3
Phawuloosi, <<Nuussi Woossite>> Yaageedda
Wurssethaan nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, Godaa qaalay hinttenttu giddon, ellekka aakkanaadaaninne bonchchettanaadan, nuussi Xoossaa woossite. Qassi asay ubbay ammanenna diraw, Xoossay nuuna nagaranchcha asatuwaappenne iita asatuwaappe ashshana mala, nuussi woossite.
Shin Goday ammanthiyawaa; I hinttena menthethananne qassi iitaappekka naagana. Nuuni hinttena azaziyaawaa hinttenttu ha77i oothiyaawaanne qassi sinthappekka oothanawaa Goday nuuna hinttewaan ammanthee.
Goday hinttenttu wozanaa Xoossaa siiquwaakkonne Kiristtoosi immiya danddayaakko kaaletho.
Kiitaa Kiitetti De7anawe Gidde
Nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, hinttenttu nuuppe akkeedda wogaa kaallennaan azalla de7uwaa de7iya ishaa ubbaappe hinttenttu shaakettanaadan, nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa sunthan hinttena azazeetto. Ayissi gooppe, nuuni hinttenanna de7iya wode azallibeenna diraw, hinttenttu nuwaadan haniide de7anaw bessiyaawaa hinttenttu hinttenttu huuphiyan eriita. Nuuni hintteppe oossinne tookuwaa gidenna mala, qammanne gallassi daaburiiddenne jaamiidde oothiide de7eeddawaappe attin, ooppenne qumaa coo mibookko. Nuuni hewaa ootheeddawe hinttenttu nuwaadan haniide de7anaadan, nuuni hinttenttoo leemisuwaa gidanaadappe attin, hewaa hinttena oochchanaw nuussi maatay dhayina gidenna. 10 Ayissi gooppe, nuuni haray atto hinttenanna de7iiddekka, <<Oothanaw koyyenna uray ooninne mooppo>> yaagiide hinttena azazeeddo.
11 Ayissi gooppe, asaa yewuwaan geliyaawaappe attin, ayinne oothenawaanttu, azalla de7uwaa de7iya amareedda asatuu hinttenttu giddon de7iyaawaa nuuni siseeddo. 12 Nuuni hewanttu mala asatuu maara de7uwaa de7anaadaaninne oothiide qumaa maanaadan, Godaa Yesuusi Kiristtoosa sunthan azazeettonne zoreetto.
13 Shin hinttenttu nuunaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, lo77o oosuwaa oothanaw azalloppite. 14 Qassi nuuni ha dabidaabbiyan kiitteedda kiitaw azazettenna uray ooninne de7ooppe, he uraa akeekite. I yeellatana mala, aappe shaakettite. 15 Shin ishaadan A seeriteppe attin, morkkiyaadan xeelloppite.
Wurssetha Sarotaa
16 Sarotethaa Goday bare huuphiyan hinttenttoo ubba wodenne ubba bagganna sarotethaa immo. Goday hinttenanna ubbaanna gido.
17 Taani Phawuloosi, ha sarotaa ta kushiyan xaafaaddi; ta dabiddaabbiyaa ubbaw hawe ta firmaa. Hawe taani xaafiyaa ogiyaa.
18 Nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethay hinttenanna ubbaanna gido.