Yohaannisaw Yeedda
Saxaa
Geluwaa
Yohaannisaw yeedda saxay xaafetteeddawe, ammaniyaa asatuu Yesuusi Kiristtoosa barenttu Godaa udiide, geeshshatethan de7eedda diraw, unttuntta metuunne waayyii gakkeedda wodiyaana. Xaafiyaa huuphe qofay, nabbabiyaawanttu hidootay kumentha gidanaadan, unttuntta menthethanaassanne barentta gakkeedda yedesaanne metuwaa giddon barenttu ammanuwan minnanaadan, unttuntta minissanaassa.
Maxaafaa giddon dariya baggay daranne kaalli kaalliide qoncceedda saxatuwaa oyqqeeddawaa. Saxatuwaa he laythan de7iyaa ammaniyaa asaassi geliyaawantta. Shin haratuwaassi xuura gidiide qonccenna haasayan shiiqeeddino. Mazimuriyaa azimaachchi zaarethettiyaawaadan, ha maxaafaa giddon de7iya huuphe yewatuwaa dumma dumma saxatuwaa bagganna dumma dumma malaaninne dumma dumma misiliyaa paydatuwan zaari zaariide shiiqeeddino. Ha maxaafaa xeelliyaawaan dumma dumma qofay de7ooppenne aw giddo qofay qonccee. Hewenne, <<Xoossay Godaa gideedda Kiristtoosa bagganna laa7ethenna hanotaan, bare morkketuwaa, Seexaanaannakka ittippe, itti gede wurssethaa xoonuwaa xoonana. Poleeddawaappe guyyiyan barew ammanettiide de7eedda, bare baggatuwaa ooratha saluwaanne ooratha sa7aa anjjuwaa laatissana>> yaagiyaawaa.
Shemppatuwaa Ubbatuwaassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1:1-8)
Saxaa dooyaanne Laappu Woosa Golletoo kiitetteedda kiitaa (1:9-3:22)
Maxaafaanne Laappu Maatafatuwaa (4:1-8:1)
Laappu Malkkatatuwaa (8:2-11:19)
Dawiyaanne Laa77u Mehetuwaa (12:1-13:18)
Dumma dumma saxatuwaa (14:1-15:8)
Xoossaa hanqquwaa laappu xuu7atuwaa (16:1-21)
Baabiloone Bashshaa, Du7aa, Worddo nabiyaanne Seexaanay xoonettiyaawaa (17:1-20:10)
Wurssethaa pirddaa (20:11-15)
Ooratha saluwaa, ooratha sa7aanne ooratha Yeerusalaamo (21:1-22:5)
Wurssethaa qutiyaa (22:6-21)
1
Elleelli hananaw bessiyaawaa bare oosanchchatuwaa bessana mala, Xoossay Yesuusi Kiristtoosaw immeedda saxay hawaa; Yesuusi bare kiitanchchaa kiittiide, ha saxaa bare oosanchchaa Yohaannisa erisseedda. Yohaannisi be77iide tumatethaan odeedda ubbaby, Xoossaa qaalaanne Yesuusi Kiristtoosa markkatethaa. Ha maxaafaa nabbabiyaa uray * nabbabiyaa uray: Hawaa guussay ubba asay ittippe Xoossaa goshetiyaa woden hewanttussi qaalaa nabbabiyaa uray anjjetteeddawaa guussaa. anjjetteeddawaa; qassi ha timbbitiyaa maxaafaa sisiiyaawanttunne ha maxaafan xaafetteeddawaa naagiyaawanttu anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, ha yewuu polettanaw wodii matatteedda.
Iisiyan De7iya Laappu Woosa Golletuwassi Kiitetteedda Sarotaa
Taani Yohaannisi, Iisiyaa gadiyan Iisiya gadiyaa, 1:4-3:22 de7iyaawe dabidaabbiyaa gidiide xaafetteedda. Iisiyaa gadii awayifii doliyaa bagganna de7iyaa Roome kawutethaa gidiide ha77i ha wodiyaan Turiike gadiyaa giide xeesettiyaawaa. de7iyaa laappu woosa golletoo yaagay;
kase de7iyaa Xoossaappe,
ha77ikka de7iyaa Xoossaappe,
sinthappekka yaana Xoossaappe,
qassi A kawutethaa oydiyaa sinthan
de7iya laappu ayyaanatuwaappe,
aadho keekatethaynne sarotethay
hinttenttussi gido. Kes 3:14; Sax 4:5
Qassi ammanetteedda markkaa,
hayquwaappe koyro denddeedda
Na7aappe,
sa7aa kaatatuwaa mooddiyaa
Yesuusi Kiristtoosappe
aadho keekatethaynne sarotethay
hinttenttussi gido.
I nuuna siiqeenne
qassi nu nagaraa aylletethaappekka
bare suuthan
nuuna kesseedda. Isa 55:4; Maz 89:27
Nuuni bare Xoossawunne Aawoo
oothana mala,
I nuuna kaatatuwaanne
qeesatuwaa ootheedda;
aw medhinaappe medhinaa gakkanaw
bonchchuunne
mooddiyaa wolqqay gido. Amen77i. Kes 19:6; Sax 5:10
Be7ite,
Yesuusi shaaryaani yee.
Asay ubbay, haray atto,
A caddeeddawanttukka
A be7ana;
sa7an de7iya asay ubbay
A gaasuwan yeekkanawantta.
Hawe tumuppe hananawaa. Amen77i. Dan 7:13; Mat 24:30; Mar 13:26; Luq 21:27; 1Tes 4:17; Zak 12:10; Yoh 19:34, 37
Kase de7iyaawe, ha77ikka de7iyaawe, sinthappekka yaana Goday, Ubbaappe Wolqqaama Xoossay, <<Ubbabbaw Alfaynne Omeegay, koyruunne wursethay Taana>> Alfaynne Omeegay: Hawaa guussay Ooratha Caaquu koyro Griike Qaalaan xaafetteedda diraw, koyruunne wurssethay gaanaw koyyiide, Alfaa giyaa Griike koyro pidoliyaa akkiide wurssethaw qay Omeegaa giyaa wurssethaan de7iyaa pidoliyaa akkeeddino. Hawantta guussay leemisuwan Dawuroothuwaa pidolatuwaa akkintto [A, Z] yaagiyaawaa mala guussa. yaagee. Sax 22:13; Kes 3:14
Kiristtoosi Saxaan Qoncceeddawaa
Taani Yohaannisi, hinttenttu ishay, hinttenaana Yesuusi Kiristtoosa waayyiyaanne A kawutethaa qassi A danddayaa ittippe shaakettiyaawe, Xoossaa qaalaa odeedda dirawunne Yesuusawaa markkatteedda diraw, Piiximo giyaa haathay dooddo biittaan de7aaddi. 10 Godaa gallassan taani Ayyaanan de7ay; taani taappe guyyenna malakataa waasuwaa mala wolqqaama kooshshaa sisaaddi. 11 He kooshshay taana, <<Neeni be7iyaawaa maxaafan xaafa; Iisiyan de7iya laappu woosa golletoo, Efesoona, Samirineesa, Pherggaamoona, Tiyaaxiroona, Sarddeesa, Pilaadelifiyaa, Lodooqiyaa woosa golletoo yeedda>> yaageedda.
12 Taani taw odiyaa kooshshaa be7anaw guyye simmaaddi; xomppiyaa wothiyaa laappu worqqaa ballatuwaa be7aaddi. 13 He ballatuwaa giddon Asaa Na7aa malatiyaawaa be7aaddi; adussa afilaa bare gediya gathi mayyiide, worqqaa danccuwaa bare tiraan yuushshi aatheedda. Dan 7:13; 10:5 14 A huuphiinne A huuphiya binnanay bootha dorssaa isikiyaanne hewaappekka aadhdhiide shachchaa malatee; A ayfiikka tamaa lacuwaa malatee. Dan 7:9; 10:6 15 A gediikka coociyaa tamaan teeriide phooliyaa nahaasiyaa giyaa birataa malatee; A kooshshaykka wolqqaama shaafaa gunthaa mala. Hiz 1:24; 43:2 16 I bare ushechcha kushiyan laappu xoolinttatuwaa oyqqeedda. A doonaappe laa77u bagganna qaaretteedda mashshay keseedda. A deemuukka loythi poo7iyaa awayfiyaa malatee.
17 Taani A be7eedda wode hayqqeeddawaadan hanaade, A gediyaa matan kunddaaddi. Bare ushechcha kushiyaa ta bolla wothiide, taana hawaadan yaageedda; <<Yayyoppa; koyruukka wurssethaykka taana. Isa 44:6; 48:12; Sax 2:8; 22:13 18 Taani de7uwan de7iyaawaa. Taani hayqqaaddi; shin be7a, medhi medhinawukka de7uwan de7ay. Hayquwaa qulppiinne Si7ooliyaa qulppii ta kushiyan de7ee. 19 Simmi neeni be7eeddabaanne ha77i de7iyaawaa, qassi sinthappe hananabaa xaafa. 20 Neeni ta ushechcha kushiyan be7eedda laappu xoolinttatuwaa bilethaynne qassi xomppatuwaa wothiyaa laappu worqqaa ballatuwaa bilethay hawaa; laappu xoolinttatuu laappu Woosa Golletuwaa kiitanchchatuwaa; § kiitanchchatuwaa: Hawantta guussay ammaniyaawantta kaalethiyaa cimatuwaa woy ammaniyaawanttoo kiitetteeddawantta. woosa golliyaa laappu worqqaa ballatuu laappu woosa golliyaa.

