I Surat ni
Santiyago
1
Pagsalpak
Ide i surat ni Santiyago, a esa a tagabu na Dios ken Apo Jesu-Cristu. Ipaangay ko ide ha ngamin a tolay na Dios a maghen ha sabasabali a lugar. Kayat ko a makisalpak ha nikam.
Magyaman Kitam Nu Masurubaran Kitam
Kakabsat, ibilang moy mina a kona ha pakeyamanan moy, nu masurubaran kam ha rigrigat. Ta katandiyan tam a pangpapigsa na Dios i susurbar heya ha panahod tam. Tahod ito, ta nu maattaman tam, ket pumigsa i panahod tam. Isu, masapul a tumulos kam a magattam ha rigrigat heya, penu mehusto nokkan i nakam moy, ket inaamakan, ket awan ha kurang ha panahod moy.
Agedan Tam Ha Dios I Pinagdaggap Na
Nu atoy ha nikam i awan makatandi nu anya mina i gimetan na, agedan na mina ha Apo Dios a mangitoldu ha nikuna. Ta makagbi i Dios a mangiyatad ha maski nu heya a magaged ha nikuna. Ket awan na ikemot, onu bahangan. Iyatad malla na Dios. Ngem nu magaged i tolay ha kinasirib na Dios, masapul a manahod hikuna talaga, ket awan magduwaduwa ha nakam na. Gipu ha maski nu heya a magduwaduwa ha pakiaged na, kanayon a magbabawi i nakam na. Ket kona ha esa a raknab na diget a meyappah-appah na paras. Isu, ha tolay a kona hito, awan na mina nakaman a makaalap hikuna ha maski nu anya ha Apo Dios. Ta magduwaduwa i nakam na, ket magduwaduwa bila i ngamin a paggimi-gimet na.
I Pagragsakan Tam, Maski Nu Napobre Onu Mabaknang Kitam
Ha kakabsat tam a napobre, magragsak mina hidi, gipu ha kinabaknang di, a pinagayat ni Jesu-Cristu. 10 Ket ha kakabsat tam a mabaknang, magragsak mina hidi, maski nu marigrigatan hidi, ket maski nu lompas i kinabaknang di. Ta bakkan mina a kinabaknang i mapagtalkan di, nu awan la i Dios. Ta masigida a lompas i kinabaknang, a kona ha esa a sabong, a sigida a malanas, ket lompas. 11 Ha pangarigan ko aye, nu nakahangkat i singgit, ket mapassi dan, mabilag i mula a hidi ha passi. Ket malanas i sabong a hidi. Ket madadail i kainamakan di. Ket kona bila hito i pakadadail na mabaknang a hidi ha sigida, maski kagiddan na a makaeriyok hidi ha kinabaknang.
I Pinagattam Tam Ha Solisog
12 Isu, gipu ta kona hito, nagasat i tolay a makaattam ha pakasurubaran na. Ta nu maattaman na i solisog, mepaenta na a tahod i panahod na. Ket mapadas na i gungguna na a biyag a magnanayon. Ito i inkari na Dios ha totolay a magayat ha nikuna. 13 Ngem nu masolisog i esa a tolay, awan na mina ipeta a Dios i nagsolisog ha nikuna. Ta awan magsolisog i Apo Dios. Ket awan a mabalin a masulisog hikuna ha kinadukas. 14 Imbes na, masulisog i esa a tolay nu pumigsa i bukod na a pagayatan. Ket i bukod na a pagayatan i mangisina ha nikuna, hanggan mangituray ito ha baggi na. 15 Ket kona ha maginaw ide a pagayatan na. Nu nobos i paginaw na, mageyenak ito ha liwaliwat na, hanggan dumakkal hidi. Ket idagende a liwaliwat i magpatay ha espiritu na tolay.
16 Isu, ipeta ko ha nikam, kakabsat, awan kam mina maallilaw a magkagi a Apo Dios i mangsolisog. 17 Ta awan ha kinadukas a magipu ha Apo Dios, nu awan la i kinappiya. Ta mappiya ken naananay i ngamin a regalo a maggipu ha Dios. Ta maggipu hidi ha Apo Dios a namarsuwa ha ngamin a nelangitan a silaw. Ket awan hikuna magbabawi ha kinappiya na. Maski nu magbabawi i senggit onu bulan, awan magbabawi i kinappiya na Dios. Ta awan magbabawi i Apo Dios. 18 Ket ide paman i kinappiya na Dios, a gipu ha bukod na a pagayatan, pinagbalin na kitam a annak na, gipu ha panahod tam ha kagi na, a megipu ha ni Jesus. Kona hito i pagayatan na Dios, penu mebilang i manmanahod a hidi a kaykayat na, ha ngamin a parsuwa na.
Masapul a Usigan Tam I Pagitoldu Na Dios
19 Niyaen kakabsat, atoy pala i nakaman tam mina. Ta mappiya nu magteman kitam a tahod ha kakalan tam a tolay. Ket awan kitam mina magsigida a magkagi, onu magsigida a magingal. 20 Ta nu maingal i tolay, awan hikuna makagimet ha malinteg a kayat na Dios a gimetan na.
21 Isu, gipu ta kona hito, adyaan tam mina i ngamin a madukas a ugali ken madukas a kababalin. Ket matulok kitam ha Dios, a giwatan tam i pagitoldu na, a imula na ha nakam tam. Ta nu usigan tam ito, isalakan na kitam na Dios.
22 Imbes na kinadukas, masapul a tongpalan moy i kagi na Dios. Ket awan kam mina mangallilaw ha baggi moy a agintiteman ha kagi na Dios. 23 Gipu ta, ha maski nu heya a magteman ha kagi na Dios, ngem awan magtongpal, maallilaw na i baggi na. Halimbawa: Nu atoy i esa a tolay a magsarming, ket mangenta ha romsa ha rupa na. 24 Ngem maski nu naenta na i romsa, magsigida hikuna a lumakad. Ket maleptanan na a maguges mina hikuna ha rupa na. 25 Ngem bakkan ha nikitam. Ket awan tam mina maleptanan i kakkagi na Dios. Ta maski nu heya a magnakam perpermi, penu makauseg hikuna ha kakkagi na Dios, ken awan magpabiyan, pagasatan na hikuna na Dios ha ngamin a gimigimetan na. Ta naananay i kakkagi na Dios a panglisi ha liwaliwat ken kinadukas.
26 Niyaen, kakabsat, nu atoy ha nikam i mangibilang a malinteg i pagdeyaw na ha Dios, ngem awan na turayan i pagkagi na, awan ha pagserbe i pagdeyaw na aye. Ket mallilaw na i baggi na. 27 Kakabsat, ha pagibilang na Hama tam a Dios, tahod i pagdeyaw na esa a tolay, nu makatandiyan na a magagum ha olila a hidi, ken marigatan a hidi a mabilu a babbey. Basta awan hikuna magaheg ha kinadukas na totolay a awan a manahod ha ni Jesu-Cristu.