Ibraawe Asaw
Xaafetteedda Kiitaa
Geluwaa
Hawe Phawuloosinne Phexiroosi xaafeeddawaadan kiitaa gidennaan timirtte gidiide xaafetteeddawe, wolqqaama tuggay gakkina, ammanuwaa agganaw mateedda ammaniyaa asatuwaassa (10:32-39). Ha maxaafaa xaafeeddawe oonentto erettenna. Ha Xaafiyaa huuphe qofay koyrottiide unttunttun de7iyaa siquwakko simmanaadan Yesuusa dhoqqatethaa bessiidde unttuntta zoree. He xaafii Ibraawe ammaniyaawanttussi minissi odiyaawe Yesuusi Kiristtoosi tumanne Xoossaa polo qonccethaa gidiyaawaana. Ha ammaniyaawanttu barenttu ammanuwan minnana mala, unttuntta menthethee. I hewaa oothiidde heezzu tumatuwaa qonccissiide bessee:
1. I akkeedda metuwaa bagganna bare Aawuwaassi tumu azazetteedda Yesuusi Xoossaw medhinaa Na7aa. I Xoossaa Na7aa gideedda diraw, Eca Qaalaa Caaquwaa wodiyaan timbbitiyaa odiyaawanttuppe, kiitanchchatuwaappenne, haray attin, Museppekka loythi aadhdhiyaawaa.
2. Yesuusi Eca Qaalaa Caaquwaa qeesatuwaappe loythi aadhdhiyaa, medhinaa qeesa gidiyaawaa Xoossay bare huuphew odeedda.
3. Yesuusa bagganna ammaniyaawe nagaraappe, yashshatethaappenne hayquwaappe attee. Yesuusi qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa gidiyaa diraw, kase Ibraawatuwaa ammanuwaa wogatuwaaninne mehetuwaa yarshshuwan kuwaadan beettiyaa atotethaa ha77i tuma gidanaadan udeedda.
Xaafii Isra7eeliyaa asaa taarikiyaan daro eretteedda asaa ammanuwaa leemisuwaadan go77ettiide (Shemppuwaa 11), ha maxaafaa nabbabiyaa asatuu barenttu ammanuwan minnanaadan qofissee. Hewaadankka (Shemppuwaa 12) nabbabiyaawanttu barenttu ayfiyaa Yesuusa bollan tishshi udi wothiide, barenttu ammanuwan minnanaadaaninne ay mala metuunne waayyii gakkooppekka, unttunttu genccanaadan zoree. Wurssethaan qassi zoriyaanne akeekissuwaa qaalaa immiyaawan wurssee.
Shemppatuwaa Ubbatuwassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa: Xoossay Yesuusan qoncceeddawaa (1:1-3)
Kiristtoosi kiitanchchatuwaappe bolla gidiyaawaa (1:4-2:18)
Kiristtoosi Museppenne Iyaasuppe bolla gidiyaawaa (3:1-4:13)
Kiristtoosa qeesatethaa dhoqqatethaa (4:14-7:28)
Kiristtoosa qalaa caaquwaa dhoqqatethaa (8:1-9:23)
Kiristtoosi yarshshetteeddawe oowaappenne dariyaawaa (9:23-10:39)
Ammanuwaa darotethaa (11:1-12:29)
Xoossaa nashechchussaa (13:1-19)
1
Xoossay Bare Na7aa Bagganna Haasayeedda
Xoossay beni wode, nu aawotuu nabatuwaa bagganna dumma dumma ogiyaaninne daro wodiyaan haasayeedda. Shin ha wurssetha wodiyaan, ubbabaa A laatissiide, yeletaa A bagganna medhdheedda bare Na7aa bagganna nuussi haasayeedda. Na7ay Xoossaa bonchcho poo7uwaa phoolee; qassi kumentha Xoossaa eeshshaa akkiide, bare wolqqaama qaalaan ha sa7aa naagee; yaatiide asaa nagaraappe geeshshiide, Ubbaappe Bolla Xoossaappe ushechcha bagganna * ushechcha bagganna: Bonchchuwaanne wolqqaasa gidiyaawaa bessee. saluwan utteedda.
Xoossaa Na7ay Kiitanchchatuwaappe Bolla
Xoossay aw immeedda sunthatethay kiitanchchatuwaappe dhoqqa gidiyaawadankka, unttunttuppe A loythi dhoqqu ootheedda. Ayissi gooppe, Xoossay bare kiitanchchatuwappe oona,
<<Neeni ta Na7aa;
taani hachche new aawuwaa gidaaddi>>
geeddee? Woy qassi oona,
<<Taani aw aawuwaa gidana;
ikka taw na7a gidana>>
geeddee? Maz 2:7; 2Sam 7:14; 1Od 17:13 Qassi Xoossay bare bayra Na7aa ha sa7aa yeddana haniidde,
<<Ta kiitanchchatuwaa ubbatuukka aw goyinnino>>
yaageedda. Zar 32:43 Xoossay kiitanchchatuwaabaa haasayiidde,
<<Taani ta kiitanchchatuwaa carkkuwaa kessay;
qassi ta oosanchchatuwaakka tamaa lacuwaa kessay>>
yaagee. Maz 104:4 Shin bare Na7aawaa haasayiidde,
<<Xoossaw, ne kawutethaa oydii
medhi medhinaw de7ee.
Ne kawutethaa xillotethaan ahasaa. Maz 45:6-7
Neeni xillotethaa siiqaade;
naaquwaa ixxaadda.
Xoossay, ne Xoossay neena
ne laggetuwaappe aathiide,
nashechchaan ililissiyaa zaytiyaa okkeeddawe hawaassa>>
yaagee. 10 Xoossay hawaadan yaagee;
<<Godaw, koyro neeni sa7aa medhdhaadda;
saluwaakka ne kushiyan medhdhaadda. Maz 102:25-27
11 Hewanttu ubbay dhayana;
shin neeni de7ana.
Unttunttu ubbaykka afilaadan wurana.
12 Neeni unttuntta gaabiyaadan dakkoyana;
qassi unttunttu afilaadan laamettanawantta.
Shin neeni neenakka;
ne laythay ubbaakka wurenna>>
yaagee. 13 Shin Xoossay bare kiitanchchatuwappe ittuwaanne,
<<Taani ne morkketuwaa neeni
gediyan yedhdhiyaawaa oothana gakkanaw,
hawaan taappe ushechcha baggan utta>>
gibeenna. Maz 110:1 14 Kiitanchchatuu ubbay Xoossaw oothanawunne atotethaa demmana asatuwaa maaddanaw Xoossay kiitteedda ayyaanatuwa gidikkinooyee?

*1:3 ushechcha bagganna: Bonchchuwaanne wolqqaasa gidiyaawaa bessee.

1:5 Maz 2:7; 2Sam 7:14; 1Od 17:13

1:6 Zar 32:43

1:7 Maz 104:4

1:8 Maz 45:6-7

1:10 Maz 102:25-27

1:13 Maz 110:1