Bo̱r-u̱s cind
Bo̱ depe̱ gu̱w-ne̱ 'ye yan-hur-o̱
u̱n ye̱ m-se̱k à
Ye̱ ro̱ gu̱w-ne̱ à, ye̱ 'ye yan-hur-o̱ u̱n ye̱ m-se̱k ko̱yanda bo̱ depe̱ à. Yage̱ ye̱ ye'et ye̱ m-se̱k taase hun-ne̱ pyep jin-de Shir, komo ye̱ zee yoos-u̱r na ro̱tt u̱r-bon á. U̱rege̱ yan-hur-o u̱n ye̱ yan-dor ye̱, to̱ gu̱w-ne̱ taase ye̱ nom ko̱o̱b-de o-do̱ro̱tte̱ remen yan-dor ye̱. Amba ye̱ do̱ rwo̱ u̱r-hi be-de u̱n nome̱ u̱n ye̱ m-se̱nge̱. Yo rwo̱'e̱ ye̱ hette̱ m-no̱m kaane̱ à, da-o̱ ye̱ ro yan-hur-o̱ u̱n ye̱ m-gu, ye̱ o̱ ka m-gu u̱n o̱r ye̱ ne̱ yan-dor Ye̱so.
Yoos-de u̱t-bo̱ u̱n kwu̱m-o̱ o-nip ne̱
Ka ma-to̱ o he ye̱ m-yoose̱ à, o do ye̱ jaab-o̱ u̱t-me̱n ye̱ do̱re̱ to̱. Ye̱ ken hun-ne̱ ye̱ ro̱ u̱n yoos-de u̱t-bo̱ u̱n rem-se Shir. Ye̱ ro̱ m-she u̱n yoos-de o-nip u̱n ma-u̱t Ye̱so Kiristi ne̱, Wan-Ko̱yan na. Yoos-de u̱n ye̱ ro̱ u̱n gu u̱n hun-ne̱ she'et-de Shir co̱ne̱ á. Ka hun-ne̱ ye̱ pe̱ne̱g uku o-cin. Ye̱ ro̱ m-hyan sa o zee ye̱ nepse̱ ko̱yan, amba ye̱ nap rii-yo ye̱ u̱r-yoos á. Ye̱ ro̱ u̱n ho̱ge̱ u̱n re̱re̱m-mo̱ u̱n su̱ne̱-mo̱ u̱n Ma-to̱ Shir, sa o zee yan-hoob-o̱ u̱t-ween. Go̱ u̱n kaane̱ ro̱ m-hante̱ u̱r-shoob, u̱t-re̱e̱b ne̱, u̱n ma-u̱t yo̱-to̱ ne̱, ye̱ ro̱ u̱s-barag hun-ne̱ ro̱ u̱n no̱m u̱n rem-u̱s yo̱-se. Ka hun-ne̱ ye̱ pe̱ne̱g mo̱o̱r-to̱ u̱t-ween. Ye̱ ro̱ u̱n barag-se o-hwaa ne̱, ye̱ kus o-nip ne̱ á.
