Yohaannisi
Xaafeedda Koyro Kiitaa
Geluwaa
Yesuusi kiitteedda Yohaannisi xaafeedda koyro kiitay, laa77u huuphe qopatuwaa oyqqeedda; hewanttukka: nabbabiyaawanttoo Xoossaannanne A na7aa Yesuusi Kiristtoosanna ittippetethay de7anaadan menthethanaassanne ha ittippetethaa dhayissanaw danddayiyaa worddo timirttiyaappe unttunttu haakkana mala, minissiide akeekissanaassa. He wode denddeedda worddo timirttii <<Iitatethay pulttiyaawe ha nuuni de7iya wolqqaama alamiyaanna gakettiyaa gakethaanna gidiyaa diraw, Xoossaa Na7ay Yesuusi mulekka asaa gidanaw woy, asatethaa eeshshay aw de7anaw danddayenna>> yaagiyaawaa. He asttamaaratuu, <<Atotethaa guussay alamiyaa de7uwaassi un77ettiyaawaappe la77a kesiyaawaa>> yaagiino. Hewaa bollaakka qassi <<Iitaanne keekaa shaakkiide oyqqiyaawaa woy, hara asaw siiquwaa bessiyaawaa gidooppekka, atotethaanna unttuntta gathiyaabay baawa>> yaagiino.
Xaafii ha timirttiyaa eqettiide, <<Yesuusi Kiristtoosi polo asa; Yesuusan ammaniyaawanttunne Xoossaa siiqiyaawanttu ubbay barenttu giddonikka ittuu ittuwaanna siiqettanaw bessee>> yaagiide odeedda.
Shemppatuwaa Ubbatuwassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1:1-4)
Poo7uwaanne dhumaa (1:5-2:29)
Xoossaa naanaanne xalahiyaa naanaa (3:1-24)
Tumuwaanne balethuwaa (4:1-6)
Siiquwaa wolqqanthuwaa (4:7-21)
Xooniyaa ammanuwaa (5:1-21)
1
De7uwaa Qaalaa
Nuuni koyiruwaappe doommiide de7iya, nu ayifiyan be7iide, nu kushiyan A bochchi be7eedda de7uwaa qaalaabaa hinttenttoo xaafeetto. Nuuni A be7eeddo; nu kushiikka A bochchi be7eedda. Yoh 1:1 He de7uu qonccina, nuuni A be7iide, aabaa hinttenttoo markkatteetto; qassi Xoossaa Aawuwaa matan de7iya nuussi qoncceedda medhinaa de7uwaabaa hinttenttoo odeetto. Yoh 1:14 Qassi nuunanna hinttenttoo ittippetethay de7ana mala, nuuni be7eeddawaanne siseeddawaa hinttenttoo odeetto; nuussi Aawuwaannanne A Na7aa Yesuusi Kiristtoosanna ittippetethay de7ee. Nuuni nu nashechchay polettana mala, hawaa hinttenttoo xaafeetto.
Xoossay Poo7uwaa
Nuuni Xoossaa na7aappe sisiide, hinttenttoo odiyaa kiitay, <<Xoossay poo7uwaa; aani dhumay mulekka baawa>> yaagiyaawaa. Nuuni nuussi aananna ittippetethay de7ee giide dhumaani de7ooppe, nu haasayaaninne nu oosuwan worddoteetto. Shin poo7uwan I de7iyaawaadan, nuunikka poo7uwan de7ooppe, nuussi ittoo ittuwaanna ittippetethay de7ee; qassi A Na7aa, Yesuusi Kiristtoosa suuthay nagaraa ubbaappe nuuna geeshshee.
Nuuni nagaraa oothibeykko gooppe, nuurekka nuuna cimmeetto; nuunan tumatethaykka baawa. Shin nuuni Xoossaw nu nagaraa paaxooppe, I nu nagaraa atto gaanawunne nu bayizzo oosuwaa ubbaappe nuuna geeshshanaw, ammanettiyaawaanne tumuwaa oothiyaawaa. 10 Nuuni nagaraa oothibeykko gooppe, Xoossaa wordduwaa geetto; A qaalaykka nu wozanaan de7enna.

1:1 Yoh 1:1

1:2 Yoh 1:14