Taku̱rda-o
Yahudas
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱ 1-2
U̱r-she'et, u̱r-yoos u̱n ko̱m-de u̱n yan-yoos-de u̱t-bo̱ ne̱ 3-16
Eeg-o̱ a ma'as m-she̱r ne̱ 17-23
Ko̱n-se u̱r-bu̱ste̱ 24-25
1
Me̱, Yahudas, ko-gu̱w Ye̱so Kiristi,* 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à. heno Yakubu. Me̱ ge̱nbe̱ ka taku̱rda-o̱ ha-mo̱ u̱n be-de u̱n yan-dor Ye̱so. Me̱ u̱n ge̱nbe̱ kap ye̱ Shir daage̱ wu̱ was à, ye̱ Shir o-Tato u̱n ye̱ Ye̱so Wan-Ko̱yan ro̱ u̱r-'er ne̱ à. 1:1 Hyen komo: Mati 13:55; Mark 6:3.
U̱m ko̱no̱g Shir, wu̱ dootu̱ no̱ u̱r-'wo̱n, gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur, m-was ne̱.
Yoos-de u̱t-bo̱ ro̱ m-hante̱ u̱r-naas
No̱, ye̱ me̱ m-was u̱n no̱ ne̱ à, u̱m no̱mo̱g u̱r-go̱p u̱m genbu̱tu̱ no̱ ma-to̱ u̱n ka gwu̱-o̱ o̱ mo̱sse̱ na à. Amba u̱m hyanu̱ru̱ depete̱ m-gen u̱m dootu̱ no̱ jaab-o̱ u̱t-me̱n, u̱m gaktu̱ no̱ 'er-de u̱n m-she̱r mo̱ Shir bo̱pse̱ hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱ ye̱ ba m-ku̱ko̱p, so̱ o-gaan cot à. Depete̱ a we̱n hun-ne̱ baramse̱ she̱r-m na. Me̱ u̱n rwo̱r kaane̱ remen ye̱ ken hun-ne̱ ye̱ co̱wo̱g be u̱n no̱ wukusse̱. Ye̱tt gye̱r-o̱ Shir á. Ye̱ ro̱ m-ze̱e̱ yar-mo̱ Shir ya'ag na u̱r-ke̱e̱r a she'ette̱ she'et-de ma saa. Ko̱m-de u̱n ka hun-ne̱ ro̱ cas cas remen ye̱ sha'ag Wan-Nap-u̱s na cot, Wan-Ko̱yan Ye̱so Kiristi. A nepste̱ ka yo ro̱ remen gense̱ to̱ ro̱ n-me̱ u̱n Ma-to̱ Shir cin n-ga.
Man baksu̱ no̱, komo no̱ nepse̱ yo m-so̱k ne̱, ko̱ de nomte̱ Wan-Ko̱yan ruute̱ Isra-ne̱ u̱n dak-o̱ o-Masar à, amba myet u̱n kaane̱ ne̱ ha-mo̱ u̱r-ko̱m wu̱ waragte̱ wu̱ hoomse̱ ka ye̱ yage̱ m-she̱r be-de u̱n wu̱ à. 1:5 Hyen komo: Rwu̱u̱ 12:51; O̱o̱g 14:29-30. No̱ baks komo u̱n ka yan-to̱m-ye̱ Shir ye̱ ne̱, ye̱ yage̱ m-she'et u̱n con-de u̱n ye̱ de u̱t-gwo̱mo de Shir sagbu̱ ye̱ à. Amba ye̱ yagu̱ru̱ be-de con-de u̱n ye̱. Shir ru̱'u̱ste̱ ye̱ u̱n kur-o̱ m-ke'et o̱ o-comb. Wu̱ ka'ag ye̱ u̱n kwo̱m-to̱ m-ke'et har da-o̱ ba m-ta. Ye̱ ro̱ u̱n 'er-de u̱n ho̱-u̱r caari-de u̱n piish u̱t-ma. To̱t-to̱ ka no̱ o-So̱do̱m o-Gomora ne̱ á, u̱n bo̱-to̱ ro̱ rigimshe̱ u̱n to̱ ne̱ à, to̱ daage̱ co̱w-yo m-naase̱ m-no̱m u̱n go̱ u̱n rem-se o-ás ne̱ à. O-ra o̱ a sabarse̱ ka bo̱-to̱. To̱ waragte̱ rii-yo u̱r-yoos mo̱sse̱ u̱n o-ra o̱ ba m-ta ne̱ o̱ he rangse̱ u̱n yan-me̱n-u̱t jaas-to̱ à.§ 1:7 Hyen komo: Taka 19:1-24.
Ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱, ka ye̱ ro̱ m-gwo̱n u̱n bo-se u̱n ye̱ à, ye̱ ro̱ m-no̱m u̱n rem-se m-rwu̱k u̱n wu̱r-to̱ u̱n ye̱. Ye̱ 'yarag be̱e̱b-de u̱n gwo̱mo-u̱t Wan-Ko̱yan na, ye̱ ro̱ u̱n yo'og-o̱ u̱n se̱ps-mo̱ u̱n yan-to̱m-ye̱ Shir. Ko̱ Mikaye̱r, se̱k-wu̱ wu̱ u̱n yan-to̱m-ye̱ Shir wu̱ yo'og ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t á, (da-o̱ ye̱ ro̱ u̱s-aho̱ne̱ mo̱sse̱ u̱r-u Mosa ne̱ à, wu̱ ko-yan-to̱m-wu̱ Shir wu̱ no̱m ho̱r-mo̱ u̱t-re̱e̱b u̱n nu-o jaas-o̱ á). Amba wu̱ ze̱e̱g, “Wan-Ko̱yan-wu̱ kangse̱ wo̱!”* 1:9 Hyen komo: Dane 10:13,21; 12:1; Hyan 12:7; Kara 34:6; Ze̱ka 3:2. 10 Amba ka hun-ne̱ ye̱ ro̱ u̱n yo'og-o̱ u̱n rii-yo ye̱ nape̱ á, u̱ntu̱ u̱t-gu̱t ye̱ ro̱ to̱ ro̱ m-no̱m rii-yo to̱ co̱ne̱ à, ba u̱s-we̱e̱r, go̱n ka rem-se he ye̱ m-woot be-de o-sabre̱.
11 Rii-yo u̱r-'wo̱n yo ye̱! Remen ye̱ do̱ru̱te̱ co̱w-o Keen, wu̱ ho̱ heno-o̱ u̱n wu̱ à. Ya ye̱ ro̱ u̱ntu̱n ká ne̱t-wu̱ Baram, ye̱ rakste̱ hun-ne̱ remen ye̱ kumut o-hwo̱r. Komo u̱ntu̱n ká ne̱t-wu̱ Kora, ka ye̱ he m-sabre̱ remen zang-o̱ u̱n ye̱. 1:11 Hyen komo: Taka 4:3-8; O̱o̱g 22:1-35; O̱o̱g 16:1-35.
12 Da-o̱ ka hun-ne̱ ye̱, she'ete̱ n-me̱ u̱n mo̱ro̱g-u̱r no̱ de m-re̱ m-was ne̱ mo̱ u̱n Wan-Ko̱yan, ya ye̱ ro̱ u̱ntu̱n u̱t-ta'ar to̱ ro̱ u̱n ku̱s o̱ m-ho̱ à, to̱ hat-o wo̱ de'e̱ se̱ m-sabre̱ à. Ye̱ ro̱tt m-'e̱ á. Hi u̱n de u̱n ye̱ temb ye̱ ro̱ m-re̱e̱gte̱. Ya ye̱ ro̱ u̱ntu̱n zaan-mo̱ u̱n kem-o̱ ba m-ho̱ à, amba ba m-ho̱ n-me̱. Ya-m-mo̱r to̱ u̱t-ma amba ba m-hoks u̱n rwu̱nte̱ u̱n rii. Ya ye̱ ro̱ u̱ntu̱n 'yo-se ba u̱r-mat da-o̱ depe̱ à. Ba mar-mo̱ ku̱kt-o̱ ye̱ mare̱ cot á, har ma ye̱ hu̱'u̱sse̱ gaw remen a mu'ussu̱te̱ ye̱ u̱s-geer ne̱. 13 Ká yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ ro̱ m-no̱m rem-se m-'e̱. Ya ye̱ ro̱ u̱ntu̱n jo̱k-ye̱ m-sa, ye̱ ro̱ m-ine̱ o-zu̱ngo̱ à, ye̱ ro̱ m-rwu̱nte̱ u̱n ko̱p-to̱ u̱n hu remen ko̱o̱b-de m-'e̱ mo̱ u̱n ye̱. U̱ntu̱n re̱ge̱n-ye̱ ro̱ ye̱ ro̱ u̱t-tu̱w ba u̱r-hi à, ye̱ ro̱ m-kaw o-comb o̱ ba m-ta.
14 Enok, no̱mo̱g caara-u̱s ta'yoor bo̱ u̱n mar-m Adamu, wu̱ rwo̱ro̱g u̱t-ma mo̱sse̱ u̱n ka hun-ne̱ ye̱ ne̱ u̱nze, “Gwo̱t no̱, Wan-Ko̱yan ro̱o̱n u̱n yan-to̱m-ye̱ 1:14 u̱t-Girik: ka ye̱ ba m-ku̱ko̱p. u̱n wu̱ ne̱, u̱s-dugu ba u̱r-me'et.§ 1:14 Hyen komo: Taka 5:18,21-24. 15 Wu̱a piishe̱ hun-ne̱ ye̱ u̱n ho̱no o-dak u̱t-ma. Wu̱a kute̱ kap yan-yage̱ u̱n dor o̱ Shir rii-yo ba u̱r-bon yo ye̱ nome̱ Shir à. Wu̱a rwu̱nte̱ cas nu-o jaas-o̱, o̱ ya-u̱r-ba'as yan-yage̱ do̱r o̱ Shir rwo̱re̱ mo̱sse̱ u̱n wu̱ ne̱ à.” 16 Ka hun-ne̱ ye̱ de̱, ya-u̱s-hwu̱hwu̱g-ye̱, ko̱yanda ye̱ ro̱ m-hyan u̱n ba'as-de u̱n ye̱ ken ye̱. Go̱p-u̱r yo̱-de de ro̱ barag-se u̱n ye̱ temb. Ye̱ u̱n raks u̱n hun-ne̱ u̱n nu-o̱ m-re̱re̱m remen ye̱ reet u̱r-ho̱ be-de u̱n ye̱.
