Taku̱rda-o
Yohana
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱ 1:1-18
Yohana Wa-m-Yo'os u̱n hun-ne̱ m-ho̱ u̱n yan-dor Ye̱so ne̱ wu̱ u̱r-takan 1:19-51
Se̱nge̱-m Ye̱so n-me̱ u̱n hun-ne̱ ye̱ o-Gariri 2:1—12:50
Ho̱-to̱ u̱r-ko̱m yow yow o-Urusharima ne̱ 13:1—19:42
M-ine̱ u̱t-marimar u̱n rwu̱u̱n-mo̱ u̱n Wan-Ko̱yan ne̱ cas 20:1-31
Ma-to̱ u̱r-ko̱m: Mo̱ ken rwu̱u̱n-mo̱ cas mo̱ u̱n Wan-Ko̱yan n-me̱ o-Gariri 21:1-25
Bo̱r-o gaan
Gom-u̱r waragte̱ ne̱t
Cin da-de u̱r-takan Gom-u̱r ro kon. Ka Gom-de ne̱ de ro mo̱sse̱ u̱n Shir ne̱. Ka Gom-de komo de ro̱ Shir. Wu̱ ro̱ mo̱sse̱ u̱n Shir ne̱ cin u̱r-takan.
U̱n ka Gom-de, Shir nomte̱ ko̱yan. Shir ro̱ u̱n no̱m yo ken rii-yo ba u̱n wu̱ á. Wu̱ wu̱ ro̱ wan-ho̱o̱g, wu̱ ya'e̱ ko̱ yo ke rii-yo ho̱o̱g à. Ka ho̱o̱g-o̱ ne̱, cecas-mo̱ u̱n hun-ne̱ mo̱. Mo̱ ro̱ ye̱ m-dosse̱ o-comb. Mo̱ ro̱ cecas-mo̱ u̱n hun-ne̱. Ká comb-o̱ hoks mo̱ u̱n ká cecas-mo̱ á.* 1:5 Ko̱: Comb-o hoks m-ryomos ka cecas-mo̱ á.
Wu̱ ken ne̱t-wu̱ ro kon wu̱ Shir to̱mne̱ à, wu̱ a m-aag Yohana Wa-m-Yo'os u̱n hun-ne̱ m-ho̱ à. 1:6 Hyen komo: Mati 3:1; Mark 1:4; Ruka 3:1-2. Wu̱ u̱n haan wu̱ ru̱ru̱té̱ hun-ne̱ u̱n su̱'e̱ u̱n ká wa-m-cecas-wu̱, remen ko̱ wu̱ ke ne̱t-wu̱, wu̱ sheret be-de u̱n ka wa-m-cecas-wu̱. Yanze Yohana wu̱ ro̱ ka wa-m-cecas-wu̱ á. Wu̱ u̱n haan remen wu̱ su̱u̱te̱ ma-to̱ u̱n ka wa-m-cecas-wu̱. Ka cecas-mo̱ mo̱ o-nip, mo̱ carakse̱ ko̱ wu̱ ke ne̱t-wu̱ à, mo̱ mo̱ ro̱ m-nekne̱ n-me̱ u̱n ho̱no o-dak.
10 Wu̱ co̱wo̱nte̱ n-me̱ u̱n ho̱no o-dak o̱ wu̱ no̱me̱ à, amba ho̱n dak u̱n nap u̱n wu̱ ne̱ á. 11 Wu̱ u̱n haan be-de u̱n hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱, amba ka hun-ne̱ ye̱ 'yaru̱ wu̱. 12 Amba ye̱ ken ye̱ go̱kste̱ wu̱. Ye̱ she̱re̱g hi u̱n de u̱n ye̱ be-de u̱n wu̱. Bo̱n ye̱ go̱kse̱ wu̱ à, wu̱ ya'ag ye̱ o-co̱w, ye̱ waragté̱ yakar-ye̱ Shir. 13 A ja'aste̱ ye̱ m-mat. Yanze mat-o̱ u̱n campo̱ u̱n ne'a-ne̱, ko̱ mat-o̱ u̱n co̱n-mo̱ u̱n campo̱ á. Ay, mat-o̱ u̱n Shir o̱, wu̱ muute̱ ye̱ yakar-ye̱ u̱n wu̱ à.
14 Ka Gom-de waragte̱ ne̱t har wu̱ she'etu̱ru̱ be u̱n na. A hyanag se̱ps-mo̱ u̱n wu̱, se̱ps-mo̱ u̱n wu̱ komo u̱n ho̱n mo̱ wan-gaan mo̱ cot, wu̱ rwu̱u̱ne̱ be-de o-Tato shiishe̱ m-yar o-nip ne̱ à.