*1:3 nabbabiyaa uray: Hawaa guussay ubba asay ittippe Xoossaa goshetiyaa woden hewanttussi qaalaa nabbabiyaa uray anjjetteeddawaa guussaa.

1:4 Iisiya gadiyaa, 1:4-3:22 de7iyaawe dabidaabbiyaa gidiide xaafetteedda. Iisiyaa gadii awayifii doliyaa bagganna de7iyaa Roome kawutethaa gidiide ha77i ha wodiyaan Turiike gadiyaa giide xeesettiyaawaa.

1:4 Kes 3:14; Sax 4:5

1:5 Isa 55:4; Maz 89:27

1:6 Kes 19:6; Sax 5:10

1:7 Dan 7:13; Mat 24:30; Mar 13:26; Luq 21:27; 1Tes 4:17; Zak 12:10; Yoh 19:34, 37

1:8 Alfaynne Omeegay: Hawaa guussay Ooratha Caaquu koyro Griike Qaalaan xaafetteedda diraw, koyruunne wurssethay gaanaw koyyiide, Alfaa giyaa Griike koyro pidoliyaa akkiide wurssethaw qay Omeegaa giyaa wurssethaan de7iyaa pidoliyaa akkeeddino. Hawantta guussay leemisuwan Dawuroothuwaa pidolatuwaa akkintto [A, Z] yaagiyaawaa mala guussa.

1:8 Sax 22:13; Kes 3:14

1:13 Dan 7:13; 10:5

1:14 Dan 7:9; 10:6

1:15 Hiz 1:24; 43:2

1:17 Isa 44:6; 48:12; Sax 2:8; 22:13

§1:20 kiitanchchatuwaa: Hawantta guussay ammaniyaawantta kaalethiyaa cimatuwaa woy ammaniyaawanttoo kiitetteeddawantta.