Bo̱r-u̱s taan
She'et no̱ zo̱ngse̱
remen haan-m Wan-Ko̱yan
M-mo̱ka, o̱r te̱ ne̱, mo̱sse̱ o-da ne̱ ko̱ u̱r-ho̱ de ka rem-se he m-ko̱r à, ba se̱ te̱ genu̱te̱ no̱ á. Remen no̱ ma no̱ nepse̱ u̱nze ho̱-u̱r Wan-Ko̱yan Ye̱so a haan u̱ntu̱n haan-mo̱ u̱n ko-hyow m-te̱t.* 5:2 Hyen komo: Mati 24:43; Ruka 12:39; 2Bit 3:10. Da-o̱ hun-ne̱ ro̱ m-ze̱e̱, “Te̱ u̱n she'et-de ba u̱t-ween u̱n gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur ne̱,” ba m-naas o-da, sabre̱-o he ye̱ m-'wo̱s, u̱ntu̱n bo̱ mat-o ro̱ m-bo̱p u̱n ne'a-wu̱ u̱r-uub à, co̱w-yo m-po̱sse̱ ro̱ ko̱n á.
Amba no̱, o̱r te̱ ne̱, no̱ she'et n-me̱ o-comb á. Remen ho̱-de Ye̱so he m-mu̱u̱n à, u̱m nak ka ho̱-de a co̱wse̱ no̱ u̱ntu̱n ko-hyow á. Remen kap-m no̱ yakar-ye̱ m-cu̱car-ye̱, ye̱ u̱r-ho̱ komo. Na ba ya-m-te̱t ye̱, ko̱ ya-o-comb á. Remen kaane̱, taase a rewe̱ bo̱ ye̱ ken ye̱ m-rewe̱ á. Se̱ de̱ a she'et no̱ zo̱ngse̱ u̱n garamse̱ u̱n hi u̱n na ne̱. Remen ye̱ ro̱ m-rew à te̱t-mo̱ ye̱ ro̱ m-rewe̱, ka ye̱ swo̱-m mo̱ m-ho̱ komo à, te̱t-mo̱ mo̱ ro̱ ye̱ m-ho̱. Amba bo̱ a hun-ne̱ ye̱ u̱r-ho̱ à, se̱ a garamse̱ hi u̱n na, a cu̱p no̱ matuku-o̱ o-kwo̱m, o̱ m-she̱r, m-was ne̱. Rwo̱ u̱r-hur be-de u̱n kum u̱n gwu̱ komo o̱ warag na to̱o̱b-o̱ o-kwo̱m. 5:8 Hyen komo: Isha 59:17; Apis 6:13-17. Remen Shir wu̱ daag na a su̱u̱t u̱r-ko̱o̱b u̱n ryaab-se u̱n wu̱ á, se̱ de̱ remen a kumut gwu̱ be-u̱r Ye̱so Kiristi Wan-Ko̱yan na. 10 Wu̱ marag rem na remen a waragté̱ mo̱sse̱ u̱n wu̱ ne̱ ko̱ a m-ho̱o̱g ne̱, ko̱ a margan-ne̱, da-o̱ wu̱ mu̱u̱ne̱ à. 11 Remen kaane̱ se̱ no̱ 'ye o̱r no̱ ne̱ jaab-o̱ u̱t-me̱n. No̱ ma'as m-'yons u̱n o̱r no̱ ne̱, u̱ntu̱n bo̱ no̱ m-no̱m m-mo̱ka à.
