I Mappiya a Baheta a Nesurat ni
Markos
1
Ide a surat i Mappiya a Baheta megipu ha ni Jesu-Cristu, a Annak na Dios. Idi palungo, ket kona ha nesurat ni Isayas a minahagpugto. Nesurat na i inpeta na Dios ha Annak na, a “Atoy i pagpalungowan ko ha nikaw a mangibaheta megipu ha nikaw. Ket paggayakan na i totolay ha pagdemat mo. Mahagayag hikuna ha amamugod. Ket iyayag na, a ‘Dandani a dumemat i Apo Cristu. Isu, maggayak kamon ha pagdemat na. Ket pappiyaan moy dan i paglakadan na.’ ” Iday i inpeta na Dios ha Annak na. Ket nesurat ito ni Isayas a minahagpugto, idi nikuna a palungo.
Niyaen, natongpal ito gipu ta naghen ni Juan a Mahagbinyag ha luglugar a awan ha bilabilay. Ket nakangbinyag ken nagitoldu hikuna ha totolay a hidi. Ket inpakatandi na a magpabinyag mina hidi penu mepaenta di a nagbabawi dan hidi ha liwaliwat di ken pinakawan na hidi na Dios ha liwaliwat di. Ket makpal i inumangay a nagteman ha nikuna. Naggipu hidi ha ili a Jerusalem ken entero a probinsiya na a Judeya. Ket nagbabawi hidi, a nagoni hidi a madukas i ginimigimet di. Ket bininyagan na hidi ni Juan ha karayan Jordan.
Niyaen, i ugali ni Juan i magtennon ha tennon na napobre a hidi ken magkan ha kakanan na napobre. Ta naladi i tennon na ha buk na hayup, ken gaddang na hayup i pagsinturon na. I pagkanan na i haksa ken habu na pitukan. Ket ha pinagitoldu na, nakangpakatandi hikuna, a “Atoy nokkan i esa a umuunod ha nikan. Ket mas maturay hikuna ngem hikan. Ta nu ikalanak moy ha nikuna, awanak mekari a mangadya ha sapatos na a kona mina ha tagabu na. Ta hikuna i mas maturay. Ha nikan, dinom la i pangbinyag ko ha nikam. Ngem ha nikuna, i Espiritu na Dios i pangbinyag na,” a kayat na kagiyan a peturayan na hidi ha Espiritu na Dios.
I Pagbinyag ni Jesus
Idi awan naalay ket dinumemat ni Jesus a naggipu ha ili a Nasaret, ha probinsiya a Galileya. Ket bininyagan na hikuna ni Juan ha karayan Jordan. 10 Kaawas ni Jesus ha dinom, ket naenta na i langit a linumukat ken i Espiritu na Dios a inumugsad ha nikuna a kona ha kalapati. 11 Ket atoy i esa a timek a naggipu ha langit, “Hikaw i annak ko a ayayatan ko. Matalakak unay ha nikaw,” kon na Dios.
Solisugan ni Satanas ni Jesus
12 Ket sigud a inturong na Espiritu na Dios ni Jesus ha luglugar a awan ha tolay na. 13 Ket naghen hikuna hito ha uppat a pulo a pamalak. Ket ha ide a tiyempo, sinulsolisog ni Satanas. Ket atoy bila hay i maingal a hidi a hayup. Ngem atoy bila i anghel a hidi a nagagum ha ni Jesus.
Irugi ni Jesus i Tarabaho na ha Probinsiya a Galileya
14 Idi nebalud ni Juan a Mahagbinyag, inumangay ni Jesus ha probinsiya a Galileya. Ket intotoldu na i Mappiya a Baheta a naggipu ha Dios. 15 Ket inbabaheta na, a “Dinumemat dan i oras a paghari na Dios. Magbabawi kamon ha ngamin a liwaliwat moy, ket manahod kam ha ide a Mappiya a Baheta,” kon na.
Ayagan ni Jesus i Uppat a Tolduwan na a hidi
16 Niyaen, idi naglakalakad ni Jesus ha baybay na Galileya, naenta na i duwa a patakka a mahagpadut, a ni Simon ken ni Andres. Ket nangisawat hidi ha sigay di. 17 Ket kinagi ni Jesus ha nidi, “Umuseg kam ha nikan a magbalin a tolduwan ko. Ket awan kam mahagalap ha padut nu awan a mahagitoldu kam ha totolay, penu masakop ko hidi ha paghariyan na Dios,” kon na. 18 Ket sigud a inwarak di i sigay di ket inumuseg hidi ha nikuna.
19 Ket namaybay di Jesus ha ballik pala, ket naenta na di Santiyago ken Juan a patakka, a annak hidi ni Sebedeyo. Ket nagetnod hidi ha abang di a naggayak ha sigay di. 20 Ket dagus a inayagan na bila hidi. Sa di, inwarak i hama di ken natangdanan a hidi a agagum dima di ha abang, ket inumuseg hidi ha ni Jesus.
