Taku̱rda-o Burus o̱ wu̱ gene̱
Titus
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱ 1:1-4
Ya-u̱t-con u̱n yan-dor Ye̱so 1:5-16
Se̱nge̱-mo̱ u̱n bu̱u̱g-to̱ u̱n hun-ne̱ u̱n ho̱n u̱n ho̱n n-me̱ u̱n yan-dor Ye̱so 2:1-15
Do ye̱ u̱n jaab-o̱ u̱r-hur, u̱r-ke̱we̱s ne̱ 3:1-11
U̱r-ko̱m 3:12-15
Bo̱r-o gaan
U̱r-gas
Me̱, Burus, wan-gu̱w-mo̱ Shir, me̱ ge̱ndu̱ wo̱ ka taku̱rda-o̱. Komo Ye̱so Kiristi* 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à. to̱mnu̱ me̱ u̱m nomot se̱nge̱-mo̱ Shir. Ye̱so u̱n to̱mo̱n me̱ bo̱ she̱r-mo̱ u̱n hun-ne̱ ye̱ Shir daage̱ à, he m-bo̱'o̱se̱ m-'wo̱ns ne̱ à. Komo ye̱a nep yoos-u̱r Ye̱so u̱r-bon ne̱. Ye̱ nepe̱ yoos-u̱r Ye̱so u̱r-bon ne̱, ye̱a she'et go̱n she'et-de Shir co̱ne̱ à. Ka da-de, ye̱a kum sakto̱-o̱ u̱n ho̱o̱g-o̱ ba m-ta o̱ Shir su̱rte̱ o-nu rii-yo wu̱ nomot ho̱no o-dak à. Remen Shir ro̱ m-rwo̱r u̱t-bo̱ á, hun-ne̱ ro̱ m-she̱r u̱n swo̱-u̱r o-nu o̱ u̱n wu̱. Da-o̱ Shir hyane̱ no̱mo̱g hond hond à, Shir rwo̱'o̱g hun-ne̱ ye̱ nep Ma-to̱ u̱n wu̱, be-de u̱n se̱nge̱-m re mo̱ u̱n ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m. Shir Wan-Gwu̱ na ya'asu̱ me̱ ka se̱nge̱-mo̱.
Titus, me̱ wo̱ m-gende̱ u̱n ka taku̱rda-o̱. Wà re o ro̱ remen myet-m na a she̱re̱g be-u̱r Ye̱so Kiristi. U̱m ko̱no̱g Shir Tato na, u̱n komo Kiristi Ye̱so ne̱, Wan-Gwu̱ na. Me̱ u̱s-ko̱n wu̱ 'ye wo̱ yar-mo̱ u̱n wu̱, komo wu̱ 'ye wo̱ gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur! 1:4 Hyen komo: 2Kor 8:23; Gara 2:3; 2Tim 4:10.
Se̱nge̱-m Titus o-Kirit
Da-o̱ u̱m yagnu̱ wo̱ n-me̱ o-Kirit 1:5 o-Kirit: dak-o̱ n-te̱te̱ o̱ m-sa. à, me̱ u̱n yagnu̱ wo̱ remen o bu̱su̱té̱ se̱nge̱-mo̱ a shie̱ à. Komo yo depe̱ o nom u̱r-takan à, yo ro̱: o deeg se̱k-ye̱ ye̱ he do̱ro̱tte̱ u̱n yan-dor n-me̱ u̱n ko̱ o̱ ke bo̱-o̱, bo̱ u̱m ru̱ru̱ wo̱ à. U̱m ru̱ssu̱tu̱ wo̱ go̱n ne̱t-wu̱ a he m-daag à. Ko-se̱k:
U̱depe̱ a kum rii-yo u̱r-re̱e̱b be-de u̱n wu̱ á.
Depu̱te̱ wu̱ e̱se̱ be-de u̱n ne'a u̱n wu̱ cot à.
Yakar-ye̱ u̱n wu̱ komo, yan-dor Ye̱so ye̱. (Ye̱ ro̱tt jin-u̱r yo̱-de á, komo yan-do̱ro̱tte̱-o̱ u̱n ye̱ mate̱ ye̱ à).
Taase hun-ne̱ kum rii-yo o-yo'og be-de u̱n wu̱ á. (Remen ko-wan-gu̱t-de u̱n yan-dor Ye̱so, wu̱ ro̱ m-rwo̱ u̱n yish be-de u̱n se̱nge̱-mo̱ Shir.)
Taase wu̱ nome̱ o̱r u̱n wu̱ ne̱ u̱s-se̱s,
Wu̱ ro̱tte̱ ho̱r-mo̱ u̱s-ryaab á,
Wu̱ ro̱ u̱n yage̱ swo̱-mo̱ ho wu̱ á.
Wu̱ ro̱ u̱n hoob-o̱ u̱t-ma á.
Wu̱ ro̱ o-su̱u̱b remen hwo̱r á.
Amba wu̱ ma'as ko-wan-go̱ks u̱n hamat-ne̱ u̱r-bon ne̱.
Wu̱ ro̱ u̱n ho̱ge̱ u̱n zak-o̱ u̱n nom u̱n rii-yo u̱r-bon à.
Wan-barag-se u̱r-bon.
Wu̱ ro̱ u̱n no̱m u̱n kashi u̱n rii-yo depe̱ à.
Wan-ba-m-ku̱ko̱p u̱n ku̱ko̱p-mo̱ u̱r-hur.
Wan-hoks u̱n garamse̱ u̱n hi u̱n de u̱n wu̱.