Nak u̱t-to̱ u̱r-gas ne̱
12 M-mo̱ka te̱ no̱ u̱s-ko̱n, o̱r te̱ ne̱, 'ya no̱ ye̱ ro̱ m-se̱nge̱ be-u̱r no̱ à u̱t-go̱s, ye̱ ro̱ se̱k-ye̱ no̱ n-me̱ u̱n Wan-Ko̱yan à, ye̱ ro̱ no̱ m-nak u̱t-to̱ à. 13 No̱ hyen ye̱ u̱s-shi ne̱ m-was ne̱ remen se̱nge̱-mo̱ u̱n ye̱. No̱ she'et ba u̱t-ween u̱n o̱r no̱ ne̱. 14 Te̱ no̱ u̱s-ko̱n komo, o̱r te̱ ne̱, no̱ te̱pe̱r ka yan-she'et-de o-hwaa ye̱. No̱ 'ye yan-ba u̱n du̱w-de u̱r-hur jaab-o̱ u̱t-me̱n. No̱ gu ye̱ ro̱tte̱ u̱r-be̱e̱b á. No̱ 'mo u̱r-hur u̱n ko̱wan ne̱. 15 War no̱ taase ko̱wan top me̱n-u̱t jaas-to̱ u̱n me̱n-u̱t jaas-to̱ á, se̱ de̱ ko̱yanda no̱ no̱m m-se̱nge̱ no̱ nomote̱ o̱r no̱ ne̱ rii-yo u̱r-bon u̱n hun-ne̱ ye̱ kuse̱ ne̱ à, komo.
16 Ma'as no̱ o-zak ko̱yanda. 17 No̱ ma'as u̱s-ko̱n be-de Shir u̱r-ho̱ bi. 18 N-me̱ u̱n ko̱yan yo kumu no̱ à, no̱ bu̱m Shir, remen ka Shir co̱ne̱ be u̱n no̱ n-me̱ u̱n Ye̱so Kiristi.
19 Taase no̱ ryomos ra-o̱ u̱n Ku̱kt-o Shir á. 20 No̱ 'yar ma-to̱ u̱n ko-ya-m-Rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir rwo̱re̱ à. 21 Se̱ de̱ no̱ me'es ko̱yan, no̱ bu̱p rii-yo ro̱ u̱r-bon ne̱ à. 22 No̱ no̱m do̱ro̱tte̱-o̱ u̱n kap ma-to̱ u̱n me̱n-u̱t jaas-to̱ á.
Burus ko̱no̱g Shir hu̱'e̱
ya-o-Tasaronika nu-o̱ u̱r-bon
23 Me̱ u̱n ko̱n-se Shir u̱n hi u̱n de u̱n wu̱, wu̱ ro̱ m-gwu̱gwu̱ mo̱ u̱r-hur ne̱ à. Me̱ u̱n ko̱n-se u̱n wu̱ remen wu̱ muutú̱ no̱ war war ba m-ku̱ko̱p, wu̱ 'er ku̱kt-o no̱, u̱n ho̱o̱g-m no̱ ne̱, u̱n wu̱r-u̱t no̱ ne̱ kap, no̱ waragté̱ ba u̱r-re̱e̱b u̱n har da-o̱ Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi he m-mu̱u̱n à. 24 Bo̱ Shir bande̱ no̱ remen no̱ waragté̱ hun-ne̱ u̱n wu̱, komo wu̱ ko-yan-e̱ss u̱t-ma à, no̱a hoks m-she̱r u̱nze wu̱a shoos ma-to̱ u̱n wu̱.
25 O̱r te̱ ne̱, kono te̱ no̱ Shir. 26 Gas no̱ o̱r na ne̱ kap u̱n gamat-de m-was. 27 U̱m ko̱no̱g no̱ n-me̱ u̱n jin-u̱r Wan-Ko̱yan, no̱ karante̱ ka taku̱rda-o̱ be-u̱r o̱r na ne̱ kap.
28 Yar-m Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi ro̱ u̱n no̱ ne̱!

*Bo̱r-u̱s taan:2 5:2 Hyen komo: Mati 24:43; Ruka 12:39; 2Bit 3:10.

Bo̱r-u̱s taan:8 5:8 Hyen komo: Isha 59:17; Apis 6:13-17.