Bo̱r-u̱s yoor
Ko-Gwo̱mo-wu̱ o-zang
M-mo̱ka, o̱r re ne̱, u̱m co̱no̱g u̱m ru̱ru̱ no̱ se ken rem-se mo̱sse̱ u̱n mu̱u̱n-m Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi u̱n komo bo̱ a he na m-mo̱ro̱gse̱ ne̱ be-de u̱n wu̱ à, te̱ no̱ u̱s-ko̱n:* 2:1 Hyen komo: 1Tas 4:15-17. Taase hur-u̱r no̱ nukte̱ ho̱r-m-ho̱r, ko̱ komo can-yo u̱n wu̱r-o no̱ ine̱ u̱nze ho̱-de u̱n Wan-Ko̱yan rege̱ de woosu̱nte̱ á. A nom wu̱ ken wu̱ a hoks m-rwo̱r n-me̱ u̱n ma-to̱ o-Ku̱kt, ko̱ be-de u̱n rwo̱r u̱t-ma, ko̱ genge̱n sa o zee be u̱n te̱ to̱ rwu̱u̱ne̱. No̱ jar o-jar no̱ yage̱ wu̱ ken wu̱ raks no̱ u̱n yo ken co̱w-yo á. Me̱ u̱n ze̱e̱ kaane̱ remen ka ho̱-de a wo̱o̱n á se̱ a inite̱ zang komo ká ko-gwo̱mo-wu̱ o-zang wu̱ rusune̱ cas, wata ka wu̱ a nome̱ den-o̱ o-ra à. Wu̱ ro̱ ka wa-u̱t-yage̱-wu̱. Wu̱ ro̱ u̱n se̱ps u̱n hi u̱n de u̱n wu̱ u̱n yage̱-to̱ u̱n kap rii-yo piye̱ jin-de Shir à, ko̱ komo wu̱ a m-kwu̱kte̱ à. Har ma wu̱ ro̱ m-she'et u̱n kwu̱u̱r-o̱ Shir u̱n Pyo-o̱ Shir wu̱ ro̱ m-ze̱e̱ u̱nze wu̱ ro̱ Shir. 2:4 Hyen komo: Dane 11:36; Izik 28:2.
¿No̱ baks, da-o̱ u̱m ro u̱n no̱ ne̱ à, u̱m ru̱ru̱tu̱ no̱ to̱ kà kap á? M-mo̱ka no̱ nepse̱ rii-yo we̱ne̱ to̱ m-ko̱r à, taase yo kor cin ba da-o wo̱ u̱n wo̱o̱n. Remen ka ko-Gwo̱mo-wu̱ o-zang wu̱ te̱ksu̱nte̱ m-se̱nge̱ wukusse̱. Amba ka wu̱ ro̱ m-we̱n à wu̱a re co m-we̱n har da-o̱ Shir he wu̱ m-doss o-co̱w à. U̱n ka da-o̱ a he ka ko-Gwo̱mo-wu̱ o-zang wu̱ m-rwu̱nte̱ cas, amba u̱n mu̱u̱n-m Wan-Ko̱yan Ye̱so, Ye̱so a ho wu̱ u̱n shik-mo̱ u̱n nu-o̱ u̱n wu̱, wu̱ sabre̱ wu̱ u̱n se̱ps-mo̱ u̱n wu̱ ne̱. 2:8 Hyen komo: Isha 11:4. A nep haan-mo̱ u̱n ko-Gwo̱mo-wu̱ o-zang be-de u̱n se̱nge̱-mo̱ u̱n ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t. Wu̱a nom rem-se o-made̱, u̱t-napa ne̱, u̱t-hyat ne̱ to̱ u̱t-bo̱ go̱-u̱s-go̱.§ 2:9 Hyen komo: Mati 24:24. 10 Wu̱ ro̱ m-raks u̱n ye̱ ro̱ u̱n bu̱-yo u̱n den-o̱ o-ra à remen ye̱ ginimte̱ m-was u̱n yo ro̱ o-nip à, komo remen kaane̱ ye̱a kum gwu̱ á. 11 Remen kaane̱ Shir a to̱mnu̱ntu̱ ye̱ caari-to̱ u̱t-raks remen ye̱ sheret be-de u̱t-bo̱. 12 Wu̱ u̱n no̱m kaane̱ remen a kupsu̱té̱ kap ye̱ yage̱ m-she̱r be-de o-nip à u̱t-ma, ye̱ ro̱ komo m-ho̱ge̱ u̱n zak-o̱ m-no̱m u̱n me̱n-u̱t jaas-to̱ à.
E̱s no̱ m-'wo̱ns ne̱
13 Depete̱ te̱ bu̱m Shir rem no̱, o̱r re ne̱ no̱ ye̱ Wan-Ko̱yan wasse̱ u̱n no̱ ne̱ à, remen cin u̱r-takan Shir daagu̱ no̱, no̱ kumut gwu̱ u̱n bu̱-yo u̱n Ku̱kt-o̱ Shir muutu̱ no̱ ba m-ku̱ko̱p u̱n komo bu̱-yo u̱n she̱r o-nip ne̱ à. 14 Wu̱ u̱n agan no̱ u̱n bu̱-yo u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱, to̱ te̱ ya'u̱ no̱ à, remen no̱ kumut se̱ps-m Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi. 15 Remen kaane̱, o̱r re ne̱, e̱s no̱ u̱r-be̱e̱b ne̱, komo no̱ bu̱p ka nip-o̱ te̱ yoosu̱ no̱ à, ko̱ u̱n ma-to̱ nu, ko̱ komo genge̱n.
16 Te̱ u̱s-ko̱n be-u̱r Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi u̱n hi u̱n de u̱n wu̱, u̱n Shir ne̱ Tato na rem no̱. Wu̱ wasu̱ na à, u̱n yar-mo̱ u̱n wu̱, wu̱ 'ye na jaab-o̱ u̱t-me̱n o̱ u̱n ba m-ta, o-sakto̱ ne̱ o̱ u̱r-bon u̱n bu̱-yo yar-mo̱ u̱n wu̱. 17 Komo te̱ u̱n ko̱n-se Shir u̱nze wu̱ 'ye no̱ jaab komo wu̱ dowe̱ rwu̱n-u̱s no̱ m-'wo̱ns, n-me̱ u̱n ko̱ mo̱ ke se̱nge̱-mo̱, mo̱ m-nom m-ce̱p ne̱ à.

*Bo̱r-u̱s yoor:1 2:1 Hyen komo: 1Tas 4:15-17.

Bo̱r-u̱s yoor:4 2:4 Hyen komo: Dane 11:36; Izik 28:2.

Bo̱r-u̱s yoor:8 2:8 Hyen komo: Isha 11:4.

§Bo̱r-u̱s yoor:9 2:9 Hyen komo: Mati 24:24.