Bo̱r-u̱s yoor
Ko-karma Ye̱so Kiristi, wu̱ o-nip
Timoti, wo̱ u̱ntu̱n wà re wu̱. O ma'as u̱n no̱m u̱n jaab-o̱ u̱t-me̱n be-de u̱n yar-mo̱ Shir, mo̱ Kiristi Ye̱so ya'u̱ wo̱ à. O ho̱gu̱te̱ me̱ u̱n yoose̱ u̱n hun-ne̱ ma-u̱t Kiristi. U̱m yoosu̱te̱ hun-ne̱ ka ma-to̱ u̱n co-o̱ u̱n ya-u̱s-to̱r de̱e̱n. U̱m co̱no̱g o yoose̱ hun-ne̱ ye̱ o-nip go̱n ka ma-to̱. Ye̱ he m-hoks u̱n yoose̱ u̱n ye̱ ken hun-ne̱ komo à. No̱m u̱r-jo̱o̱se̱ u̱n te̱ ne̱, be-de u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b, u̱ntu̱n ko-karma-wu̱ u̱r-bon, wu̱ ma Ye̱so Kiristi. Ko-karma ro'e̱ be-de u̱n se̱nge̱-mo̱ u̱n wu̱. Wu̱ ro̱ m-rwo̱ u̱n hi u̱n de u̱n wu̱, n-me̱ u̱n rem-se ro̱ se u̱n karma-ne̱ á. Amba co̱n-mo̱ u̱n ko-karma mo̱, wu̱ ru̱ wan-co o̱ u̱n wu̱ ho̱ge̱ re̱re̱m-mo̱ u̱n wu̱. Ka ro̱ tomso ne̱ be-de u̱t-mu̱r, yatt-wu̱ a he m-aag o-ke̱e̱g á, se̱ wu̱ do̱ru̱te̱ jor-se u̱n ka mu̱r-to̱. Ka ro̱ tomso ne̱ ko-wa-o-kat wu̱ no̱me̱ se̱nge̱-mo̱ u̱n wu̱ bo̱ a co̱ne̱ à. Wu̱ depe̱ wu̱ be m-kum kwu̱kwu̱r-de u̱n rem-se o-kat. No̱m u̱s-barag u̱n to̱ ka ma-to̱ u̱m ge̱ndu̱ wo̱ à. U̱rege̱ o no̱mo̱g kaane̱, Wan-Ko̱yan wu̱a 'ye wo̱ u̱s-nap, u̱n ka ma-to̱ kap.
Baks u̱n bo̱ Ye̱so Kiristi ro̱ à. Wu̱ Shir 'yonse̱ u̱t-marimar à, wu̱ rwu̱u̱ne̱ u̱n baag-o Dawuda à, ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱, to̱ ma Kiristi, to̱ me̱ m-ko̱'o̱te̱ u̱n hun-ne̱ à. Remen me̱ u̱n ko̱'o̱t u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱, o̱ hante̱ u̱m ro̱tte̱ u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b. M-mo̱ka me̱ ke'o u̱ntu̱n wu̱ no̱me̱ u̱r-ba'as à. Amba yatt-wu̱ he hoks m-gaag u̱n Ma-to̱ Shir á. 10 Remen kaane̱, u̱m no̱mo̱g u̱r-jo̱o̱se̱ u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b u̱n ko̱ yo ke rii-yo. U̱m ko̱'o̱te̱ ka ma-to̱, remen hun-ne̱ ye̱ Shir daage̱ à. Remen ye̱, u̱n ce u̱n ye̱, ye̱ kumut gwu̱ o̱ a m-kum be-u̱r Kiristi Ye̱so à, komo ye̱ cu̱w be-de u̱n ka se̱ps-mo̱ u̱n ba m-ta mo̱.
11 Ka ma-to̱ nip-o̱, to̱ ro̱ m-ze̱e̱,
U̱rege̱ ne̱t marag u̱n Kiristi,
wu̱a no̱m m-ho̱o̱g u̱n Ye̱so ne̱ tomso ne̱.