Wu̱ she̱re̱ u̱r-bon ne̱ be-de u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ te̱ yoose̱ wu̱ à, to̱ ma Ye̱so Kiristi.
Ka da-de wu̱a hoks m-wo̱s u̱r-be̱ u̱nze ka ma-to̱ nip-o̱ komo yatt-wu̱ he to̱ m-kwu̱s á. Wu̱ no̱me̱ kaane̱ wu̱a hoks m-gu u̱n hun-ne̱ ye̱ nomot o-do̱ro̱tte̱ be-de u̱n ka yoos-de o-nip de, de u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m. Wu̱a kute̱ hun-ne̱ ye̱ yage̱ m-she̱r u̱n yoos-de o-nip à, ye̱ nep u̱nze ye̱ ba'asu̱te̱.§ 1:6-9 Hyen komo: 1Tim 3:2-7.
Nak u̱t-to̱ remen yan-yoos-de u̱t-bo̱
10 Me̱ u̱n ze̱e̱ kaane̱ remen ye̱ ken ye̱ ro̱ ko̱n de̱e̱n, ye̱ ro̱ m-'ya u̱n se̱k-ye̱ be-de u̱n yan-dor m-se̱k á. Komo ye̱ ro̱ m-raks u̱n ye̱ ken u̱n hun-to̱ o-saa. Yan go̱n ka yoos-de ye̱ ken ye̱ u̱n rwu̱u̱n so̱ u̱n bu̱u̱g-de u̱n hun-ne̱ de ro̱ m-ze̱e̱: myet yan-dor se̱ a ko̱o̱g ye̱ bo̱ jind-o̱ u̱n Yahuda-ne̱ ze̱e̱ à. 11 Taase no̱ 'ye go̱n ka hun-ne̱ ye̱ u̱r-ke̱e̱r de u̱r-yoos á. Yan no̱ ye̱, remen ye̱ ro̱ u̱n yoos-de yo depe̱ ye̱ yoos á, ye̱ ro̱ naas u̱n she̱r-mo̱ u̱n hur-to̱ u̱n hun-ne̱ de̱e̱n. Ye̱ ro̱ u̱n ka yoos-de u̱t-bo̱ to̱ remen ye̱ kumut hwo̱r be-de u̱n hun-ne̱. 12 Wu̱ ken ne̱t-wu̱ ro̱ ko̱n wa-u̱s-nap, wu̱ ro she'ete̱ n-ga n-ga u̱n o-Kirit. Wu̱ ze̱e̱g: “Hun-ne̱ ye̱ o-Kirit ro̱ u̱n rwo̱r u̱t-bo̱ ko̱yanda. Ye̱ pe̱ne̱g me̱n-u̱t jaas-to̱, m-dum ne̱ u̱ntu̱n nem-ye̱ o-ko̱t. Ye̱ pe̱ne̱g m-zar amba se̱ o-su̱u̱b be-de m-re̱ de̱e̱n.” 13 Ka ma-to̱ u̱n ka wa-u̱s-nap-wu̱ rwo̱re̱ à, ko̱ro̱g o-nip be-de u̱n hun-ne̱ ye̱ u̱n o-Kirit. Remen kaane̱ u̱m co̱no̱g o kangse̱ yan-dor ye̱ ro̱ u̱n do̱re̱ u̱n yoos-de u̱t-bo̱ à. Ru̱ru̱ ye̱ bo̱ ye̱ he m-she̱r be-de u̱n yoos-de o-nip de ma Ye̱so à. 14 Komo taase ye̱ do m-was u̱n zwo̱m-to̱ u̱n Yahuda-ne̱ á, ko̱ ne̱ ye̱ do̱re̱ karamsa-to̱ u̱n hun-ne̱ ye̱ yage̱ yoos-de o-nip de ma Ye̱so Kiristi. 15 Hun-ne̱ ye̱ hur-to̱ u̱n ye̱ ro̱ u̱t-pus to̱ puu à, yatt-yo ro̱ be-de u̱n ye̱ yo u̱n ba u̱r-bon á. Amba yan-me̱n-u̱t jaas-to̱ u̱n ye̱ yage̱ m-she̱r be-u̱r Ye̱so à, ko̱yan ye̱ no̱me̱ yoa nom u̱r-bon á. Ye̱ ro̱ u̱n ma'as u̱n barag-u̱s yo̱-se, komo hur-de u̱n ye̱ kapste̱ ye̱. 16 Go̱n ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱, ye̱ ro̱ u̱n ru̱re̱ u̱n hun-ne̱ u̱nze ye̱ nepse̱ Shir. Amba yo ye̱ ro̱ m-nom à yo ro̱ na m-kute̱ u̱nze ye̱ nap Shir á. She'et-de u̱n ye̱ de u̱n rem-se o-hwaa de. Ye̱ ro̱ m-nome̱ u̱n Shir o-do̱ro̱tte̱ á. Komo ye̱a hoks u̱n nom u̱n rii-yo u̱r-bon á, ko̱ hiin.

*Bo̱r-o gaan:1 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à.

Bo̱r-o gaan:4 1:4 Hyen komo: 2Kor 8:23; Gara 2:3; 2Tim 4:10.

Bo̱r-o gaan:5 1:5 o-Kirit: dak-o̱ n-te̱te̱ o̱ m-sa.

§Bo̱r-o gaan:9 1:6-9 Hyen komo: 1Tim 3:2-7.