Ka hun-ne̱ ye̱ ro̱ m-hyan do̱r-o̱ Shir yo ken co̱w-yo yo, yo u̱n kum u̱n hwo̱r. Amba hwo̱r-o ro̱ na m-rwo̱ o-zak á. Zak-o jiishte̱ na m-ho̱, da-o̱ a no̱me̱ o-do̱ro̱tte̱ be-de Shir, komo a bu̱pe̱ rii-yo a ro̱tte̱ à kom-u̱t yoor. Remen da-o̱ a matu̱ na à, a haan u̱n rii ne̱ á, komo da-o̱ a mere̱, a warag u̱n rii ne̱ á. Remen kaane̱, u̱rege̱ a u̱n rii-yo m-re̱ ne̱ u̱n saw-to̱ m-co̱p ne̱, a nom o-zak. Amba hun-ne̱ ye̱ ro̱ u̱r-go̱p ye̱ kumut hwo̱r à, ye̱ m-he̱be̱ n-me̱ u̱t-meger u̱n ce̱e̱b ne̱ be-de u̱n rem-se o-hwaa. Co̱n-to̱ u̱n rii yo̱-yo ro̱ u̱n jorbe̱ u̱n hun-ne̱ u̱n bu̱-yo m-sabre̱. 10 U̱m ze̱e̱g kaane̱ remen co̱n-to̱ u̱n hwo̱r ro̱ takan-de u̱n ko̱ yo ke co̱w-yo yo u̱n me̱n-u̱t jaas-to̱ yo. Ye̱ ken ye̱ ho'oste̱ she̱r-mo̱ u̱n ye̱ remen co̱n-to̱ u̱n nom u̱n hwo̱r ho̱r-m-ho̱r. Bo̱ ye̱ no̱me̱ kaane̱ à, m-mo̱ka ye̱ ro̱ u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b, sa o zee ne̱t-wu̱ a m-dwu̱u̱re̱ u̱r-wan à.
Burus nak Timoti u̱t-to̱
11 Amba wo̱ Timoti o she̱re̱g be-de Shir. Bo̱ hun-ne̱ ro̱ m-so̱m be-de u̱n rii yo̱-yo à, so̱m be-de u̱n co̱n-to̱ u̱n hwo̱r de̱e̱n. O ma'as m-gwo̱t u̱n hun-ne̱ u̱r-bon ne̱. O se̱nge̱ no̱m u̱n rii-yo ro̱ u̱r-bon ne̱ à. Myet yo wo̱ m-no̱m à, she'et bo̱ Shir co̱ne̱ o she'et à. She̱r be-de Shir. Was u̱n hun-ne̱ ne̱. No̱m jaab-o̱ u̱t-me̱n u̱n dor-o̱ Shir. Nome̱ hun-ne̱ u̱t-ma u̱n gwu̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hi ne̱. 12 Bo̱ wa-u̱t-mu̱r ro̱ m-rwo̱ u̱n be̱e̱b-de u̱n wu̱ da-o̱ m-sha u̱t-mu̱r à, ma'as m-she̱r be-de Shir komo o nome̱ wu̱ o-do̱ro̱tte̱ hur-u̱r gaan. Bo̱p kom-u̱t yoor ka 'yons-de u̱n ho̱o̱g o̱ ba m-ta o̱. Baks u̱nze Shir co̱no̱g o she'et u̱n wu̱ ne̱ har da-o̱ ba m-ta. Komo baks u̱nze o rwo̱ro̱g ka ma-to̱ be-de u̱n hun-ne̱ de̱e̱n ye̱ ho̱gu̱tu̱ wo̱. 13-14 Me̱ wo̱ m-ru̱re̱ o nom o-do̱ro̱tte̱ u̱n ka ma-to̱. Shir o̱ ro̱ wan-to̱rse u̱n ma-to̱ u̱m ru̱ru̱ wo̱ à. Shir o̱ ro̱ u̱n 'ya u̱n ko̱ yo ke rii-yo ho̱o̱g. Ye̱so Kiristi ro̱ komo u̱s-to̱r. Ye̱so ru̱ru̱te̱ Panti Biratus* 6:13-14 Hyen komo: Yoha 18:37. ma-to̱ o-nip to̱ ma u̱n wu̱. U̱rege̱ o no̱mo̱g o-do̱ro̱tte̱ u̱n ka ma-to̱ u̱n hur-u̱r pus-de, yatt-wu̱ he hyan u̱n rii-yo o-yo'og be u̱n du á. Nom kaane̱ se da-o̱ Ye̱so Kiristi Wan-Ko̱yan na he m-mu̱u̱n à. 15 Wu̱a mu̱u̱n ho̱-de Shir Tato na daage̱ remen wu̱ mu̱u̱nte̱ à. Shir o̱ ro̱ o̱ hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱ ro̱ wu̱ m-'ya u̱r-bo̱ngo̱n à. Wu̱ ro̱ u̱n gwo̱mo-to̱ u̱n ko̱ yo ke rii-yo. Wu̱ ro̱ ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n gwo̱mo ne̱, wu̱ jiishe̱ m-se̱k be-de u̱n se̱k-ye̱. 16 Shir o̱ cot ro̱ m-mar á. Wu̱ ro̱ u̱r-she'et be-de m-cecar. Remen kaane̱ yatt ne̱t-wu̱ he m-ha u̱n he̱r-o̱ u̱n wu̱ á. Ne̱t ro̱ ko̱n wu̱ take̱ m-hyan u̱n Shir á, komo yatt-wu̱ he wu̱ hoks m-hyan á. Yage̱ hun-ne̱ kap ya'aste̱ wu̱ u̱t-go̱s, u̱t-gwo̱mo ne̱, to̱ ba m-ta. Amin.
