ጳዉሎሲ
ቴሴሎንቂያ ኣሳው
ፃፌዳ ኮይሮ ኪታ
ጌሉዋ
ቴሴሎንቂያ ማቂዶኒያ ጌቴቲያ ሮማ ቢታው ዋና ካታማቶ። ጳዉሎሲ ቴሴሎንቂያን ኣማኒያዋንቶ ሺሼዳዌ፥ ፒሊጲሲዮሳ ቢታ ዬጊ ቤዳዋፔ ጉዪያና። ጊዶፔ ኣቲሺን፥ ኣዪሁዳቱዋ ኣማኑዋ ኣካናው ማቴዳ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳቱ ጳዉሎሲ ታማሪሲያ፥ ኣማኑዋ ቲሚርቲያ ዶሴዳ ዲራው (1፡8-10)፥ ኣዪሁዳቱ ጳዉሎሳ ቃናቲዴ፥ ጳልቄꬃ ዴንꬄዲኖ። ሄዋ ዲራው ጳዉሎሲ ቴሴሎንቂያ ዬዲዴ፥ ቤሪያ ጌቴቲያ ጋዲያ ቤዳ። ታኪዴ ኢ ቆሮንቶሳ ጋኬዳ ዎዴ፥ ማታን ኣ ማዲያ ፂሞቶሲ ቴሴሎንቂያ ቢዴ ሲሞዋፔ ጉዪያን ኣማኒያ ኣሳ ሃኖታ ኣው ቆንጪሲዴ ኦዴዳ።
ጳዉሎሲ ኮይሮ ኪታ ቴሴሎንቂያ ኣሳሲ ፃፌዳዌ፥ ኣማኒያዋንታ ሚኒሳናሳኔ ሜንꬄꬃናሳ። ኢ ኡንቱንቱ ኣማኑዋባኔ ሲቁዋባ ሎዖ ዎሪያ ሲሴዳ ዲራው፥ ፆሳ ጋላቴ። ካሴ ኢ ኡንቱንቱ ጊዶን ሄዙ ሳሚንታ (ኪት 17፡1-9) ዴዔዳ ዎዴ፥ ኣይ ማላ ዴዑዋ ዴዔዴንቶ ኡንቱንታ ኣኬኪሴ። ሄዋፔ ጉዬ ኪሪስቶሳ ላዔꬁዋ ዩሳ ፄሌዳዋን ዴንዴዳ ኦሻቱዋሲ ዛሩዋ ኢሜ። ሄ ኦሻቱዋፔካ ኣማሬዳዋንቱ፡ «ኪሪስቶሲ ሃ ኣላሚያ ሲማናፔ ካሴቲዴ ሃይቄዳ ኣማኒያ ኣሳይ፥ ኪሪስቶሳ ሲማይ ኢሚያ ሜꬊና ዴዑዋ ሻኪ ኣካናው ዳንዳዪ? ኪሪስቶሲ ሲሚዴ ያናዌ ኣዉዴ?» ያጊያዋንታ። ጳዉሎሲካ ሄ ጋኬቴዳ ዎዲያ ጎዔቲዴ፥ «ኪሪስቶሳ ላዔንꬁዋ ዩሳ ቲሚርቲያ ሂዶታን ናጊዴ ኢ ያና ጋካናው ዎፑ ጊዴ ሂንቴንቱ ኦሱዋ ኦꬂቴ» ያጊዴ ኡንቱንታ ዞሬ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1)
ጳዉሎሳ ናሼቻኔ ጋላታ (1፡2-3፡13)
ኣማኒያዋንቱ ዴዑዋ ካሌꬂያ ኦጊያ (4፡1-12)
ዬሱሳ ላዔꬁዋ ዩሳ ቲሚርቲያ (4፡13-5፡11)
ዉርሴꬃ ማቁዋ (5፡12-22)
ቁቲያ (5፡23-28)
1
ኑኒ ጳዉሎሲ፥ ሲላሴኔ ፂሞቶሲ ቴሴሎንቄን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳቶ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፌቶ፤ ሄዋንቱ ፆሳ ኑ ኣቡዋንቶኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳዋንቶ፥ ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ጊዶ። ኪት 17፡1
ቴሴሎንቂያ ኣሳ ዴዑዋኔ ኣማኑዋ
ኑኒ ዎሳን ፆሳ ጋላቲዴ፥ ኡባ ዎዴ ሂንቴና ኡባቱዋ ሃሳዬቶ። ኑኒ ኑ ፆሳ፥ ኑ ኣዉዋ ሲንꬃን ኣማኑዋን ሂንቴንቱ ኦꬄዳ ኦሱዋኔ፥ ሲቁዋን ሂንቴንቱ ዳቡሬዳ ዳቡራ፥ ቃሲ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳን ሂንቴው ዴዒያ ሂዶታን ጌንጪያ ጌንጩዋ ኡባ ዎዴ ሃሳዬቶ።
ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ፆሳይ ሂንቴና ሲቂያዋኔ ሂንቴና ባሬው ናና ኦꬃናው ዶሬዳዋ ኑኒ ኤሬቶ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ዎንጋላ፥ ዎልቃን፥ ጌሻ ኣያናኒኔ ሄ ዎንጌሊ ቱማ ጊዴዳዋ ዉርሲ ኣማኒያዋን ሂንቴንቶ ኣሄዳዋፔ ኣቲን፥ ኣሳ ቃላ ፃላላን ኣሂቤይኮ። ኑኒ ሂንቴናና ዴዒያ ዎዴ፥ ሂንቴንቱ ዲራው ዋኒ ዴዔዴንቶ፥ ሂንቴንቱ ኤሪታ። ቃሲ ሂንቴንቱ ዳሮ ዋዬቶፔካ፥ ጌሻ ኣያናይ ኢሜዳ ናሼቻን ኪታ ኣኬዲታ፤ ሄዋን ኑ ሌሚሱዋኔ ጎዳዋ ካሌዲታ። ኪት 17፡5-9 ሄዋ ዲራው፥ ማቂዶኒያኒኔ ኣካዪያ ጊያ ጋዲያን ዴዒያ ኣማኒያ ኡባቶ ሌሚሱዋ ጊዴዲታ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ጎዳ ቃላይ ሂንቴፔ ኬሲዴ፥ ማቂዶኒያኒኔ ኣካዪያ ፃላላን ሲሴቲቤና፤ ሺን ፆሳ ሂንቴንቱ ኣማኒያዌ ኡባሳን ሲሴቴዳ። ሲሚ ኑኒ ሃሳያናው ኮሺሺን ኣቶዌ ኣይኔ ባዋ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ሂንቴኮ ቤዳ ዎዴ፥ ሂንቴንቱ ኑና ዎቲ ሞኬዴንቶኔ ቃሲ ሂንቴንቱ ሂንቴንቱ ኤቃው ኦꬂያዋ ኣጊዴ፥ ዎርዶቴና ዴዑዋ ፆሳው ኦꬃናው ዋኒ ፆሳኮ ሲሜዲቴንቶ፥ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ሁጲያን ሃሳዪኖ። 10 ቃሲ ፆሳ ናዓይ ዬሱሲ፥ ፆሳይ ሃዪቁዋፔ ዴንꬄዳዌ፥ ኑና ሲንꬃፔ ያና ፆሳ ሃንቁዋፔ ኣሺያዌ ሳሉዋፔ ያናዋ ሂንቴንቱ ናጊያዋ ኡንቱንቱ ሃሳዪኖ።

1:1 ኪት 17፡1

1:6 ኪት 17፡5-9