I Lallaki a Naawag
21 Dinumitang hidi ha ili a Kapernaum. Idi Sabado a pamalak a panganeg, nagitoldu ni Jesus ha kapilya na Judyo a hidi. 22 Ket nalaktat hidi a nagteman, gipu ta manakabalin i pagitoldu na, ket bakkan a kona ha maestro a hidi na Linteg.
23 Idi nagitoldu pala ni Jesus, sinumadap ha kapilya i esa a lakay a naawag na dimonyo. 24 Inrangsit na, “Hikaw! Jesus a taga Nasaret! Katandi ko dan a hikaw i esa a pinaangay na Dios! Awan ka ha pakibiyang ha nikami! Awan mo dadailan i gimigimetan mi,” kon na.
25 Ngem inbon ni Jesus ha ide a dimonyo, “Awan kas magkagi! Lumapos ka dan. Ket itirak mo i baggi na!” 26 Sa, pinayagyag na dimonyo i baggi na lakay, ket inrangsit na ha mapigsa. Sa hikuna, linumapos ha baggi na lakay heya. 27 Ket nalaktat unay i Judyo a hidi, ket nagsinalodsod hidi ha, “Anya wade? Ta sabali i pagitoldu ni Jesus! Ket makaturay hikuna a magbon ha didimonyo. Ket magtungpal hidi ha nikuna,” kon di. 28 Ket sigida a newaras i baheta megipu ha ni Jesus ha ngamin a Galileya.
Pahusayan ni Jesus i Makpal a Tolay
29 Idi linumapos di Jesus ha kapilya, dinumiretso hidi ha bilay di Simon a patakka, a kaagum di bila ni Santiyago ken ni Juan. 30 Niyaen, nagsaket i manugang ni Simon, ta nagladu. Ket inpeta di ha ni Jesus. 31 Ket inumangay ni Jesus a kinabitan na, ket dinaggapan na a inumikat. Ket hinumusay i ladu na. Ket sinerbiyan na hidi.
32-33 Idi kinumaltob dan i senggit, ket nagpipisan i umili a hidi ha saguppang na bilay a naghenan di Jesus. Ket intugan di ha nikuna i ngamin a nasaksaket onu naawag na didimonyo. 34 Ket pinahusay ni Jesus i nagsaket a hidi, ket pinalakad na i makpal a dimonyo. Ket awan na pinalobusan i didimonyo a magkagi, ta katandi di a hikuna i Annak na Dios.
35 Idi kaugman na, ket awan pala mademlag, inumikat ni Jesus, ket inumangay ha lugar a awan ha tolay, a nagkararag. 36 Ngem linumapos bila ni Simon ken agagum na a mageriyok ha nikuna. 37 Idi naeriyokan di, kinagi di, “Maestro, eriyokan na ka na ngamin a kakaili mi aye.” 38 Ngem kinagi ni Jesus, “Entamon agay. Tumulos kitam mina ha sabasabali a ili. Ta masapul a magitolduwak ha dendo a lugar. Ide i nangangayan ko ha ihe,” kon na.
39 Isu, linumakad di Jesus ha ngamin a Galileya. Ket nagitoldu hikuna ha kapikapilya na Judyo a hidi ken pinalakad na i madukas a hidi a espiritu.
Pahusayan ni Jesus i Esa a Magkattal
40 Niyaen, atoy i esa a lakay a magkattal a inumangay ha ni Jesus. Ket nagparentumeng a nagpakagbi ha nikuna. “Apo, nu kayat mo, mapahusay mo i baggi ko!” kon na.
41 Ket kinagbiyan ni Jesus a intupo na i kamat na, ket inpeta na, “Kayat ko,” kon na. “Humusay ka dan!” kon ni Jesus. 42 Ket bigu la, naadya i kattal na. Ket nahusay i baggi na. 43 Ket pinaglakad hikuna ni Jesus a binon na a perpermi. 44 Kinagi na, “Awan kas magkagi ha maski nu heya. Imbes na, magdiretso ka ha padi, penu bilengan na ka. Ket iyatad mo ha nikuna i pangiwagah mo, penu matongpal i bon ni Moyses. Ket nu kona ihay i gimetan mo, mapanahod mo hidi a pinahusay na ka na Dios,” kon ni Jesus.
45 Ngem idi nakalakad i lakay, inbahebaheta na megipu ha nagimet ha baggi na. Ket newaras paman ide a baheta. Ket ide i gipu na a nasalenan ni Jesus, a awan nakasaddap ha maski nu anya a ili. Naghen dalla hikuna ha lapos na il-ili. Ket kanayon a dumulug ha nikuna i makpal a tolay.