Chiyubunuzyo
1
Eechi nchiyunuzyo cha Jesu Kkilisito eecho Leza nchakamupa kuti atondeezye balanda bakwe zintu zizochika chakufwambaana, wakazibisya makani aaya watuma angelo kumulanda wakwe Joni. Joni wakalungulula makani aa Leza abukamboni bwa Jesu Kkilisito, azintu zyoonse nzyakabona. Uli aacholwe uubala businsimi oobu ajwi pati abaabo balemeka zilembedwe mulimbubo, nkaambo chiindi chaba aafwiifwi. Joni, kumbungano zili musanu azibili zili mu Eziya: Luzyalo ngalube kuli ndinywe aluumuno luzwa kuli yooyo uliwo, lwakaliwo ooyo uuza, akuzwa kumyuuya ili musanu ayibili iimikila kuchuuno chakwe, akuzwa kuli Jesu Kkilisito, ooyo ulinguwe kamboni wakasimpe, mwana mutaanzi kuzwa kubafu, mpawo kali mweendelezi wabami baansi. Kulinguwe ooyo utuyanda watugwisya kuzwa muzibi zyesu abulowa bwakwe - wakatuchita kuba ba Pulisita babwami, bawisi Leza wakwe a wisikuli nguwe kube bulemu a nguzu mane kukabe kutamani. Ameni. Ngamulange, ulaza amayoba; meso woonse azoomubona kubikilizya aamwi abaabo bakamuyasa. Misyobo yamunyika izoolila nkaambo kanguwe. Iiyi, Ameni. “Ndime Alufa a Omega,” mbaamba Mwami Leza, ngunguwe uliwo, wakaliwo, ngunguwe uuza, Singuzu zyoonse.” Ime, nindaba Joni, monyoko unookwaabilana andinywe mukupenzegwa amubwami, amumoyo mulamfu zili muli Jesu - ndakali aa kasuwa kategwa Patimosi nkaambo kajwi lya Leza abukamboni bwa Mwami Jesu. 10 Ndakali mumuuya mubuzuba bwa Mwami. Ndakamvwa jwi pati kusule lyangu lili mbuli mweembo. 11 Lyakat, “Lemba nzwaabona mubbuku, mpawo uziotumizye kumbungano zili musanui azibili - ku Efeso, ku Similina, ku Pegamumu, ku Siyatila, ku Sadisi, ku Filadelufuya aku Lawodesiya.” 12 Ndakacheba kuti ndibone kuti ngwani unukwambuula aandime, lino nindakacheba ndakabona zibikilo zyamampi zyangolida zilimusanu azibili. 13 Aakati kazikilo eezi zyamalampi zyamalampi kwali umwi wakali mbuli mwana wamuntu kasamide dembo damfu lyakalikusika kumawulu aakwe amwiingwa nkwa wangolida kuzyungulukide kaango kakwe. 14 Mutwe wakwe amasusu aakwe aakali kutuba mbuli buluba- kuta mbuli sikunku ameso aakwe akali mbuli mulilo. 15 Mawulu aakwe aakali mbuli nsimbi yananikwa, mbuli nsimbi yasunkwa mumvuto yamulilo, ajwi lyakwe lyakali mbuli kuvuuma kwameenda mayingi. 16 Wakalijisi nyenyezi zili musanu azibili kuluboko lwakwe lwalulyo. Mumulomo wakwe mwakazwa panga libosya koonse koonse. Busyu bwakwe bwakali kumweka mbuli zuba libalisya loko. 17 Nindakamubona ndakawida ndakawida kumawulu aakwe mbuli muntu mufwide. Wakabika luboko lwakwe lwalulyo aalindime mpawo wakati, “Utayoowi. Ndime matalikilo amamanino 18 ndime ooyo uupona lyoonse. Ndakalifwide pesi laanga, ndilapona kwalyoonse alyoonse! Alubo ndijisi chijaluzyo chalufu a Hedesi. 19 Nkikaako lemba ansi nzwaabona, chiliwo lino achizoochitika kuzwa aawa. 20 Bupanduluzi busisikene bwaamba nyenyezi zili musanu azibili nzwaabona muluboko lwangu lwalulyo, azibikilo zyangolida zili musanu azibili: Nyenyezi zili musanu azibili mbaangelo bambungano zili musanu azibili alazyo zibikilo zyamalampi zili musanu azibil, ni mbungano zili musanu azibili.”