Yoos-de m-she̱r be-de Shir
yanze be-de u̱n hwo̱r á
17 O ru̱re̱ hun-ne̱ yan-hwo̱r taase ye̱ de̱k u̱nze ye̱ jiishte̱ o̱r u̱n ye̱ hun-ne̱. O ru̱re̱ yan-hwo̱r komo taase ye̱ nom u̱s-barag u̱nze rii-yo ye̱ kume̱ à, remen hwo̱r u̱n ye̱ o̱. Me̱ u̱n ze̱e̱ kaane̱ remen hwo̱r a hoks m-ta ho̱r-m-ho̱r. Amba yage̱ ye̱ sheret be-de Shir o̱ guut ye̱. Shir o̱ ro̱ na m-'ya u̱n ko̱ yo ke rii-yo yo a ro̱tte̱ à, u̱n hur-u̱r gaan. Shir u̱n ya'as na ko̱ yo ke rii-yo remen a ho̱gu̱te̱ re̱re̱m-m na. 18 Ru̱re̱ ye̱, ye̱ nome̱ hun-ne̱ rem-se u̱r-bon u̱n hwo̱r u̱n ye̱. O bakse̱ yan-hwo̱r ye̱ ma'as m-yar kom-u̱t yoor, komo ye̱ se̱nge̱ wong u̱n rii-yo ye̱ ro̱tte̱ à. 19 Da-o̱ yan-hwo̱r nome̱ kaane̱, sa o zee ye̱ ro̱ u̱n gu u̱n hi u̱n de u̱n ye̱ o̱ ka u̱n ho̱-de m-buk, remen ye̱ she'ette̱ kashi u̱r-she'et de Shir co̱ne̱ a she'et à.
Ma-to̱ u̱r-ko̱m
20  Timoti, bo̱p kom-u̱t yoor remen Shir ya'astu̱ wo̱ se̱nge̱-mo̱ u̱n yoose̱ u̱n hun-ne̱ Ma-to̱ u̱n wu̱. O ma'as u̱n yoos u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m ne̱ bo̱ u̱m yoose̱ wo̱ à. Taase o ho̱ge̱ yan-ma-to̱ o-hwaa. To̱ ro̱ u̱n 'ya u̱n Shir m-se̱k á, komo ma-to̱ u̱n ka hun-ne̱ ye̱ to̱ ragaan u̱n ma-to̱ o-nip ne̱ to̱ Shir á. Ye̱ ro̱ m-ze̱e̱ yo ye̱ u̱r-yoos à, ma-to̱ o-nip to̱, to̱ Shir, amba bo̱-to̱. 21 Ye̱ ken hun-ne̱ ye̱ go̱kste̱ go̱n ka yoos-de. Remen kaane̱, ye̱ kus m-she̱r u̱n yoos-de o-nip de Shir á.
Yar-mo̱ Shir ma'as u̱n no̱ ne̱!

*Bo̱r-u̱s cind:13-14 6:13-14 Hyen komo: Yoha 18:37.