I Nekaduwa a Surat ni Pedro
1
Naggipu ide ha ni Simon Pedro a tagabu ni Jesu-Cristu ken esa a pinaangay na a mangipakatandi ha pagitoldu na. Isurat ko ha ngamin a kakalan mi a manmanahod a sakop na. Maatdinan kitam ha panahod aye gipu ha kinalinteg ni Jesu-Cristu, i Dios ken Mahagisalakan ha nikitam. Niyaen, kumakpal mina ha nikam i kagbi ken talna na Dios, gipu ha pagkatandi moy ha nikuna ken ni Jesus a Happo tam.
I Pinangayag ken Pinangpili na Dios
Gipu ha pinnakabalin na Dios, magagum hikuna ha nikitam, penu makatongpal kitam ha bobon na. Magagum hikuna ha nikitam gipu ha pagkatandi tam ha ni Jesu-Cristu, a nangayag ha nikitam, penu meraman kitam ha mismo a kinappiya na ken kinainamakan na. Ket gipu ta kona hito, tinongpal na i inkari na, a mangiyatad ha kadakkalan ken mangina a sagsagut. Ket gipu ha sagsagut na aye, makalisi kitam ha kinadukas a kasorhan na totolay, a pakadadailan na biyag di. Ket gipu paman ha sagsagut na Dios, makiraman kitam ha nadiosan a ugali na.
Isu, gipu ta kona hito i sagsagut na Dios, magagit kitam mina a manginayon ha panahod tam gipu ha mappiya a paggimi-gimet. Ket nayonan tam i pinaggimet tam gipu ha malaing a pagkatandi. Ket nayonan tam i pinagkatandi tam gipu ha pagturay tam ha kasorhan na baggi tam. Ket nayonan tam i pinagturay tam ha baggi tam gipu ha pagattam tam ha rigrigat. Ket nayonan tam i pinagattam tam ha rigrigat gipu ha pagaheg tam ha Dios. Ket nayonan tam i pinagaheg tam ha Dios gipu ha paginayat tam. Ket nayonan tam i pinaginayat tam gipu ha nadiosan a ayat a magayayat ha maski nu heya a tolay. Idenday i kababalin a masapul tam. Nu dagdagan tam ha paggimi-gimet a kona hito, atoy i serserbe ha pagkatandi tam ha ni Happo tam a Jesu-Cristu. Ket mangina i keangayan na katandiyan tam heya. Ngem ha maski nu heya a awan a kona hito i paggimi-gimet na, kona ha nabulsak dan hikuna. Kona ha kulang i nakam na. Ta atoy i makpal a awan na makatandiyan. Ket naleptanan na a nadalusan hikuna ha ngamin a liwaliwat na.
10 Isu kakabsat, gipu ta pinili na kitam na Dios, a inayagan na kitam a makiraman ha kasasaad na, usaran tam mina i ngamin a kabaelan tam, penu mepaenta tam a tahod i pinagpili na ken pinagayag na ha nikitam. Nu kona hito i gimetan tam, awan kitam matakneg. 11 Ket nokkan, ha pagdemat tam ha magnanayon a paghariyan ni Happo tam a Jesu-Cristu, awan kitam masaniki, nu awan a dakkal i ragsak tam. Ket mappiya i pagsalpak ni Mahagisalakan ha nikitam.
12 Isu, maski nu katandiyan moy dan i tahod a pagitoldu na Dios, ken malaing kam ha panahod moy, ipanakam ko paman ha nikam ha kanayon megipu ha dende a bagbagay. 13 Hanggan magbiyagak ha ide a lutak, mappiya nu panakaman ta kam ha dende. 14 Ta katandi ko a dandani dan i katay ko. Katandi ko ito gipu ha inpakatandi ni Happo tam a Jesu-Cristu ha nikan. 15 Isu, usaran ko i ngamin a kabaelan ko, penu kanayon a manakam moy idende a bagbagay megipu ha ni Jesu-Cristu. Ket maski kobosan na katay ko, manakam moy mina idende.
I Nakaenta a hidi ha Kinainaamakan ni Jesu-Cristu
16 Mapagtalkan ide a pagitoldu mi ha nikam megipu ha ni Happo tam a Jesu-Cristu. Awan mi rinarammat i pinarparbo a kakkagi idi inpakatandi mi ha nikam i pinnakabalin na ken pagsoli na. Ta naenta mi a mismo i kinatangkay na. 17-18 Nagagum kami ha ni Jesus, idi naghen hikuna ha parabin a nagtagbowan na i Dios Hama. Ket nateman mi i timek a naggipu ha langit, idi dineyaw na Dios ni Jesus, idi inpaenta na i kinadios ni Jesus. Kinagi na Dios a Katangkayan a Disiyag, a “Ide i Annak ko, a ayayatan ko ken pakaragsakan ko unay!” kon na Dios.
19 Isu, gipu ta kona hito, napapigsa i panahod mi ha pinagpugto na minahagpugto a hidi, idi nikuna a naalay dan. Ket adalan moy bas i pagitoldu di megipu ha Cristu. Ta kona ha silaw ito a magdisyag ha kadihaman a lugar, hanggan dumemat i parbangon. Nu dumemat i parbangon, madisyagan na kitam ni Kaldiwan. I kayat ko kagiyan, ni Jesu-Cristu ken pagsoli na. 20 Oni, adalan moy bas i pagitoldu na minahagpugto a hidi. Ngem ha palungo, masapul a makatandiyan moy a awan ha makatandi ha maski anya a pugto ha Libro na Dios gipu ha bukod na a nakam. 21 Ta awan a pulos i pugto a naggipu ha nakam na tolay, nu awan a pinagkagi na hidi na Espiritu na Dios, a nekagi di i kakkagi na Dios.