Marqqoossi Xaafeedda
Mishiraachchuwaa Qaalaa
Geluwaa
Marqqoossi xaafeedda mishiraachchuu koyro doommiiddikka, <<Hawe Xoossaa Na7aa Yesuusi Kiristtoosa mishiraachchuwaa qaalaw doomethaa>> yaagee. Ha mishiraachchuwaa qaalaa giddon Yesuusi oosuwaa asanne maatay de7iyaa asa gidiide shiiqeedda. Yesuusa maatay A timirttiyaan, xalahiyaa citaa bolla aw de7iyaa wolqqaaninne asaa nagaraa atto giyaawaan be7etteedda. Yesuusi, <<Taani Asaa Na7ay yeeddawe, asaa, nagaraa aylletethaappe la77a kessanaw ta de7uwaa aathaade immanaassa>> yaagiide I bare huuphew haasayeedda.
Marqqoossi Yesuusa taarikiyaa suurenne wolqqaa kumeedda ogiyaan odeedda. I gaanaw koyyo qofaykka Yesuusa qaalaanne timirttiyaa gidennaan I ootheedda maalalissiyaa oosatuwaa bollana. Xammaqiyaa Yohaannisa taarikiyaa, Yesuusa xinqqataanne paaciyaa qanthaan erissi simmiide, Yesuusa timirttiyaanne pathuwaabaa aassiide odeedda. Wodiyaappe guyyiyan Yesuusa kaalliyaawanttu A loythi eri beeddawaa keena aananna eqettiyaawanttu A loythi ixxeeddino. Wurssethaa shemppatuu Yesuusa de7uwan wurssethaa saaminttaa giddon poletteedda oosatuwaa; hewanttukka A kaqethaabaanne A dendduwaabaa odiyaawantta.
Marqqoossa mishiraachchuwaa wurssethaan qinnfiyaa giddon de7iyaa 16:9-20 paydatuu Geeshsha Qaalaa itti itti bilethaa xalalaan de7iyaawantta.
Shemppatuwaa Ubbatuwaassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Mishiraachchuwaa doomethaa (1:1-13)
Yesuusi oosuwaa Galiilaan doommeeddawaa (1:14-9:50)
Yesuusi Yeerusalaamen oothowaa (10:1-52)
Yeerusalaameninne izi yuushshuwaan Yesuusa wursseethaa saaminttaa (11:1-15:47)
Godaa Yesuusa dendduwaa (16:1-8)
Hayquwaappe denddeedda Godaa qonccethaanne saluwaa buussaa (16:9-20)
1
Xammaqiyaa Yohaannisa Awaajjuwaa
(Mat 3:1-12; Luq 3:1-18; Yoh 1:19-28)
Xoossaa Na7aa * Xoossaa Na7aa: Beni xaafetteedda itti itti bilethaan hawe baawa. Yesuusi Kiristtoosa wonggalaa mishiraachchuwaa doomethaa. Nabiyaa Isiyaasi xaafeedda Maxaafan Xoossay,
<<Be7a; ta kiittiyaawaa taani neeppe sinthaw yeddana.
I new ogiyaa kessanawaa. Mil 3:1
Itti bitani biittaa bazzuwan bare kooshshaa dhoqqu oothiide,
<Godaa ogiyaa giigissite.
I hamettana loossuwakka aw suurissite> geeddawaadan>>
haneedda.
Xammaqiyaa Yohaannisi asaa xammaqiiddinne, <<Xoossay hintte nagaraa atto gaana mala, hinttenttu nagaraappe simmiide xammaqettite>> yaagi qaalaa odiidde biittaa bazzuwan kesi wodhdheedda. Yihudaa gadiyaan de7iyaa asay ubbaynne Yeerusalaame katamaa asay ubbay Yohaannisakko yeeddino. Barenttu nagaraakka paaxina, Yohaannisi he asaa Yorddaanoosa Shaafan xammaqeedda.
Yohaannisi gaaluwaa iskiyaappe dadetteedda mayuwaa mayyiide, bare xeessan dafuwaa dancceedda; qassi booliyaanne woraa eessaa meedda. 2Kat 1:8 Yohaannisi qaalaa odiidde, <<Taappe guyyenna daro minniyaawe yee; haray atto, A caammaakka gediyaappe kessa tookkanaw taani bessikke. Taani hinttentta haathaan xammaqay; shin I hinttentta Geeshsha Ayyaanan xammaqanawaa>> yaageedda.
