Ba Filipi
1
Pawulu a Timoti, ibabelesi ba Kkilisito Jesu, ibabelekela bantu ba Leza basalala muli Jesu Kkilisito ibali ku Filipi, abeendelezi bapati abadikoni. Iluzyalo alumuno luzwa kuli Leza taata wesu a Mwami Jesu Kkilisito alube kulindinywe. Ndilumba Leza wangu chindi choonse nindimuyeeya. Lyoonse, munkombyo zyangu zyonse nzindimuchitila, nkekkomba mukubotelwa nkambo kakujatisyania andinywe ijwi kuzwa kubuzuba butaanzi kuzosika lino. Ndilakkutisika anchiicho chintu echi, chakuli oyo iwakatalika mulimo mubotu mulindinywe uyoyinkilila kunembo akuchita kuti akawumane ado kubuzuba bwa Jesu Kkilisito. Chilikabotu kuti ndilimvwe kabotu atala andinywe nkambo muli mumoyo wangu. Moonse mwalijisini andime chaluzyalo nikuba mukujalilwa muntolongo akububotu bwangu amukusisikizigwa kwajwi. Nkambo Leza ngukkamboni wangu, mukumuyandisya kwangu moonse alwetelelo lwa Kkilisito Jesu. Aboobo njeyi inkombyo yangu: Kuti luyando lwanu lukomene mubwiingi lyoonse muluzibo akumvwisisisya koonse 10 kuchitila kuti mubotye eecho chibotu kwindilila, alimwi mukuti mube aabwini akutaba amulandu mane busike buzuba bwa Kkilisito, 11 nkamuzwide muchelo wabululami ooyo uuza kubulemu akutembawulwa kwa Leza kwindila muli Jesu Kkilisito. 12 Lino ndiyanda kuti muzibe, nobakwesu, kuti ezi zyakachitika kulindime zyagwasya loko kukunyampula kwendelela kwajwi. 13 Nkaambo kaako inketani zyangu muli Kkilisito zyaboneka kuli basikulinda muunzi wa Mwami akubantu boonse. 14 Ibakwesu biingi bajana kumvwisisisya muMwami akambo kanketani zyangu, alimwi baba abukozu bwakwambula ijwi kabatayoowi. 15 Nchonzyo bamwi bakonzya kukambawuka Kkilisito chakutangalilana abulwani na, alimwi bamwi bachita amoyo mubotu. 16 Ibamusule bachita aluyando, mukuziba kubi ndabikwa aano kuti ndikwabilile ijwi. 17 Pesi ibakayinda bakambawuka Kkilisito amizeezo yakulipa, pepe mubwini. Bayeeya kuti balandiinda mpuwo aawo nenchisungidwe. 18 Ani niinzi lino? Ado kuti munzila zyoonse nikuba zyajungwe lyakubeja kana lyakasimpe - Kkilisito uli kukkambawukwa, alimwi eezi zilandibotezya. Iyii, alimwi ndiyobotelwa, 19 nkambo ndilizi kuti eezi ziyondipa kwangununwa kwinda munkoombyo zyenu alugwasyo lwa Muuya wa Jesu Kkilisito. 20 Kuzumana kwabulangizi alusyomo lwangu kuti taakwe mbundiyooba amawuse pesi ndiyoba aanguzu, lino mbuli kuti lyoonse, Kkilisito uyomemezegwa mumubili wangu, nikuba mukupona kana kulufu. 21 Nkambo kuti ndiponede ngu Kkilisito alimwi kufwa nimpindu. 22 Pesi aanoli kwali kuti ndipona munyama, eechi chaamba mulimu uzyala michelo kuli ndime. Pesi ndilasala chili? Nsichizi pe. 23 Nkambo ndilimanikizigwe azintu zibili. Ikupeekezya kwangu nkuti ndizwe ndikabe aa Kkilisito, kachili nchechintu chibotu loko, 24 Pesi kupona munyama mukubona kachili chintu chipati kuli ndinywe. 25 Mukukkutisika acheechi, ndilizi kuti ndiyochala akwinkilila kunembo andinywe, kuchitila kuzwidilila akubotelwa kwenu mulusyomo. 26 Kuchitila kuti muli ndime mukajane twaambo twingi tutakamupe kupakala muli Kkilisito Jesu aawo ndakuubola lubo kulindinywe. 27 Inywe amulyendelezye biyomunzila iyendelana aajwi lya Kkilisito, kuchitila kuti ndaboola kuzomubona kana tendabola, ndikonzye kumvwa aatala andinywe, kuti muliimvwi njii mumuuya omwe, amuzeezo oomwe wakufundumanina lusyomo lyajwi kali antoomwe. 28 Tamukongwi nikuba muli iili inzila abaabo mbimu suleene aabo. Eechi nchikozyanisyo kuli mbabo ichaamba kumwayika kwabo, pesi kuli ndinywe ndufutuko - alimwi luzwa kuli Leza. 29 Nkaambo lwakapegwa biyo kuli ndinywe akambo ka Kkilisito kutali kuti biyo musyome mulinguwe, pesi akuti mumufwabile, 30 kamuli ensandulo lukazyanio ndumwakabona mulindime, alimwi lino mulalumvwa muli ndime.