Phawuloosi
Teselonqqiyaa Asaw
Xaafeedda Laa7entho Kiitaa
Geluwaa
Kiristtoosa laa7entho yuussaa xeelliyaawaan denddeedda ooshay walassaa medhdhiidde beedda diraw, Teselonqqen de7iyaa ammaniyaa asaa giddon metuu dariidde beedda. Phawuloosi Teselonqqiyaa asaassi xaafeedda laa7entho kiitay, <<Goday yaana gallassay mateedda>> yaagiyaa ammanuwaa minissiide odee. Phawuloosi unttunttussi odiidde, <<Kiristtoosi yaanaappe kasetiide Kiristtoosa timirttiyaa phalqqiyaa itti, <Makkala asa> geetettiyaa Kiristtoosa ixxiyaawe kaalethina alamiyaa bollan iitatethaynne makkalay dariidde baana>> yaagiide unttunttu ammanuwaa suurissanaw malee.
Yesuusi Kiitteeddawe nabbabiyaawanttussi, <<Metuunne waayyii darooppekka unttunttu barenttu ammanuwan minnanaadan, ikka aananna ittippe oothiyaawanttukka oothiyaawaadan, unttunttu barenttu de7uwaassi koshshiyaawaa demmanaw, minniide oothanaadan, hewaadankka qassi lo77o oosuwaa oothanaw dhibennaadan>> yaagi unttuntta minissiide zoree.
Shemppatuwaa Ubbatuwassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1:1-2)
Galataanne hadaraa (1:3-12)
Yesuusa laa7enthuwaa yuussaw imetteedda timirttiyaa (2:1-17)
Ammanuwan de7uwaabaa maqquwaa (3:1-15)
Wursethaa qutiyaa (3:16-18)
1
Nuuni Phawuloosi, Sillaasenne Ximootoosi, Teselonqqen de7iya ammaniyaa asatoo ha dabidaabbiyaa xaafeetto. Hewanttu Xoossaa nu Aabbuwanttanne Godaa Yesuusi Kiristtoosawantta.
Xoossaa nu Aawuwaappenne Godaa Yesuusi Kiristtoosappe, aadho keekatethaynne sarotethay hinttenttoo gido.
Kiristtoosa Yuussaa Gallassi Hanana Pirddaa
Nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, hinttenttu ammanuu loythi dicciyaa dirawunne, hinttenttu ittuu ittuwaa siiqiyaa siiquu dariya diraw, nuuni hinttenttoo bessiyaawaadan, Xoossaa ubba wode galatanaw bessee. Hewaa diraw, hinttentta yedesaynne waayyiyaa ubbay gakkinakka hinttenttu gencciyaawaanne ammaniyaawaa nuuni nu huuphew Xoossaa ammaniyaawanttoo odiidde, hinttewan ceeqetteetto.
Hinttenttu waayyettiyaa Xoossaa kawutethaw bessiyaawantta gidiide paydettana mala, Xoossay pirddiyaa xillo pirddaa bessiyaa mallaa. 6-7 Xoossay tumu pirddaa pirddana. Goday Yesuusi bare wolqqaama kiitanchchatuwaanna tamaa lacuwaa giddon saluwaappe yiyaa wode, Xoossay hinttentta waayissiyaawanttu bolla waayyiyaa ahana. Qassi waayyettiyaa hinttenanne nuuna shemppissana. Qassi Xoossay barena erennawanttanne nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa wonggalaa mishiraachchoo azazettennawantta murana. 9-10 He gallassi I bare geeshshatuwaan bonchchettanawunne qassi barena ammaniyaa ubbatuwaan sabettanaw yiyaa wode, unttunttu Godaa sinthappenne A wolqqaa bonchchuwaappe shaakettiide, medhinaa bashshaan murettana. Gaasuunneekka, nuuni hinttenttoo odeedda kiitay ammanetteedda. Isa 2:10
11 Nuuni hinttenttoo ubba wode Xoossaa woossiyaawe hewaassa. Nu Xoossay xeeseedda de7oo hinttentta bessiyaawantta giide paydanaadan, nuuni A woosseetto; hinttenttu lo77obaa ubbaa amottiyaawaanne hinttenttu ammanuwaa oosuwaa I bare wolqqan polo. 12 Hewaan nu Xoossaa aadho keekatethaaninne qassi nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethan, Godaa Yesuusa sunthaa hinttenttu bonchchana; hinttenakka I bonchchana.

1:9-10 Isa 2:10