15 Wu̱ wu̱ Yohana rwo̱re̱ ma-to̱ u̱n wu̱. Wu̱ 'yonsu̱ru̱ u̱s-co̱r. Wu̱ zee, “Wu̱ wu̱ u̱m ru̱ru̱ no̱ ma-to̱ u̱n wu̱, wu̱ u̱m ze̱e̱, ‘Wu̱ ro̱o̱n n-jim u̱n de à, amba wu̱ aragte̱ me̱. Cin n-ga ne̱ ma wu̱ ro kon, cin ba a u̱n makt me̱.’ ” 16 Be-de u̱n mo̱o̱r-to̱ u̱n yar-mo̱ u̱n wu̱ o̱ wu̱ hu̱u̱ na nu-o so̱-o̱ bim-o-bim. 17 U̱n kom-u̱t Mosa a ya'asu̱nde̱ o-karamsa, amba m-yar o-nip ne̱, be-u̱r Ye̱so Kiristi a ya'asu̱nde̱ na mo̱. 18 Yatt ne̱t-wu̱ take̱ hyan u̱n Shir cas á, se̱ Wà u̱n wu̱ u̱r-mat u̱n ho̱n-de u̱n wu̱. Wu̱ ro̱ ragaan u̱n Shir ne̱. Wu̱ ro̱ tara u̱n kom-o̱ u̱r-re̱ de Shir à, wu̱ ru̱ru̱ na bo̱ Shir ro̱ à.
Yohana Wa-m-Yo'os u̱n
hun-ne̱ m-ho̱ su̱u̱te̱ Ye̱so
(Mati 3:1-12; Mark 1:1-8; Ruka 3:1-18)
19 Swo̱-u̱s Yohana se ka, da-o̱ se̱k-ye̱ be-de u̱n Yahuda-ne̱, ye̱ o-Urusharima to̱me̱ yan-Co̱w u̱n ko̱n-se Shir u̱n Rewi-ne̱ ne̱ à. Ye̱ he ye̱ cit u̱n Yohana, “¿Wo̱ ro̱ wan?” 20  Yohana yage̱ ye̱ m-ru̱ru̱ á. Wu̱ rwu̱u̱ne̱ ye̱ cas, wu̱ zee, “Me̱ wu̱ ro̱ Kiristi 1:20 Wu̱ Shir daagne̱ à. á.”§ 1:20 Hyen komo: Mara 4:5; Kara 18:15-18.
21 To̱, ye̱ citu̱ru̱ wu̱, “¿Wo̱ ro̱ wa? ¿Wo̱ E̱reja wu̱?”
Wu̱ ze̱e̱ru̱, “Ay.”
Ye̱ ze̱e̱ru̱ wu̱, “¿Wo̱ wu̱ ro̱ ka wan-rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir wu̱, wu̱ Shir ze̱e̱ wu̱a 'yonsu̱ndu̱ te̱ u̱ntu̱n Mosa?”
Wu̱ dooru̱ m-ze̱e̱, “Ay.”
22 Ye̱ ze̱e̱ru̱ wu̱, “To̱, ¿ru̱ru̱ te̱ wo̱ ro̱ wa ne̱? Ru̱ru̱ te̱ remen te̱ ru̱ru̱té̱ hun-ne̱ ye̱ to̱mne̱ te̱ à, ¿ya wo̱ m-ze̱e̱ u̱n hi u̱n du?”
23  Yohana ze̱e̱ru̱ ye̱, “Me̱ wu̱ ro̱ ko-wan-eeg o̱ u̱n hun-ne̱ o-dákár, wu̱ Ishayawan-Rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir rwo̱re̱ ma-to̱ u̱n wu̱ à. Ishaya ro̱ m-ze̱e̱, ‘Zo̱ngu̱ no̱ remen haan-m Yawe.’* 1:23 Hyen komo: Isha 40:3 (u̱t-Girik).
24 Ka ye̱ a to̱me̱ ye̱ he, ye̱ cit u̱n Yohana à, ye̱ ro̱ mo̱sse̱ u̱n Parisa-ne̱ ne̱.
25 Ye̱ ze̱e̱ru̱ wu̱, “¿Yan yo wo̱tte̱ u̱n yo'os u̱n hun-ne̱ n-te̱ m-ho̱, wo̱ E̱reja á, wo̱ ro̱ ne̱ Kiristi á, ¿wo̱ ne̱ ko-wan-rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir á?”
26  Yohana ze̱e̱ru̱ ye̱, “Me̱ no̱ de̱ m-yo'os m-ho̱ m-ho̱. Wu̱ ken ro̱ ge̱ be u̱n no̱, wu̱ no̱ nape̱ u̱n wu̱ ne̱ á. 27 Me̱ u̱n ba wu̱ m-wo̱o̱n be u̱n no̱. Me̱ bo'os u̱m us ka'ante̱-to̱ u̱n wu̱ á.”