Nak u̱t-to̱
17 Amba no̱ ye̱ me̱ m-was u̱n no̱ ne̱ à, baks no̱ rii-yo yan-To̱m Ye̱so ye̱ u̱n Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi ru̱ru̱ no̱ à. 18 Ye̱ ru̱ru̱te̱ no̱ u̱nze, “Da-o̱ u̱r-ko̱m a no̱m ye̱ ken hun-ne̱ ye̱ ya-u̱r-ar, ye̱ ro̱ m-co̱n ye̱ ho̱ge̱ re̱re̱m-mo̱ u̱n ye̱ u̱n ko̱ yo ke co̱w-yo ba u̱r-bon yo à.”* 1:18 Hyen komo: 2Bit 3:3. 19 Ye̱ ka kane̱ m-mo̱ka, ye̱ ye̱ komo ro̱ no̱ m-hante̱ m-cakre̱, she'et-de u̱n hi u̱n de u̱n ye̱ ye̱ ro̱tte̱. Ye̱tt Ku̱kt-o̱ Shir á.
20 Amba no̱, ye̱ me̱ m-was u̱n ye̱ ne̱ à, ma'as no̱ m-bo̱'o̱se̱ u̱n she̱r-m no̱ mo̱ u̱n ba m-ku̱ko̱p. No̱ se̱nge̱ u̱s-ko̱n bo̱ Ku̱kt-o̱ Shir kutu no̱ à. 21 She'et no̱ u̱n was-m Shir, e̱ss no̱ hi u̱n no̱ u̱n was-mo̱ Shir. She'et no̱ kaane̱ bo̱ no̱ u̱n u̱r-'er de u̱n 'wo̱n-u̱r Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi de he no̱ haante̱ u̱n ho̱o̱g-o̱ ba m-ta à.
22 No̱ ma'as u̱n kute̱ u̱n ye̱ she̱r-mo̱ u̱n ye̱ ro̱ das das à u̱r-'wo̱n. 23 No̱ gu ye̱ ken ye̱, no̱ ruutu̱ ye̱ n-me̱ o-ra o̱ u̱n piish u̱t-ma. Ye̱ ken ye̱ ro̱ ko̱n ye̱ no̱ he ho̱ge̱ 'wo̱n-de u̱n ye̱ à, amba no̱m no̱ ce̱e̱n bo̱ ye̱a naas no̱ u̱n ba'as-to̱ u̱n ye̱ á.
Ko̱n-se u̱r-bo̱ngo̱n
24 U̱r-bo̱ngo̱n be-de wu̱ ro̱ u̱r-be̱e̱b ne̱ wu̱ wenet no̱ m-he̱ à. Wu̱ komo he no̱ m-heet be-de u̱n wu̱ de jiishe̱ u̱r-bon à ba u̱r-ba'as, se̱ o-zak. 25 Be-de u̱n wu̱ komo m-se̱ps, wu̱ ro̱ Shir u̱n ho̱n-de u̱n wu̱ Wan-Gwu̱ na, u̱r-bo̱ngo̱n u̱n bu̱-o Ye̱so Kiristi Wan-Ko̱yan na. M-se̱ps, u̱r-be̱e̱b, u̱t-gwo̱mo ne̱, to̱ warag-u̱t ma u̱n wu̱ cin takan-de o-da, m-mo̱ka, u̱n da-o̱ ba m-ta ne̱ komo! Amin.

*1:1 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à.

1:1 1:1 Hyen komo: Mati 13:55; Mark 6:3.

1:5 1:5 Hyen komo: Rwu̱u̱ 12:51; O̱o̱g 14:29-30.

§1:7 1:7 Hyen komo: Taka 19:1-24.

*1:9 1:9 Hyen komo: Dane 10:13,21; 12:1; Hyan 12:7; Kara 34:6; Ze̱ka 3:2.

1:11 1:11 Hyen komo: Taka 4:3-8; O̱o̱g 22:1-35; O̱o̱g 16:1-35.

1:14 1:14 u̱t-Girik: ka ye̱ ba m-ku̱ko̱p.

§1:14 1:14 Hyen komo: Taka 5:18,21-24.

*1:18 1:18 Hyen komo: 2Bit 3:3.