I Surat Para Ha Hebreo a hidi
1
Idi palungo, nagkagi i Dios ha minappo tam a Judyo ha makpal a beses, ken makpal bila i inusar na a pangibaheta. Nagkagi hikuna idi gipu ha totolay, a minahagpugto a hidi. Ngem niyaen, ha ide a dilokod a tiyempo, nagkagi i Dios a medilan ha Annak na. Gipu ha Annak na aye, pinarsuwa na Dios i ngamin a bagbagay. Ket ide a Annak na Dios i pinili na a makinkukuwa ha ngamin. I Annak na aye i pakaentaan ha ngamin a kinainamakan ken kinadios na Dios. Ta magkalan i Annak na Dios ken Dios. Makatandi hikuna ha ngamin a lutak ken ngamin a langit gipu ha turay na. Ket gipu ha kagi na, iturong na hidi gipu ha pagayatan na. Idi naadya na i liwaliwat tam gipu ha digi na, nagsoli hikuna ha kaontokan a langit, a maghari ha henan na Dios.
Mas Matangkay ni Jesus ngem ha ngamin a Anganghel
Isu, nepaenta dan a mas matangkay ide a Annak na Dios ngem ha ngamin a anganghel. Ket mas maturay i panginagenan na Dios ha nikuna ngem i panginagenan na ha anghel a hidi. Ta bakkan a anghel i pinagkagiyan na Dios ha kagi a kona ha ide, a
“Hikaw i Anak ko. Niyaen, ipeta ko a hikan i Hama mo,” kon na Dios ha ni Jesus.
Ket awan a pulos ha anganghel i nagkagiyan na Dios, a
“Ipeta ko nokkan a hikan i Hama na. Ket managenan hikuna nokkan ha ‘Anak na Dios.’ ”
Idi nagbalin a tolay ide a Katangkayan a Annak na Dios, kinagi na Dios,
“Masapul a magdeyaw ha nikuna i ngamin a anganghel ko.”
Ket ide bila i kinagi na Dios megipu ha anganghel, a
“Hidi i paangayan ko a kona ha tagtagabu ko. Ket nu kayat ko, pagbalinan ko hidi a kona ha paras onu gangatan, a paggimetan ko hidi ha pagayatan ko,” kon na Dios.
Ngem sabali i kinagi na Dios megipu ha Annak na. Kinagi na Dios ha nikuna,
“Apo Dios, magnanayon i paghariyan mo, a awan ha kahad na! Magturay ka a sililinteg ha paghariyan mo.
Ta inayat mo i kinalinteg, ket linaban mo i kinadukas. Isu i gipu na a paragsakan taka ha katangkayan a deydeyaw, a mas matangkay ngem ha ngamin a kinaagum mo,” kon na Dios ha ide a Annak na Dios.
10 Ket kinagi na bila ha nikuna,
“Hikaw, Apo Dios, i nangparsuwa ha lutak ken langit.
11-12 Maski nu malompas hidi nokkan, magwarak ka pala. Umalegid hidi nokkan, a suletan mo hidi a kona ha pagsulet ha tetennon. Ngem bakkan ha nikaw. Ta awan ka lumupoy. Ket awan ha kasulet mo, ta awan ka matay,” kon na Dios ha ide a Annak na Dios.
13 Awan a pulos ha dagenday a anganghel i nagkagiyan na Dios ha kona ha ide, a
“Magetnod ka ha ihe ha nikan, ket pagparentumengan ko i ngamin a kakasenti mo ha tikad mo,” kon na Dios ha Anak na Dios.
14 Niyaen, anya dod idagenday a anganghel? Espiritu hidi ngamin a magserserbe ha Dios. Ket paangayan na hidi a dumagap ha ngamin a manmanahod a mesalakan.