28 To̱ ka to̱ u̱n ko̱r u̱n be-de hun-ne̱ ro̱ m-aag o-Betanya, o̱ ro̱ pesto-de so̱ u̱n ho̱ran-de u̱n Ro̱o̱g-o̱ o-Joda à, be-de Yohana ro u̱n yo'os u̱n hun-ne̱ n-te̱ m-ho̱ à.
Ye̱so Ca-yo Shir yo
29 Bo̱ ish geste̱ à, Yohana hyanbu̱ru̱ Ye̱so ro̱ m-nekne̱ be-de u̱n wu̱. Wu̱ ze̱e̱ru̱, “Gwo̱t no̱ Ca-yo Shir yo de̱ke̱ ba'as-to̱ u̱n ho̱no o-dak à! 30 Wu̱ wu̱ u̱m ze̱e̱ no̱ wu̱ ken wu̱ ro̱o̱n n-jim u̱n de. Wu̱ u̱m ze̱e̱ no̱ wu̱ ro̱ Wan-co re à, remen wu̱ ro kon ho̱no o-dak cin ba a ro makt me̱. 31 Me̱ u̱n hi u̱n de, m-beerte̱ wu̱, amba rii-yo rwo̱'e̱ u̱m haante̱ yo'os u̱n hun-ne̱ m-ho̱ à yo ro̱ remen a rwu̱ntu̱té̱ wu̱ cas be-de u̱n Isra-ne̱.”
32 Ka da-o̱ Yohana no̱mu̱ se ka swo̱-se, wu̱ zee: “U̱m hyanag o-Ku̱kt m-kergu̱nde̱ rwu̱u̱n-mo̱ n-to̱n u̱ntu̱n o-gorop o̱ ciru̱ru̱ u̱n wu̱. 33 Me̱ roa nep wu̱ á, se̱ de̱ u̱ntu̱ ka wu̱ to̱mnu̱ me̱ u̱m yo'os hun-ne̱ m-ho̱ ru̱ru̱ me̱ à, ‘Ka wu̱ o hyane̱ Ku̱kt-o kergu̱nte̱ o̱ ciru̱ru̱ u̱n wu̱ à, wu̱ he yo'os u̱n hun-ne̱ u̱n Ku̱kt-o̱ Shir.’ 34 U̱m hyanag komo u̱m nomoste̱ su̱u̱te̱, wu̱ ka wu̱ ro̱ Wà-wu̱ Shir.”
Yan-neke̱-m Ye̱so
ye̱ wu̱ ba'e̱ m-daag cas cas à
35 Bo̱ ish geste̱ à, Yohana ro̱ ge̱ u̱n yan-neke̱-mo̱ u̱n wu̱ ne̱ ne̱n yoor. 36 Bo̱ Ye̱so ro m-arag à, Yohana ma'asu̱ru̱ wu̱ m-gwo̱tbe̱. Wu̱ ze̱e̱ru̱ ye̱, “Gwo̱tbe̱ no̱ Ca-yo Shir!”
37 Bo̱ ka yan-neke̱-mo̱ u̱n wu̱ ne̱ ne̱n yoor, ho̱gu̱te̱ ma-to̱ u̱n wu̱ à, ye̱ do̱ru̱ru̱ Ye̱so n-jim n-jim. 38 Ye̱so byandu̱ru̱ u̱s-ajima ne̱, wu̱ hyanu̱ru̱ ka yan-neke̱-m Yohana ye̱ ne̱n yoor-ye̱ ro̱ wu̱ m-do̱nd. Wu̱ citu̱ru̱ ye̱, wu̱ zee, “¿Ya no̱ co̱ne̱ o̱?”
Ye̱ ze̱e̱ru̱ wu̱, “Wa-u̱s-Nap, ¿kene̱ o̱ o ro̱ u̱r-she'et?”
39 Wu̱ ze̱e̱ru̱ ye̱, “Do̱nd no̱ me̱. Man kute̱ no̱ be-de u̱m ro̱ à.” U̱n ká da-o̱ ne̱ kwo̱m-u̱s nass-se se m-rim, ye̱ argu̱ wu̱ m-do̱re̱, ye̱ wo̱o̱ru̱ be-de wu̱ ro u̱r-she'et à. Ye̱ bu̱su̱ru̱ taas u̱r-ho̱ u̱n wu̱ ne̱.
40 Andarawus, heno Simo̱n Bitrus ne̱, wan-gaan-wu̱ be-de u̱n ká campo̱-ne̱ ye̱ ho̱ge̱ rii-yo Yohana ro m-rwo̱r ye̱, do̱ru̱te̱ Ye̱so à. 41 Andarawus neku̱ru̱, wu̱ ru̱ru̱ se̱k-wu̱ u̱n wu̱ Simo̱n Bitrus. Wu̱ zee, “Caane̱, te̱ hyanag Mesaya, 1:41 Wu̱ Shir daagne̱ à u̱n rem-de u̱t-Ibra.” (Ka gom-de, de a m-ze̱e̱ Kiristi 1:41 Wu̱ Shir daagne̱ à, wu̱ waragte̱ wan-be̱e̱s u̱n hun-ne̱.). 42 Andarawus wootu̱ru̱ Bitrus be-u̱r Ye̱so. Ye̱so gwo̱tu̱ru̱ Bitrus, wu̱ ze̱e̱ru̱ wu̱, “Wo̱ wu̱ ro̱ Simo̱n wà Yohana, amba a eeg wo̱ Ke̱pas.” (Gaan-to̱ u̱n jin-u̱r Bitrus ne̱ u̱r-Ta'ar.)
