Taku̱rda-o Burus o̱ wu̱ gene̱ yan-dor Ye̱so n-me̱ u̱n dak-o̱
o-Garatiya
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱ 1:1-10
Gwo̱mo-u̱t Burus to̱ u̱n ko-yan-To̱m Ye̱so 1:11—2:21
Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ u̱n yar-mo̱ Shir 3:1—4:31
M-po̱sse̱ mo̱ u̱n ko-yan-dor Ye̱so u̱n yo depe̱ wu̱ no̱m à 5:1—6:10
U̱r-ko̱m 6:11-18
Bo̱r-o gaan
Me̱, Burus, ge̱nbe̱ no̱ ka taku̱rda-o̱, u̱m baksu̱tu̱ no̱ u̱nze, me̱ ko-yan-To̱m-wu̱. Ba remen bu̱u̱g-de u̱n hun-ne̱ dak me̱, ko̱ na hun-ne̱ to̱mo̱g me̱ o̱ rwo̱'e̱ u̱m waragte̱ ko-yan-To̱m Ye̱so á. Amba Ye̱so Kiristi daagu̱ me̱ mo̱sse̱ Shir ne̱ Tato na wu̱ n-To̱n shir, wu̱ rwo̱'e̱ Ye̱so meret wu̱ mu̱u̱nte̱ u̱n ho̱o̱g ne̱ à. Wu̱ daagu̱ me̱ komo wu̱ to̱mu̱ me̱ u̱m waragté̱ ko-yan-To̱m Ye̱so. Kap o̱ u̱n o̱r re ne̱, ye̱ ro̱ kane̱ à, mo̱ssu̱te̱ u̱t-hi u̱n me̱ ne̱ be-de u̱n to̱mbe̱ u̱t-gas be-to̱ u̱n yan-dor u̱n dak-o̱ o-Garatiya.
U̱m ko̱no̱g Shir Tato na u̱n Wan-Ko̱yan ne̱ Ye̱so Kiristi, ye̱ ye'et no̱ m-yar u̱n gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur ne̱. No̱ nak Ye̱so Kiristi ya'aste̱ hi u̱n de u̱n wu̱ remen ba'as-u̱t na, remen wu̱ guut na u̱n ka da-o yo̱-o̱ o̱. Wu̱ u̱n nom yo ka remen kaane̱ Shir Tato na co̱ne̱ m-no̱m. Yage̱ a ye'et Shir m-se̱ps ba m-ta! Amin.
Ma-to̱ m-Re̱re̱m u̱t-gaan
U̱m hyang o-made̱. U̱n ya o-da hiin, no̱ co̱no̱g m-yage̱ dor-o̱ u̱n wu̱ agu̱ no̱ à, be-de u̱n yar-m Kiristi har m-warag be-de u̱n yoos-u̱r ho̱r-de, de Ma-to̱ m-Re̱re̱m. Amba Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ á, ko̱ hiin. Ye̱ ken ye̱ ro̱ ko̱n ye̱ ro̱ no̱ m-rukurse̱ à, ye̱ ro̱ m-se̱nge̱ ye̱ su̱gu̱te̱ Ma-to̱ m-Re̱re̱m u̱t-ma Kiristi. Amba me̱ no̱ m-ru̱re̱, u̱rege̱ wu̱ ken wu̱ be u̱n te̱ a ru̱ru̱ no̱ to̱ ken Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ u̱n ho̱n u̱n to̱ te̱ rege̱ te̱ ru̱ssu̱tu̱ no̱ à, ko̱ wan-to̱m-wu̱ Shir, ko̱ te̱ u̱n hi u̱n te̱, to̱, Shir hu̱u̱ wu̱ nu-o̱ yo̱-o̱! U̱ntu̱n bo̱ te̱ rege̱ te̱ ru̱ssu̱tu̱ no̱ n-ga à, me̱ no̱ m-ja'as m-ru̱re̱ m-mo̱ka u̱nze kap bo̱n wu̱ ru̱ru̱ no̱ to̱ ken Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ u̱n ho̱n u̱n to̱ no̱ rege̱ no̱ ho̱gu̱ssu̱te̱ à, to̱ Shir 'ranu̱ wu̱!
Bo̱ Burus warge̱ ko-yan-To̱m Ye̱so à
