I Pinaggimet
na Apostol a hidi
1
Ide i surat ko para ha ni Teopilo a ilay ko. Nesurat ko ha libro ko a nekaesa i ngamin a ginimet ni Jesus, ken netoldu na, hanggan ha pamalak a pinangiyunek na Dios nikuna ha langit. 2-3 Idi kobosan na katay na, ken pinagbiyag na manon, idi awan pala hikuna nepaunek ha langit, nagpaenta ni Jesus ha toltolduwan na. Ket makpal i pinangpatahod na a minagbiyag manon i baggi na. Ta nakangpaenta hikuna ha lubuk na uppat a pulo a pamalak. Ket naenta di ni Jesus, ket gipu ha Espiritu na Dios, atoy i inyatad na ha apostol a hidi a pinili na, inatadan na hidi ha tarabaho di. Ket intoldu na ha nidi megipu ha paghariyan na Dios.
Niyaen, idi esa a pamalak, idi nakipagpisan hidi, inbon ni Jesus ha nidi, “Awan kam pa lumapos ha Jerusalem,” kinagi na. “Urayan moy pa ta inkari na Hama ko a pagatad na ha nikam ha Espiritu na Dios. Ide i nepakatandi ko ha nikam nikuna. Nikuna, i pinangbinyag ni Juan i dinom. Ngem niyaen, dandani dan a mabinyagan kam ha Espiritu na Dios. Ket tulos, maghen hikuna ha baggi moy,” kon ni Jesus.
Niyaen, idi esa a pamalak, nagsalodsod hidi a nakipagpisan, “Apo, tiyempo dan niyaen a pangadya mo ha Romano a hidi ha bayan tam? Anya, mesoli i pagturay tam a Judyo ha Israel?” kon di. Ngem kinagi ni Jesus, “Kabeng mon iday agay. I Hama ko i makatandi ha tiyempo a pagtongpal na i ngamin a panggep na. Ket awan na kam palobusan a makatandi ha tiyempo na. Ngem katandi moy mina ide, a nokkan, nu sumadap i Espiritu na Dios ha baggi moy, atoy ha nikam i kaddat na Dios. Ket gipu ha ide, hikam i mangpatahod ken magibaheta megipu ha nikan ha Jerusalem, ken ha Judeya, ken ha Samariya, a hanggan ha ngamin a lugar ha lutak,” kon ni Jesus.
Idi kinagi ni Jesus ito, nepaunek hikuna ha langit. Ket tinattangad di pala hikuna hanggan natakbunan hikuna ha ulap. 10 Idi tattangadan di pala, bigu la a nakataknag ha bikan di i duwa a nagtennon ha pasig la maponset. 11 Kinagi di, “Hikam a taga-Galileya, apay a tumattangad kam pala ha langit? Ha ide a ni Jesus a nepaunek ha langit, magsoli hikuna nokkan. Kasoli na bila a kona ha naenta moy a nepaunek,” kon na nagtennon a hidi ha maponset.
12 Sa hidi, sinumoli i apostol a hidi ha Jerusalem a naggipu ha ide a parabin na Olibo. I kaadiyo na Jerusalem ha Olibo, manga esa a kilometro. 13 Ket tinumulos hidi a umunek ha kuwarto ha bilay a paghenan di, hidi ni Pedro, ni Juan, ni Santiyago ken ni Andres, ni Pelipe ken ni Tomas, ni Bartolome ken ni Mateo, ni Santiyago a annak ni Alpeyo, ni Simon Tured, ken ni Judas a annak ni Santiyago. 14 Ket kada pamalak, nagesesa hidi a magkararag, pati i babbey a hidi ken ni Maria a hena ni Jesus, ken dagenday a lallaki a wadi ni Jesus.
Mapili Di i Kasulet ni Judas a Nagliput
15 Idi kobos na kappal a pamalak, nakipaggimmong i manmanahod a hidi, a manga esa gasut ket duwa a pulo hidi. Ket tinumaknag ni Pedro, a kinagi na, 16 “Kakabsat ko, awan a mabalin a awan matongpal i kakkagi na Dios a nesurat. Ta nikuna, pinapugtowan na Espiritu na Dios ni Hari Dabid megipu ha ni Judas, a nangigiya ha nidi a nangdakap ha ni Jesus. 17 Idi palungo, nebilang ni Judas ha nikami a esa pulo ket duwa, a pinili na bila hikuna ni Jesus a magagum mina ha pagserbe mi.
18 “Ngem madukas i ginimet ni Judas a nagliput ha ni Jesus. Ket nagmunas hikuna. Ket idi natakneg i baggi na, pinumduk i tiyan na, ket newalagenak i sirat na. Ket gipu ha kinatay ni Judas a kona hito, inalap di iday a korinat a pinangbayad di ha nikuna para ha pinagliput na, ket ginatang di i talon a nakatayan na. 19 Idi nabahetaan na kakaili na ha Jerusalem, pinanagenan di i talon aye ha Akeldama. Ha kagi di, i kayat na kagiyan a ‘Talon na Digi’.”
20 Ket tinumulos ni Pedro, “Iday i pinapugto na Dios nikuna, ket nesurat ha Libro na Kakansiyon. Nesurat a, ‘Pabiyanan mina i naghenan na, a awan mina ha maghen hito. Ket nesurat bila, a Sumulet mina i sabali, a magubos ha biyang na,’ kon na Dios.
21-22 “Isu,” kon ni Pedro, “magpili kitam mina ha esa a kasulet ni Judas a magagum ha nikami a esa pulo ket esa. Aguman na kami mina a magpatahod a minagbiyag manon ni Apo Jesus. Ket ha ide a kasulet ni Judas, masapul hikuna a nakanguseg ha ni Apo Jesus, maski idi pinakangbunyag ni Juan, hanggan nepaunek ni Jesus ha langit,” kon ni Pedro.
23 Ket atoy duwa a lallaki a pinasaguppang di. I esa, a ni Jose. I sangay na, a ni Barsabas Husto. Ket i nekaduwa a ni Matiyas.
24 Ket nagkararag hidi ha, “Apo, katandiyan mo i nakam na ngamin a tolay. Isu, itoldu mo bi ha nikami nu heya i piliyan mo, 25 a sumulet ha biyang na kinaapostol. Ta nagtallekod ni Judas, ket inumangay hikuna ha impyerno,” kon di. 26 Idi nobos i kararag di, nagbabinnunot hidi nu heya mina i piliyan di. Ket ni Matiyas i napili. Ket hikuna dod i nenayon ha esa pulo ket esa a apostol a hidi.