12 U̱rege̱ ne̱t no̱mo̱g u̱r-jo̱o̱se̱ u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b rem Ye̱so,
wu̱a no̱m u̱t-gwo̱mo u̱n Ye̱so ne̱.
Amba u̱rege̱ ne̱t no̱mo̱g she-mo̱ u̱n nap u̱n Ye̱so,
Ye̱so a no̱m she-mo̱ u̱n nap u̱n ka ne̱t-wu̱.* 2:12 Hyen komo: Mati 10:33; Ruka 12:9.
13 U̱rege̱ ne̱t ko-wa-o-nip-wu̱ be-u̱r Ye̱so á,
Ye̱so ro̱ m-barme̱ á, wu̱ ro̱ ko-wa-o-nip.
Remen Ye̱so a no̱m she-mo̱ u̱n hi u̱n de u̱n wu̱ á.
Ko-ya-m-se̱nge̱-wu̱ Shir ro̱ m-ho̱ge̱
u̱n re̱re̱m-mo̱ u̱n wu̱ à
14 O ma'as yan-dor m-bakse̱ u̱n ka ma-to̱ u̱m ze̱e̱ à, komo o nek ye̱ u̱t-to̱ remen Shir. Taase ma-to̱ su̱nu̱ ye̱, remen yo gom-u̱t ro̱ m-ze̱e̱ à. Remen go̱n ka su̱ne̱-mo̱ u̱t-ma mo̱ ro̱ m-hante̱ rem-se o-hwaa. Komo to̱ ro̱ u̱n hante̱ u̱n naase̱-mo̱ u̱t-me̱n be-de u̱n ye̱ ro̱ to̱ m-ho̱ge̱ à. 15 No̱m bo̱ u̱n no̱m-m ru, bo̱ Shir hette̱ m-ho'os o-wu̱r u̱n wo̱ ne̱ à. O warag ko-ya-m-se̱nge̱, wu̱ ro̱ m-ho̱ge̱ 'e̱-mo̱ u̱n se̱nge̱-mo̱ u̱n wu̱ á. Komo o ma'as u̱n yoos u̱n gom-de o-nip hond hond. 16 O som no̱m u̱n ma-to̱ o-hwaa to̱ u̱n ba u̱r-hi. Hun-ne̱ ye̱ ro̱ u̱n no̱m u̱n ma-to̱ o-hwaa à, ro̱ m-warag yan-ko̱o̱b-de o-do̱ro̱tte̱ o̱ Shir. 17 Yoos-de u̱n ye̱ ro̱ m-ha ko̱ kene̱ u̱ntu̱n caari-o̱ o-nat, o̱ ro̱ m-ti u̱n ap-mo̱ o-wu̱r à. Himeniyus u̱n Peretus ne̱, ye̱ ro̱ u̱n go̱n ka yoos-de. 18 Ka ne̱n yoor-ye̱, yagu̱te̱ she̱r-mo̱ o-nip mo̱ ye̱ rotte̱ à. Ye̱ zee u̱nze Shir be'este̱ wu̱ 'yonsu̱te̱ yan-dor u̱t-marimar. Remen kaane̱, ye̱ ro̱ u̱n rwo̱ u̱n ye̱ ken yan-dor ye̱ yage̱ m-she̱r be-u̱r Kiristi. 19 Amba hun-ne̱ ye̱ Shir sa o zee shi'it-de ro̱ m-nukte̱ á ye̱ ro̱. Be-de u̱n ka shi'it-de Shir ge̱ne̱g: “Yawe nak hun-ne̱ ye̱ ro̱ ye̱ ma u̱n wu̱ à.” 2:19 Hyen komo: O̱o̱g 16:5. Komo Ma-to̱ Shir ze̱e̱g, “Da-o̱ wu̱ ken, wu̱ zee ye̱, ‘Yawe wu̱ ro̱ Wan-hur re.’ Ka ne̱t-wu̱, se̱ wu̱ yage̱ no̱m u̱r-ba'as.” 2:19 Hyen komo: Isha 52:11.