Yesuusi Xammaqetteeddawaanne Paacetteeddawaa
(Mat 3:13-17; 4:1-11; Luq 3:21-22; 4:1-13)
Yesuusi he wode Galiilaa gadiyaan de7iyaa Naazireete katamaappe yiina, Yohaannisi Yorddaanoosa Shaafan A xammaqeedda. 10 Yesuusi haathaappe kesosaanna saluu dooyettishiinanne Geeshsha Ayyaanay bare bolla haraphphiyaadan wodhdhishshin be7eedda. 11 Qassi saluwaappe, <<Taani siiqiyaa ta Na7ay neena; taana nebay nashechchee>> yaagiyaa qaalay sisetteedda. Dom 22:2; Maz 2:7; Isa 42:1; Mat 3:17; 12:18; Mar 9:7; Luq 3:22
12 Ellekka Geeshsha Ayyaanay asay bayinna melasaa A yeddeedda. 13 Yesuusi asay bayinnasaani barena Seexaanay paaccishshin, oytamu gallassaa gatheedda; du7aannakka de7eedda; kiitanchchatuukka yiide, aw ootheeddino.
Yesuusi Moliyaa Oyqqiyaa Oyddu Asatuwaa Xeeseedda
(Mat 4:12-22; Luq 4:14-15; 5:1-11)
14 Yohaannisi qashettowaappe guyyiyan, Yesuusi Xoossaa kawutethaa wonggalaa mishiraachchuwaa odiidde, Galiilaa gadiyaa biide, 15 <<Wodii gakkeedda; Xoossaa kawutethaykka matatteedda. Hinttenttu nagaraappe simmiide, wonggalaa mishiraachchuwaa ammanite>> yaageedda.
16 Yesuusi Galiilaa Abbaa lanqqiyanna aadhdhiidde, moliyaa oyqqiyaawantta, Simoonanne A ishaa Inddiraasa, barenttu dabbaa abbaan yeggiyaawantta be7eedda. 17 Yaatiide unttuntta, <<Taana kaallite; taani hinttentta moliyaa oyqqiyaawaadan asaa taakko ahiyaa ogiyaa tamaarissana>> yaageedda. 18 Hewaappe guyyiyan unttunttu ellekka barenttu dabbaa aggiide, Yesuusa kaalleeddino.
19 Yesuusi guuthaa sinthawukko biide, Zabiddiyoosa naanaa laa77u ishatuwaa, Yayiqoobanne Yohaannisa wonggiriyaa giddon barenttu dabbaa giigissiyaawantta be7eedda. 20 I be7osankka unttuntta xeesina, barenttu aawuwaa, Zabiddiyoosa, A oosanchchatuwanna wonggiriyaa giddon aggiide, Yesuusa kaalliide beeddino.
Iita Ayyaanay Oyqqeedda Bitani Paxeedda
(Luq 4:31-37)
21 Unttunttu Qifirinaahooma geetettiyaa katamaa yiide geleeddino; Yesuusi Sambbata gallassay gakko wode, Ayihuda woosa golle geliide, tamaarissuwaa doommi aggeedda. 22 Barew maatay de7iyaa asaadan, asaa I tamarissiyaawaappe attin, higgiyaa tamaarissiyaawanttudan tamaarissenna diraw, asay A timirttiyaan maalaletteedda.
23 He wode iita ayyaanay de7iyaa itti bitani Ayihuda woosa golle gelosaannakka bare kooshshaa dhoqqu oothiide, 24 <<Naazireetiyaa Yesuusaa, Neeni nuuppe ayaa koyyay? Nuuna dhayissanaw yaaddi? Neeni oonentto eray; neeni Xoossaappe kiitetteedda geeshshaa gidikkii!>> yaageedda.
25 Yesuusi he iita ayyaanaa, <<Hayzza; bitaniyaappe kesa>> yaagiide azazeedda.
26 Iita ayyaanay bitaniyaa bucerethi, darii waasissiide, aappe kesii aggeedda. 27 Asay ubbay maalalettiide, <<Hawe ayee? Ha bitani bare maataani haray atto, iita ayyaanatuwakka azazeedda; unttunttukka qassi aw azazettiino; hawe aybe ooratha timirttee?>> yaagiide, bare giddon ittu ittuwaa oochcheedda.