10 ¿Ko̱ a u̱n ze̱e̱ o̱, ka ma-to̱ me̱ no̱ m-ru̱re̱ à me̱ to̱ m-rwo̱r remen hun-ne̱ go̱kstú̱ me̱? Ay, rii-yo u̱m co̱ne̱ à, yo ro̱, u̱m ru̱'u̱t Shir o-zak u̱n rii-yo me̱ m-no̱m à. ¿No̱ m-ze̱e̱ o̱ me̱ m-se̱nge̱ remen u̱m ye'et hun-ne̱ o-zak? Ay, a ro ze̱e̱ge̱ hun-ne̱ ye̱ me̱ m-'ya o-zak, me̱ ro à warag wan-gu̱w-m Kiristi á. 11 O̱r re ne̱, yage̱ u̱m ru̱ru̱tu̱ no̱ u̱nze ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱, to̱ Shir to̱ me̱ no̱ m-ru̱re̱ à, to̱ rwu̱u̱n be-de u̱n ne̱t á. 12 Me̱ go̱ksu̱ne̱ to̱ be-de u̱n ne̱t á. Komo yatt-wu̱ yoosu̱ me̱ to̱ á. Ye̱so Kiristi u̱n hi u̱n de u̱n wu̱ kutu me̱ to̱.
13 No̱ ho̱gu̱ssu̱te̱ go̱n she'et-de u̱m she'ette̱ u̱n dor-o̱ u̱n jor-se u̱n Yahuda-ne̱ à, bo̱ u̱m ya'e̱ hun-ne̱ yan-dor Ye̱so u̱r-ko̱o̱b de̱e̱n à, har u̱m no̱mo̱g m-se̱nge̱ u̱m hoot ye̱.* 1:13 Hyen komo: Se̱ng 8:3; 22:4-5; 26:9-11. 14 No̱ nepste̱ komo be-de u̱n dor-o̱ jor-se u̱n Yahuda-ne̱ u̱m jiishte̱ o̱r re ne̱ Yahuda-ne̱ m-se̱nge̱ ye̱ te̱ bo̱su̱te̱ caara-o gaan à. U̱m no̱mo̱g se̱nge̱-mo̱ u̱n dor-o̱ u̱n bu̱-se u̱n ya-n-ga-ye̱ se n-ga m-so̱k ne̱. 1:14 Hyen komo: Se̱ng 22:3. 15 Amba be-de u̱n yar-mo̱, Shir wu̱ daagu̱ me̱ cin ba a u̱n m-makt me̱, wu̱ agu̱ me̱, har wu̱ e̱ks, 16 wu̱ upsu̱tu̱ me̱ yish, u̱m nept Wà u̱n wu̱ Ye̱so, remen u̱m ru̱ru̱t Ma-to̱ m-Re̱re̱m be-de u̱n ye̱ ro̱ Yahuda-ne̱ á. Bo̱ wu̱ no̱me̱ kaane̱ à, me̱ ho̱o̱b ne̱tu̱ 'ye me̱ to̱ ken ma-to̱ á, 1:15-16 Hyen komo: Se̱ng 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18. 17 komo me̱ ha o-Urusharima be-de u̱n ye̱ ba'u̱ me̱ m-warag yan-To̱m Ye̱so á. Rii-yo u̱m no̱me̱ à, yo ro̱, u̱m haaru̱ dak-o̱ u̱n Raraba-ne̱, ka da-de u̱m mu̱u̱nu̱ru̱ bo̱-o̱ o-Damaskus.
18 Bo̱ hak-u̱s tet nomte̱ à, u̱m haaru̱ o-Urusharima remen u̱m hyenet Simo̱n Bitrus§ 1:18 u̱t-Girik: Ke̱pas.. U̱m no̱mu̱ru̱ ho̱-u̱t o̱p-u̱t taan [15] be-de u̱n wu̱.* 1:18 Hyen komo: Se̱ng 9:26-30. 19 U̱n ko̱m-de u̱n kaane̱ komo, me̱ hyan ko̱ wan-gaan be-de u̱n yan-To̱m Ye̱so ye̱ kuse̱ á, se̱ Yakubu heno Wan-Ko̱yan. 20 Ka rii-yo me̱ no̱ m-gene̱ à, bo̱-to̱ á, nip-o̱. U̱n co-o̱ Shir me̱ m-rwo̱r. 21 Bo̱ jime̱ à, u̱m haaru̱ dak-to̱ o-Siriya u̱n o̱ o-Kirikiya ne̱. 22 Amba u̱n o̱ ka da-o̱, yan-dor o̱ u̱n Kiristi ye̱ ro̱ n-me̱ dak-o̱ o-Judiya, ye̱ nap me̱ u̱n yish u̱n yish á. 23 Ye̱ m-ho̱ge̱ de̱ temb a m-ze̱e̱, “Ka ne̱t-wu̱ ro̱ u̱n 'ya u̱n na u̱r-ko̱o̱b à, wu̱ ka m-mo̱ka u̱n rwo̱ru̱ u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m mo̱ wu̱ ro m-naas à!” 24 Remen kaane̱, ye̱ bo̱mu̱ru̱ Shir remen rii-yo Shir no̱me̱ rem re à.

*Bo̱r-o gaan:13 1:13 Hyen komo: Se̱ng 8:3; 22:4-5; 26:9-11.

Bo̱r-o gaan:14 1:14 Hyen komo: Se̱ng 22:3.

Bo̱r-o gaan:16 1:15-16 Hyen komo: Se̱ng 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18.

§Bo̱r-o gaan:18 1:18 u̱t-Girik: Ke̱pas.

*Bo̱r-o gaan:18 1:18 Hyen komo: Se̱ng 9:26-30.