Pirip ne̱ u̱n Nataniyar
43 Bo̱ ish geste̱ à, Ye̱so ro u̱n ma-to̱ m-ha raag-o̱ o-Gariri. Wu̱ hyanu̱ru̱ Pirip, wu̱ ze̱e̱ru̱ Pirip, “Haan, o do̱ru̱ me̱.”
44 Pirip ko-wan-bo̱-o̱ o-Besayada wu̱. Ye̱ ro bo̱-o gaan Andarawus ne̱, Bitrus ne̱. 45 Pirip haaru̱ ru̱re̱ u̱n Nataniyar. Wu̱ ze̱e̱ru̱, “Te̱ hyanag wu̱, wu̱ Mosa u̱n yan-Rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir ne̱ ge̱ne̱ ma-to̱ u̱n wu̱ à. Wu̱ ro̱ Ye̱so wà Yusuhu, ko-ya-o-Nazaret.”
46 Nataniyar ze̱e̱ru̱ Pirip, “¿Kashi u̱n rii a rwu̱u̱n u̱n bo̱-o̱ o-Nazaret?”
Pirip ze̱e̱ru̱ “Haan, o gu̱t u̱n hi u̱n du.”
47 Ye̱ neknu̱ru̱. Ye̱ wo̱o̱nu̱ru̱ be-u̱r Ye̱so. Da-o̱ Ye̱so hyane̱ Nataniyar ro̱ m-wo̱o̱n be-de u̱n wu̱ à, wu̱ ze̱e̱ru̱, “Nataniyar, ko-Isra-wu̱ o-nip wu̱ ka, wú̱ take̱ raks u̱n ne̱t á.”
48 Nataniyar ze̱e̱ru̱ wu̱, “Wuuu, ¿kene̱ o nape̱ me̱?”
Ye̱so ze̱e̱ru̱ wu̱, “Rii-yo Pirip agante̱ wo̱, u̱m hyeneste̱ wo̱, da-o̱ o ro u̱n 'wu̱n-de o-rum à.”
49 Nataniyar ze̱e̱ru̱ wu̱, “Wa-u̱s-Nap, wo̱ wu̱ ro̱ Wà-wu̱ Shir, ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n dak-o̱ o-Isra.”
50 Ye̱so ze̱e̱ru̱ wu̱, “¿Remen u̱m ze̱e̱g u̱m hyanag wo̱ u̱n 'wu̱n-de o-rum, o̱ o she̱rte̱ ka bo̱-se ne̱? U̱m ru̱ru̱te̱ wo̱ wo̱a hyen hyat-to̱ jiishe̱ to̱ ka u̱t-mo̱o̱r à.” 51 Komo wu̱ ze̱e̱ru̱ ye̱, “Me̱ no̱ m-ru̱re̱ o-nip, no̱a hyen a tikste̱ To̱n-o̱ Shir, yan-to̱m-ye̱ Shir ye̱ ro̱ m-kergende̱, ye̱ ro̱ m-da n-to̱n u̱n Wà-wu̱ u̱n ne̱t.”§ 1:51 Hyen komo: Taka 28:12.

*Bo̱r-o gaan:5 1:5 Ko̱: Comb-o hoks m-ryomos ka cecas-mo̱ á.

Bo̱r-o gaan:6 1:6 Hyen komo: Mati 3:1; Mark 1:4; Ruka 3:1-2.

Bo̱r-o gaan:20 1:20 Wu̱ Shir daagne̱ à.

§Bo̱r-o gaan:20 1:20 Hyen komo: Mara 4:5; Kara 18:15-18.

*Bo̱r-o gaan:23 1:23 Hyen komo: Isha 40:3 (u̱t-Girik).

Bo̱r-o gaan:41 1:41 Wu̱ Shir daagne̱ à u̱n rem-de u̱t-Ibra.

Bo̱r-o gaan:41 1:41 Wu̱ Shir daagne̱ à, wu̱ waragte̱ wan-be̱e̱s u̱n hun-ne̱.

§Bo̱r-o gaan:51 1:51 Hyen komo: Taka 28:12.