20 N-me̱ u̱n den-o̱ u̱n ko-wan-hwo̱r, sheend-u̱t ro̱ ko̱n to̱ u̱n mà-to̱ o-zinariya, to̱ ken sheend-to̱ ro̱ ko̱n komo to̱ u̱t-ba. Ka sheend-to̱ o-zinariya to̱, hun-ne̱ u̱n e̱ss-to̱ remen se̱nge̱-mo̱ u̱n ho̱-de o-biki. Ka to̱ u̱t-ba to̱ ne̱ hun-ne̱ u̱n e̱ss-to̱ remen se̱nge̱-mo̱ u̱n ho̱-de o-hwaa. 21 Kaane̱ ro̱ be-de u̱n ko-yan-dor-wu̱ wo̱ngse̱ hi u̱n de u̱n wu̱ be-de u̱n ka rem-se o-hwaa se à, wu̱a warag sa o zee sheend-to̱ Shir e̱sse̱ remen ho̱-de o-biki à. Wu̱ waragte̱ ba m-ku̱ko̱p, Shir a hoks no̱m m-se̱nge̱ u̱n wu̱ ne̱. Komo zo̱ngse̱ wu̱ ro̱ remen wu̱ nomot ko̱ mo̱ ke go̱n se̱nge̱-mo̱ u̱r-bon mo̱.
22  Timoti no̱m ja, u̱n no̱m u̱n rem-u̱s yo̱-se ne̱, se yan-campo̱-ne̱ ro̱ m-co̱n m-no̱m à. Ma'as u̱n no̱m u̱n rii-yo ro̱ so̱-yo à. Se̱nge̱ m-she̱r be-de Shir, m-was ne̱, u̱n she'et-de ba u̱t-ween ne̱. No̱m u̱n go̱n ka rem-se, u̱n myet ye̱ ro̱ u̱s-ko̱n be-u̱r Wan-Ko̱yan u̱n hur-u̱r gaan à. 23 Da-o̱ hun-ne̱ ro u̱n su̱ne̱-mo̱ u̱t-ma to̱ o-hwaa to̱ ro̱tte̱ u̱r-hi á, o no̱m ja u̱n ye̱ ne̱. No̱m ja remen wo̱ u̱n hi u̱n du o nepse̱ go̱n ka ma-to̱ ro̱ m-hante̱ u̱t-ween. 24 Taase wan-se̱nge̱-m Wan-Ko̱yan wu̱ ma'as u̱n mo̱o̱r-to̱ u̱t-ween á. Amba wu̱ gu̱t ko̱wan u̱n gwu̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hi ne̱, komo wu̱ hoks m-yoos yo Ma-to̱ Shir ze̱e̱ à, u̱n mo̱ u̱n hur-de u̱n wu̱ ne̱. 25 Ka da-de, n-me̱ u̱n gwu̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hi, wu̱ ke̱we̱s ye̱ ro̱ u̱n yage̱-to̱ u̱n yoos-de u̱n wu̱ à. O̱ ken da-o̱ Shir a 'ye ye̱ o-da, ye̱ waktu̱ne̱ be-de u̱n wu̱, ye̱ nep yo nip-o ro̱ à. 26 Ka da-de, ye̱a mu̱u̱n u̱n barag-se u̱n ye̱, ye̱ kumut m-po̱sse̱ be-de u̱n ce̱e̱b-o̱ u̱n ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t. Wu̱ ro shikke̱ ye̱ u̱n o̱ à, remen ye̱ nomot yo wu̱ co̱ne̱ à.

*Bo̱r-u̱s yoor:12 2:12 Hyen komo: Mati 10:33; Ruka 12:9.

Bo̱r-u̱s yoor:19 2:19 Hyen komo: O̱o̱g 16:5.

Bo̱r-u̱s yoor:19 2:19 Hyen komo: Isha 52:11.