I Surat ni Pablo ha ni
Tito
1
Nagipu ide ha ni Pablo a tagabu na Dios ken apostol a paangayan ni Jesu-Cristu. Pinatagabu ak ha Dios penu paturedan ko i panahod na totolay a pinili na, ket penu ipakatandi ko ha nidi i kinatarud a pagpangitoldu na, a keangayan na i nadiosan a biyag. Pinatagabu ak ha Dios gipu ha namnama ko ha biyag na Dios a magnanayon. Inkari na ito idi palungo a pinarsuwa na i lutak. Ket awan hikuna magsileng, nu awan a kaddemat na tiyempo a inbital na, ket inpakatandi na ide a biyag a magnanayon gipu ha pagitoldu na. Niyaen, intalak na ha nikan a hikan i mangasaba ha pagitoldu na aye gipu ha inbon na mahagisalakan ha nikitam a Apo Dios.
Ide i surat ko ha ni Tito, a tahod a annak ko gipu ha panahod tam. Makatulos mina ha nikaw i kagbi ken kinatalna na Hama tam a Dios ken ni Jesu-Cristu a Mahagisalakan ha nikitam.
I Tarabaho ni Tito ha Kreta
Ide i gipu na a inwarak taka ha probinsiya a Kreta, penu urnongan mo i ngamin a awan pala naurnong, ket penu piliyan mo i panglakayan a hidi ha kada kapilya a kona ha inpeta ko ha nikaw. Ket kona ha ide i inpeta ko ha nikaw, a masapul a awan ha pakapaliwatan na panglakayan ha kapilya. Ket esa la mina i kabanga na. Ket masapul a mapagtalkan i annak di, a awan mina ha pakapaliwatan di a kona nu awan kan hidi ha saniki, onu awan kan hidi magtongpal ha nebon ha nidi. Ta masapul a awan ha pakapaliwatan na panglakayan ha kapilya, gipu ta i tarabaho na aye i intalak na Dios ha nikuna. Awan mina hikuna mapangas onu maingal, nu awan a maanus. Awan mina hikuna magbartek, onu makitabbeg, onu magdaya ha korinat. Imbes na, katandiyan na mina a magrespitar ha sabasabali a hidi. Ket kayat na bila a maggimet ha ngamin a mappiya. Ket nateppel mina hikuna ha nakam na, a malinteg mina i pinaghukom na. Makidios mina hikuna, ket katandiyan na mina a magturay ha baggi na, penu awan na ipalobus i baggi na a makaliwat. Ket masapul bila a umusoseg hikuna ha tahod a pagitoldu, a kona ha netoldu ha nikuna, penu mabalin na a paigatan i panahod na totolay gipu ha mappiya a pagitoldu na, ket penu tolduwan na bas i magsenti a hidi gipu ha tahod a pagitoldu aye.
I Magsenti a Hidi
10 Ta atoy dan i makpal a magmadi a umuseg ha tahod a pagitoldu na Dios. Ket magpaliwat hidi ha sabasabali gipu ha bukod di a pagitoldu a awan ha mayan na. Nangnangruna a kona hito i kappal a Judyo a umusoseg pala ha Linteg ni Moyses. 11 Masapul a mapagimak hidi, gipu ta madukas i pagitoldu di isu riribukan di hidi i kappal a pamilya, pati i annak ken daddakkal ken kabagis di. I pinagkasor di ha korinat i gipu na pagitoldu di ha awan di mina itoldu. 12 Atoy i kinagi na esa ha nidi, ket hikuna i mismo a minahagpugto di. Kinagi na, “Ha taga Kreta a hidi, kanayon hidi magsili-sileng, ken masegkat hidi, ken madukas hidi, ket kona ha hayup, magsikat hidi, ken kayat di la mangmangan ken madi di kayat magtarabaho,” kon na. 13 Tahod i kinagi na aye. Isu i gipu na a balakadan mo mina hidi ha mapigsa, penu umigat mina i panahod di ha ni Jesus. 14 Balakadan mo hidi ha mapigsa ta awan di magteman ha gibagbak a estoriya na Judyo a hidi, ket penu awan di usigan i bobon na lallallaki a nagtallekod dan ha tahod a pagitoldu na Dios. 15 Nadalus i ngamin a bagay nu nadalus ka bila ha nakam mo. Ngem ha madukas a hidi a awan a manahod, awan hidi ha mappiya a gimet, ta nakillu a tahod i nakam di. 16 Ha kakkagi di, katandi di kan i Dios. Ngem awan. Ta awan umayun i kakkagi di ken pinaggimet di. Madukas hidi a tahod, ket awan hidi umuseg ha bobon na Dios. Puros, awan hidi makagimet ha maski nu anya a mappiya.