28 Galiilaa gadiyaan de7iyaa heeray ubbay ellekka Yesuusa waariyaa siiseeddino.
Yesuusi Daro Hargganchchatuwaa Patheedda
(Mat 8:14-17; Luq 4:38-41)
29 Yesuusi Ayihuda woosa golliyaappe kesosaan, Yayiqoobannanne Yohaannisanna ittippe Simoonanne Inddiraasa soy bi aggeedda. 30 Simoona bollotatta qoxuwaa harggaade giseeddawunnibaa I yaa gakkosaannakka aw odi aggeeddino. 31 I izikko shiiqiide, izi kushiyaa oyqqiide, izo denthi esseedda; qoxuu izo aggina, iza unttunttoo oothaaddu.
32 Harggeedda asaa ubbaanne iita ayyaanatuu oyqqeedda asaa ubbaa omarssi away wulleeddawaappe guyyiyan, asay aakko aheeddino. 33 Katamaan de7iyaa asay ubbay he kariyaa shiiqeedda. 34 Yesuusi dumma dumma harggiyan oyqetteedda cora asaa pathiide, cora xalahatuwakka kesseedda. I Kiristtoosa gidiyaawaa iita ayyaanatuu ereedda diraw, unttuntta haasayissennaani diggeedda.
Yesuusi Galiilaan Tamaarisseedda
(Luq 4:42-44)
35 Yesuusi guura wonttumaathaani denddiide, soyippe kesiide, asay baynnasaa biide yaani Xoossaa woosseedda. 36 Simooninne aananna de7iyaawanttu A koyyiidde beeddino. 37 Unttunttu A demmiide, <<Asay ubbay neena koyyee>> yaageeddino.
38 Hewaappe guyye Yesuusi qassi unttuntta, <<Hewaa heeran de7iyaa hara katamatuwaa boytte; taani hewaan qaalaa odanaw bessee; ayissi gooppe, taani yeeddawe hewaassa>> yaageedda. 39 Ayihuda woosa golletuwaan qaalaa odiiddinne iita ayyaanatuwaa kessiidde, Galiila gadiyaa ubbaa yuuyyeedda.
Yesuusi Oolluu Oyqqeedda Bitaniyaa Patheedda
(Mat 8:1-4; Luq 5:12-17)
40 Oolluu oyqqeedda itti bitani Yesuusakko yiide, A sinthan gulbbatiide, <<Neeni koyyooppe, taana geeshsha pathanaw taana geeshsha patha: Hawaa guussay, ha harggii qofetteeddawe laamettanaw danddayenna eretteedda gade wogaanne maaraani, hara asaa qofaan itti asay geeshsha gidenna gaana mala odiyaawaa. danddayaa>> yaagiide woosseedda.
41 Yesuusi aw qaretteedda; bare kushiyaa yeddi, A bochchiide, <<Taani koyyay; geeyya; paxa!>> yaageedda. 42 Ellekka oolluu bitaniyaa yeddi aggina, bitani geeyyi paxi aggeedda. 43 Yesuusi darii hanqqettiide, ellekka A kessi yeddeedda. 44 I bitaniyaa, <<Neena era! Hawaa oossinne odoppa; shin baade ne bollaa qeesaa bessa; qassi neeni ha77i geeshsha gideeddawaa asaa erissanaw, Muse azazeedda yarshshuwaa yarshsha>> yaageedda.
45 Shin bitani biide, yewuwaa ubbasan asaa ubbaw oduwanne laalethaa doommeedda; hewaa diraw, Yesuusi qoncciyaa kesiide, katamaa gelanaw danddayibeenna; shin asay bayinnasaa gaxaan de7eedda; qassi asay ubbasaappe aakko yeeddino.

*1:1 Xoossaa Na7aa: Beni xaafetteedda itti itti bilethaan hawe baawa.

1:2 Mil 3:1

1:6 2Kat 1:8

1:11 Dom 22:2; Maz 2:7; Isa 42:1; Mat 3:17; 12:18; Mar 9:7; Luq 3:22

1:40 taana geeshsha patha: Hawaa guussay, ha harggii qofetteeddawe laamettanaw danddayenna eretteedda gade wogaanne maaraani, hara asaa qofaan itti asay geeshsha gidenna gaana mala odiyaawaa.