweeda ku Jelusalemu mulukondo lupati. 53 Bakakkala kabali muchikombelo kabalongezya Leza